Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów do pracy

Przesyłając nam swoje dokumenty aplikacyjne (CV,list motywacyjny) w odpowiedzi na wskazane ogłoszenie, swoim działaniem wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych, celem udziału Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. (dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do KRS pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84,
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail:  iod@dgcs.pl.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:
 2. a) udziału Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:

– na podstawie szczególnego uprawnienia pracodawcy o którym mowa w art. 221 § 1 i 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) – w odniesieniu do danych wskazanych ww. przepisach prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia,

– na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit.a Ogólnego rozporządzenia – w odniesieniu do pozostałych danych przekazanych przez Ciebie w sposób dobrowolny w dokumentach aplikacyjnych,

 1. b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z przebiegiem i wynikami procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.
 2. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane bądź powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 3. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w naszych zbiorach danych osobowych wyłącznie przez okres trwania rekrutacji na stanowisko o którym mowa w ww.ogłoszeniu. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego zostaną przez nas zniszczone.
 4. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 5. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z naszych zbiorów (,,prawo do zapomnienia’’)
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

 

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją.