Regulamin akcji promocyjnej ,,Mikołajki z DGCS S.A.”

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEJ AKCJI PROMOCYJNEJ W DGCS S.A.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia ,,Mikołajkowej akcji promocyjnej DGCS’’ (dalej jako Akcja promocyjna).

 2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Organizatorem Akcji promocyjnej jest DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84 (dalej także jako Organizator).

§ 3

 1. Akcja promocyjna jest kierowana do osób pełnoletnich.

 2. W Akcji promocyjnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu) dokonały zakupu dowolnego programu komputerowego dla którego producentem jest Organizator.

 3. Osoba, która dokona zakupu programu na warunkach o których mowa w ustępie poprzedzającym otrzyma od Organizatora upominek rzeczowy (dalej jako Prezent mikołajkowy), z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu.

 4. Uczestnicy Akcji promocyjnej otrzymają informację o tym jaki przedmiot (gadżet) stanowi Prezent mikołajkowy w dniu 06.12.2018 r. Informacja zostanie przekazana poprzez publikację jej treści na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

§ 4

 1. Pula Prezentów mikołajkowych jest ograniczona i wynosi 100 sztuk

 2. Akcja promocyjna rozpoczyna się 01.12.2018 r. i trwa do wyczerpania puli Prezentów mikołajkowych, nie dłużej jednak niż do dnia 14.12.2018 r.

§ 5

 1. W ramach zakupu jednego programu komputerowego na warunkach Akcji promocyjnej, Uczestnik może otrzymać tylko jeden Prezent mikołajkowy.

 2. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia roszczenia o wydanie Prezentu mikołajkowego na inną osobę.

§ 6

Organizator prześlę Prezent mikołajkowy na wskazany przez Uczestnika Akcji promocyjnej adres do korespondencji niezwłocznie po zakończeniu Akcji promocyjnej

§ 7

 1. Akcja promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez portal Facebook, ani z nim związana.

 2. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji promocyjnej. Wszelkie roszczenia związane z Akcją promocyjną należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 3. Wyłącznym fundatorem Prezentów mikołajkowych dla Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator.

§ 8

 1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej.

 2. Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności DGCS S.A. dostępnej pod adresem http://dgcs.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:

a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora (http://dgcs.pl/)

b) postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

§ 10

 1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@dgcs.pl

b) za pośrednictwem komunikatora (wiadomości prywatnej) na portalu Facebook.

 1. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać:

a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika;

b) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny.

 1. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator prosi Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

§ 11

 1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów.

 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

§ 12

 1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

 2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 13

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 14

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.