Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.9 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update.
Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.10.1.1 i realizuje wiele funkcjonalności oczekiwanych przez użytkowników, które ułatwiają czynności kadrowo płacowe oraz pozwalają na sprawną realizację nowych zadań wynikających ze zmieniających się przepisów.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.07.2021 r.;
 • Nowe opisy kodów tytułów ubezpieczeń osób obowiązujące od 01.07.2021 r.;
 • Uzupełniono i zaktualizowano klasyfikację zawodów wykorzystywanych przy eksportach dokumentów zgłoszeniowych do ZUS oraz przy raportach do GUS;
 • Umożliwiono przygotowanie eksportu danych potrzebnych dla sporządzenia zaświadczenia ZUS ERP-7, który zastąpił wcześniejszy RP-7;
 • Wprowadzono obsługę zagranicznych kodów pocztowych przy eksporcie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych ZUA i ZZA. Dotyczy sytuacji, gdy w danych adresowych osób zatrudnionych wprowadzono inny ‘PL’ kod kraju dla uzupełnianego adresu;
 • Nowa podstawa prawna na wydrukach Skierowania na badaniach lekarskich (wstępnych / okresowych / kontrolnych);
 • Zamykanie / otwieranie okresu płacowego dot. rachunków dla umów cywilnych bezpośrednio z poziomu okna rachunków – bez konieczności korzystania z okna ‘Okresów płacowych’;
 • Wprowadzono wzorzec listy płac wynagrodzeń pracowniczych uwzględniający pozycje dot. wpłat do PPK. Rodzaj listy płac dostępny w oknie ‘Listy płac’ nazywa się ‘Lista płac PPK’;
 • Umożliwiono sporządzanie wydruku ‘Listy płac – zestawienia’ dla wzoru list płac o nazwie ‘Lista umów zleceń PPK’;
 • Wprowadzono możliwość rejestracji statusu PPK ‘Nieobjęty’ dla osób w bazie / w firmie, która nie wskazała wybranej Instytucja finansowej, z uwagi na rezygnację wszystkich zatrudnionych z PPK;
 • Dla baz w których w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘PPK’ nie wypełniono pola ‘Data objęcia ustawą o PPK’ program jednorazowo uzupełnia to pole datą 10.05.2021. Uzupełnienie tego pola o datę powoduje sprawdzanie czy osoba, dla której są liczone płace / zlecenia po tej dacie ma zarejestrowany w programie status PPK. Brak rejestracji statusu PPK dla osoby skutkuje alertem i propozycją przerwania procesu naliczania płacy / rachunku. Funkcjonalność ta jest przydatna dla osób zatrudnionych po wejściu w życie przepisów PPK, gdyż chroni przed nieuzasadnionym pominięciem stosowania tych przepisów do osób tak zatrudnionych. W przypadku woli rezygnacji z przypominania o tym statusie (np. z uwagi na stosowanie przepisów o PPE) należy usunąć datę objęcia ustawą o PPK;
 • Zapewniono transparentność statusu PPK ‘Zwolniony’ dla wcześniej wprowadzonych statusów PPK, co powoduje naliczania wpłat do PPK w przypadku gdy przed rejestracją statusu ‘Zwolniony’ osoba miała przypisany status skutkujący takimi naliczeniami oraz nie powoduje naliczeń wpłat do PPK w przypadku gdy przed rejestracją statusu ‘Zwolniony’ osoba miała przypisany status nie powodujący takich naliczeń;
 • Umożliwiono rejestrowanie statusu PPK ‘Zwolniony’ dla osób, które nie mają wcześniej przypisanego innego statusu PPK;
 • Nowy raport GUS Z-15;
 • Nowy eksport do ZUS dokumentu zgłoszeniowego ZZA uwzględniający zamieszczanie w tym eksporcie kodu zawodu;
 • Umożliwiono naliczenia składek na Fundusz Pracy pomimo wyłączenia podlegania Funduszowi pracy, w przypadku uzyskania wartości ‘Podstawa FP i FGŚP’ (przychodu objętego tą składką) za liczony miesiąc w kwocie równej co najmniej zmiennej finansowej ‘Płaca minimalna’ obowiązując z liczonym miesiącu, proporcjonalnie obniżona o rodzaje nieobecności skutkujące obniżaniem składników wynagrodzenia.
 •  

Wprowadzono zmiany:

 • Uwzględniające połączenie Agentów transferowych obsługujących instytucje finansowe PPK (ProService Finteco połączyło się z Moventum Services);
 • Zmiany w eksporcie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych ZUA uwzględniające zamieszczanie w tych eksportach aktualnych kodów zawodów;
 • Zmiany w eksporcie do ZUS deklaracji rozliczeniowej DRA przez uzupełniania łącznej wartości składek do wpłaty do ZUS na podstawie tej deklaracji;
 • Zaktualizowano zakres nieobecności (okresów nieskładkowych) przenoszonych na świadectwo pracy do pkt 6.13;
 • W świadectwie pracy do pola dot. ‘Dni wynagrodzenia chorobowego’ (pkt 6.8) przenoszona jest informacja o dniach tej nieobecności, w okresie za który sporządzane jest świadectwo pracy;
 • W wydruku ‘Skierowania na badania’ poszerzono zakres treści możliwych do wpisania w polach dot. opisu stanowiska oraz warunków szkodliwych;
 • Liczenie składników ‘Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe’ oraz ‘Średnie dzienne zasiłek rehab.’ w sposób uniemożliwiający dublowanie ich wartości;
 • Liczenie składników ‘Wpłata PPK …’ (wszystkich typów) w przypadku przeliczania składników tylko na poziomie liczenia tych składników (wcześniej wymagane było przeliczenia także podstawy naliczenia PPK);
 • W raportach kadrowych rozszerzono pola/kolumny dot. dat w sposób umożliwiający prezentację pełnego roku także w przypadku gdy w innych kolumnach znajdują się treści wypełniające te kolumny.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ