Regulamin konkursu ,,Mikołajki z DGCS”

REGULAMIN KONKURSU ,,MIKOŁAJKI Z DGCS S.A.’’ NA PORTALU FACEBOOK

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału oraz zasady przeprowadzenia Konkursu ,,Mikołajki z DGCS S.A.’’ (dalej zwanego Konkursem) organizowanego za pośrednictwem profilu Spółki DGCS na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych należy rozumieć przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84 (dalej także jako Organizator).

§ 3

Celem Konkursu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Organizatora oraz promowanie oferowanych przez niego produktów i usług.

§ 4

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany.

 2. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

§ 5

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 3. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie zgłasza swój udział poprzez zamieszczenie komentarza z udzielaną odpowiedzią pod postem z zadaniem konkursowym.

 4. Z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora.

§ 6

 1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą pierwszej publikacji przez Organizatora postu z zadaniem konkursowym na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Konkurs kończy się z dniem 05.12.2018 r.

§ 7

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym opublikowanym przez Organizatora na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 2. W jednym komentarzu Uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym. W razie udzielenia większej liczby odpowiedzi w jednym komentarzu za skutecznie złożoną uznaje się wyłącznie pierwszą odpowiedź z tego komentarza.

 3. Uczestników Konkursu nie obowiązuje limit udzielanych odpowiedzi (komentarzy zamieszczanych pod postem w trakcie trwania Konkursu).

§ 8

Uczestnik, który w komentarzu pod postem z zadaniem konkursowym używa słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub swoim komentarzem znieważa inne osoby lub grupy osób podlega dyskwalifikacji.

§ 9

 1. Konkurs wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w poście Konkursowym (dalej zwany Zwycięzcą Konkursu).

 2. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie rabat na wybrany program komputerowy znajdujący się w ofercie Organizatora z zastrzeżeniem ust. 4 tego paragrafu.

 3. Rabat zostanie udzielony przez Organizatora w wysokości umożliwiające nabycie wybranego programu komputerowego za cenę 6,00 PLN (słownie: sześciu złotych) netto.

 4. Rabatem dla Zwycięzcy nie są jednak objęte:

a) Pakiety: DGCS System Małą Firma, DGCS System Firma, DGCS System Małe Biuro, Duże Biuro oraz moduły dodatkowe – DGCS System Rozszerzenia.

b) Programy, których producentem nie jest Organizator.

 1. Wyłącznym fundatorem nagrody dla Zwycięzcy jest Organizator.

 2. Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na inną osobę.

§ 10

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 06.12.2018 r. z chwilą publikacji przez Organizatora prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym oraz imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu.

 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyniku również poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem komunikatora na portalu Facebook.

§ 11

 1. Zwycięzca Konkursu ma 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników na odbiór nagrody.

 2. Przez odbiór nagrody o którym mowa w ustępie poprzedzającym należy rozumieć poinformowanie Organizatora o wyborze określonego programu komputerowego oraz oświadczenie o chęci zakupienia wybranego programu w cenie ustalonej po naliczeniu rabatu, tj. 6,00 PLN netto.

§ 12

 1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Konkursu.

 2. Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Konkursu Organizator udostępnia w Polityce Prywatności Konkursów DGCS.

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

§ 14

 1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@dgcs.pl.

b) za pośrednictwem komunikatora (wiadomości prywatnej) na portalu Facebook.

 1. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać:

a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika;

b) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny.

 1. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator prosi Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

§ 15

 1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 4 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów.

 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

§ 16

 1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

 2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 17

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 18

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.