Przygotowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego – Krok po kroku

JPK podstrona

Od 1 lipca 2016 roku duże polskie przedsiębiorstwa mają obowiązek udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Wysyłają one co miesiąc, bez wezwania informację z prowadzonej ewidencji VAT przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą być gotowe na wysyłanie co miesiąc informacji z prowadzonej ewidencji VAT już od 1 stycznia 2017 roku.

W roku 2018 obowiązkiem wysyłania plików JPK zostaną objęte pozostałe podmioty nieobjęte dotychczas takim obowiązkiem.

Przygotuj się na zmiany z DGCS S.A.!

Przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo, co miesiąc przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poza tym będą miały obowiązek przekazania wskazanych danych z ksiąg oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych również w formie elektronicznej.

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów.

 

JPK na żądanie

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • Od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty;
 • Od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sam plik podzielony jest na siedem struktur obejmujących księgi podatkowe i dowody księgowe:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR;
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB;
 • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG;
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA;
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR;
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

JPK bez wezwania

JPK wysyłany comiesięcznie (w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu) bez wezwania organu podatkowego:

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu
i sprzedaży VAT) obowiązuje od:

 • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty;
 • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty;
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorców została zawarta w art. od 104 do 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672).

Regulacja ta dotyczy pliku:

 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie.

UWAGA!

W 2018 roku każdy podatnik będzie miał obowiązek posiadania systemu informatycznego umożliwiającego generowanie wyżej wymienionych plików JPK.

Jeżeli Państwa system nie jest przygotowany do spełnienia tych wymagań ustawowych zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą DGCS SA
Jeśli mają Państwo pytania związane z JPK zapraszamy do kontaktu:

DGCSS.A.
info@dgcs.pl
tel.62-735-62-99
Zachęcamy również do zapoznaniem się BAZĄ WIEDZY dostępną na stronie: https://dgcs.pl/baza-wiedzy/

Oprogramowanie DGCS System oraz Multi Firma DOS/Windows jest gotowe na wysyłkę JPK.

 

Jak wysłać JPK z programu DGCS System?

JPK

INSTRUKCJA JPK

 

Profil zaufany – podpisywanie plików JPK

 

 

INSTRUKCJA PODPISYWANIA
PLIKÓW JPK