Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.6.28 – nowy wzór umowy o pracę

Uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO oznaczona numerem 9.0.6.28. Główna zmiana polega na umożliwieniu rejestracji i wydruku umów o pracę według nowego wzorca przewidzianego przepisami prawa. Nowa wersja zapewnia począwszy od 3/2016 obsługę eksportu podwyższenia zasiłków macierzyńskiego do RSA za pomocą kodu 329.

Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowości:

– dodano zmienną finansową „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału” obowiązującą od 01.03.2016 r.,
umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8C wersja 8 (wcześniej deklaracja była dostępna wyłącznie w wersji eksportu do PDF),
– ograniczono rodzaje umów o pracę, które mogą być sporządzane po 2/2016 do typów: okres próbny / czas nieokreślony / czas określony. W przypadku próby sporządzenia innego rodzaju umowy program alarmuje o zmianach w rodzajach dostępnych umów,
– umożliwiono sporządzenie umowy o pracę na czas określony bez obowiązku rejestracji dat od lub do obowiązywania umowy, pojawia się również alarmowanie w przypadku przekraczania długości umowy o pracę na okres próbny,
– w oknie „Umowy o pracę” wprowadzono zakładkę „Wyjątki” zawierającą pola dotyczące przyczyn uzasadniających zawieranie umów o pracę na czas określony, które nie podlegają limitowaniu co do ilości lub długości takich umów, ze słownikiem przyczyn:

  •  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  •  w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  •  w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, oraz polem „Opis przyczyny:” pozwalającym na szczegółowy opis przyczyny uzasadniającej zawarcie tej umowy. Wypełnienie nowych pól konieczne jest dla umów o pracę na czas określony bez dat od lub do obowiązywania umowy.

– nowy wzorzec wydruku umowy o pracę z uwzględnieniem nowych pól wymaganych prawem,
– dodano obsługę „Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego” przy eksporcie do RSA z wykorzystaniem nowego kodu ZUS 329 – począwszy od eksportów realizowanych za 3/2016,
– dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS (0580xx oraz 0581xx) oraz ich obsługę w eksporcie do RZA przez zerowanie podstawy oraz składki zdrowotnej.

 

Zmiany:
– do zaświadczenia o przychodzie emeryta / rencisty nie są włączane przychody pracownika podlegające wyłącznie opodatkowaniu (np. świadczenia z funduszu socjalnego),
– na świadectwie pracy uwzględniono wybór przez pracownika godzinowego sposobu rozliczania „Opieki nad dzieckiem z art. 188 KP – Monitor”,
– zmieniono sposób wyświetlana adresu e-mail pracownika w oknie „Dane pracownika” w trybie „Lista” przez prezentowanie większej ilości znaków oraz możliwość rozszerzenia kolumny z adresem e-mail.

Pobierz aktualizację.