Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.7

Uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami na rok 2015 o numerze 8.0.7.31. Wersja ta wprowadza wydruki nowych deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8AR dotyczące dochodów roku 2015. Dla tych deklaracji przygotowano eksport danych do e-deklaracji składanych z zastosowaniem modułu Zbiorczych e-Deklaracji oraz przez aktywne formularze PDF które mają zostać udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w celu przygotowywania tych deklaracji rozszerzono konieczny zakres danych rejestrowanych w oknie Pracownik – Urzędy.

Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 8.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji, jest płatna według cennika.

Nowości:

  • wydruk PIT-11 wer. 22 – obowiązuje dla dochodów roku 2015,
  • wydruk PIT-40 wer. 21 – obowiązuje dla dochodów roku 2015,
  • wydruk PIT-8AR wer. 5 – obowiązuje dla dochodów roku 2015,
  • przygotowano eksport (plików z danymi w formacie DEK) do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą dodatkowego modułu ‘Zbiorczych e-Deklaracji’ dla deklaracji: PIT-8AR wer. 5 / PIT-11 wer. 22 / PIT-40 wer. 21,
  • przygotowano eksport (plików z danymi w formacie XML) do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów dla deklaracji: PIT-8AR wer. 5 / PIT-11 wer. 22 / PIT-40 wer. 21 – z tym jednak zastrzeżeniem, że właściwe formularze PDF do dnia wydania programu nie zostały jeszcze udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów, dlatego dopiero po ich udostępnieniu będzie możliwość potwierdzenia pełnej zgodności przygotowanych eksportów z udostępnionymi formularzami,
  • w celu obsłużenia nowych deklaracji podatkowych PIT-11 wer. 22 oraz PIT-40 wer. 21 w oknie ‘Pracownik – urzędy’ (Menu: Kadry → Urzędy) dodano pola oraz modyfikację pola: Obowiązek podatkowy’, ‘Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika’, ‘Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego’, natomiast pole ‘Identyfikator dla PIT’ zmieniono na ‘Rodzaj identyfikatora skarbowego’,
  • pole ‘Obowiązek podatkowy’ jest słownikiem z wartościami:

‘Nieograniczony (rezydent)’ oraz ‘Ograniczony (nierezydent)’. Nieograniczony (rezydent) wartością domyślna przy zakładaniu nowego pracownika oraz przy aktualizacji programu w sytuacji gdy pracownika w danych adresowych o zamieszkaniu ma wartość PL w polu ‘Kod’ Wybranie ‘Ograniczony (nierezydent)’ aktywuje pola ‘Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika’ oraz ‘Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego’,

  • pole ‘Rodzaj identyfikatora skarbowego’ uzupełniono o identyfikatory dla osób posiadających ‘Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów)’. Identyfikatorami tymi są NUMER IDENTYFIKACYJNY TIN, NUMER UBEZPIECZENIOWY, PASZPORT, URZĘDOWY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ INNY RODZAJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ, INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ,
  • pole: ‘Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika’ – umożliwia wpisanie tego identyfikatora. Będzie ono dla osób o ‘Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów)’ wykazywany na deklaracjach podatkowych PIT,
  • pole: ‘Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego’ – umożliwia wybór kodu kraju, który wydał identyfikator. Będzie ono dla osób o ‘Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów)’ wykazywany na deklaracjach podatkowych PIT,

Pobierz aktualizację