SPLIT PAYMENT- mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku VAT (Dz. U. 2018, poz. 62). Split payment polega na rozdzieleniu płatności za zakupione towary lub świadczone usługi, na wartość netto płatną na rachunek bankowy dostawcy oraz wartość VAT, płatną na wydzielone konto dedykowane do transakcji związanych z podatkiem VAT. Korzystanie z systemu split payment jest dobrowolne. Nabywca towaru i świadczonych usług podejmuje decyzję, czy dokona płatności z zastosowaniem systemu split payment. Uczestnictwo sprzedawcy w systemie split payment jest jednak ściśle zależne od nabywcy. Jeżeli nabywca wybierze mechanizm split payment podczas zapłaty za towar czy usługę, sprzedawca będzie się musiał rozliczyć się w podobny sposób.

 Cel wprowadzenia nowelizacji ustawy:

 • Uszczelnienie systemu VAT,  a co za tym idzie ograniczenie oszustw podatkowych już na etapie transakcji.

 Warunki skorzystania z systemu split payment:

 • Sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT
 • Otrzymanie faktury od sprzedawcy
 • Sprzedawca posiada dedykowany rachunek VAT
 • Realizowanie płatności za fakturę w złotówkach

Zapłata faktury z zastosowaniem split payment:

Nabywca towaru lub usługi, za którą otrzyma fakturę VAT, będzie mógł zapłacić za nią przelewem według nowego mechanizmu płatności. Kwota wartości sprzedaży netto powędruje na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, natomiast kwota VAT powędruje na rachunek VAT powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym. Zapłata za towar czy usługę z wykorzystaniem split payment, ma być dokonywana jednym przelewem, przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu udostępnionego przez bank.  Banki zobowiązane były do 30 czerwca 2018, do uruchomienia dla swoich klientów-przedsiębiorców subkont (rachunków VAT) do rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystywane tylko do ściśle określonych operacji. Głównie do zapłaty podatku VAT wynikającego z przyjętych faktur lub do zapłaty zobowiązania podatkowego na rachunek Urzędu Skarbowego.

Zapłata należności z zastosowaniem split payment polega na uzupełnieniu dyspozycji  przelewu wpisując w odpowiednie pola:

 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę wartości netto,
 • numer faktury, za którą jest dokonywana płatność,
 • identyfikator podatkowy sprzedawcy.

Przy korzystaniu z systemu split payment można dokonać płatności tylko za jedną fakturę, nie można dokonać płatności za kilka faktur zbiorczo.

 Korzyści z korzystania ze split payment:

 • brak sankcji dla nabywcy określonych w 112b i art. 112c ustawy o VAT,
 • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy z dostawcą,
 • brak podwyższonych odsetek od zaległości w podatku VAT,
 • możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, w przypadku dokonania zapłaty podatku VAT z rachunku VAT przed upływem terminu płatności,
 • możliwość skorzystania z przyspieszonego terminu zwrotu podatku VAT wynoszącego 25 dni.

Aktualizacja procedur w przedsiębiorstwie w związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT:

 • zbadanie płynności finansowej pod kątem split payment,
 • kontrola prawidłowości wykonywanych przelewów i rozliczeń na rozrachunkach,
  aktualizacja regulacji konkretnych zobowiązań,
 • aktualizacja umówi z kontrahentami w związku z wejściem w życie nowego mechanizmu,
 • uwzględnienie dodatkowych operacji księgowych i większego nakładu pracy,
 • uwzględnienie dodatkowych operacji w księgach,
 • weryfikacja systemów informatycznych i ich gotowości na obsługę split payment.


Split payment w DGCS System:
Programy DGCS System zostały dostosowane do obsługi nowej, fiskalnej czynności.

 1. Dodawanie konta bankowego – rachunku VAT (słownik kont bankowych):

Słownik kont bankowych służy do definiowania kont bankowych firmy. W słowniku tym definiujemy nazwę  banku, numer rachunku bankowego i typ konta. Jeżeli typ konta jest określony jako: „BPH Bank Connect”, to możemy systemie DGCS System korzystać z usługi Bank Connect, która zostanie opisana w dalszej części instrukcji.

 

 1. Wczytywanie wyciągu bankowego z pliku MT-940:

Wczytanie wyciągu bankowego możliwe jest po wybraniu opcji „wczytaj wyciąg”, a następnie wskazanie z jakiego banku będzie przeprowadzony import.

Po wybraniu jednej z możliwych opcji, pojawi się okno, w którym trzeba wskazać lokalizację pliku i otworzyć go. Jeżeli plik jest wygenerowany z konta, które nie zostało dodane w słowniku kont bankowych, wówczas pojawi się okno informujące o tym zdarzeniu z prośbą o uzupełnienie danych banku.  Po dodaniu konta, wyciąg bankowy zostanie zaczytany.