Informacja o przetwarzaniu danych – formularz kontaktowy na stronie www

Szanowny Użytkowniku,

od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO lub Ogólne rozporządzenie). W związku z wskazanymi regulacjami, pozyskując Twoje dane poprzez formularz kontaktowy informujemy, że:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam udzielenie Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu.
 2. Administratorem Twoich danych będziemy my – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.Zielonej 12, wpisana do KRS pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: iod@dgcs.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 517-715-459.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci:
 1. a) możliwości udzielenia Tobie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszane w zapytaniu,
 2. b) dochodzenia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym związanych z przekazanymi przez Ciebie treściami lub ochrony przed takimi roszczeniami,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie:
 • Przedsiębiorstwu IT zajmującemu się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem naszej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez ten podmiot obowiązków wynikających z zawartych umów.

 

Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny dla udzielenia Tobie odpowiedzi na zadane pytanie oraz – gdy będzie to niezbędne – przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych o których mowa w pkt 4 lit. b
 2. Niezwłocznie po upływie okresu o którym mowa w punkcie poprzedzającym Twoje dane zostaną usunięte.
 3. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
 4. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
 5. a) żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 6. b) prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. c) prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 8. d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

 

                                               Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.