Kadry, Płace i ZUS PRO – nowe funkcjonalności – wersja płatna

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z nowymi funkcjonalnościami.
Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.2 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.3.0.0 i wprowadza m.in.: możliwość rejestracji okresów pracy tymczasowej, przejmowania pracowników w trybie art. 23(1) kodeksu pracy, przenoszenie danych o tych zdarzeniach na świadectwo pracy udostępnione według wzorca proponowanego rozporządzeniem obowiązującym od dnia 01.06.2017 r. oraz wiele nowych wydruków, raportów oraz innych funkcji. Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • Dodano nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujących od 01.06.2017 roku oraz od 01.07.2017 roku;
 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy – zgodny z propozycją wzorca wprowadzonego od 01.06.2017. Wzorzec umożliwia własną edycję całej treści świadectwa;
 • Umożliwiono przenoszenie na świadectwo pracy okresów pracy tymczasowej ze wskazaniem danych pracodawcy użytkownika, dokonywane na podstawie danych zapisanych w bazie w oknie ‘Historia zatrudnienia’ oznaczonych jako praca u pracodawcy użytkownika;
 • Dodano wydruk wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy – dostępne w oknie: ‘Świadectwo pracy’;
 • Dodano nowe pole ‘Przejęcie art. 23(1) KP’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’ umożliwiające rejestracje danych o okresie pracy w poprzednim zakładzie pracy, gdy zatrudnienie zostało przejęte do nowego zakładu w trybie art. 23(1) KP – przy czym informacja o przejęciu oraz zarejestrowane dane poprzedniego zakładu pracy są przenoszone na świadectwo pracy;
 • Dodano nowe pole ‘Praca tymczasowa’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’ umożliwiające rejestrację informacji o pracy u ‘Pracodawcy użytkownika’ albo ‘w Agencji pracy’ , ze wskazaniem okresu takiej pracy oraz danych adresowych tych rodzajów pracodawcy. Przy czym dane o pracodawcy użytkowniku są przenoszone na świadectwo pracy ze wskazaniem zarejestrowanych informacji;
 • Udostępniono w oknie ‘Świadectwa pracy’ raport o brakujących świadectwach pracy wskazując zakończone przed 01.01.2017 rokiem okresy zatrudnienia, dla których w bazie nie zostały zarejestrowane świadectwa pracy;
 • Umożliwiono wydruk porozumienia dotyczącego wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania następnej umowy z pracodawcą. Wydruk o nazwie: ‘Późniejsze wykorzystanie urlopu – porozumienie’ dostępny jest w panelach wydruków w oknach: Umowy o pracę, Urlopy, Świadectwo pracy;
 • W menu: Prezentacja → Wydruki → Płace → Zaświadczenia udostępniono zaświadczenie o wysokości podstawy emerytalno-rentowej, przydatne dla osób zmieniających zatrudnienie w trakcie roku w celu dokumentowania nowemu płatnikowi dotychczas naliczonej podstawie emerytalno-rentowej;
 • Wprowadzono mechanizm obniżania (zerowania) składników płacowych o miesięcznej wysokości w przypadku nieobecności trwających prawie cały miesiąc, a obejmujących wszystkie dni robocze – w takiej sytuacji program licząc wynagrodzenia zadaje pytanie czy w taki sposób obniżać (zerować) składnik płacowy;
 • Dodano raport wykorzystania ‘Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP – Monitor’. Wydruk dostępny Menu: Prezentacja → Raporty → Czas pracy → Urlopy. Raport wskazuje na stan wykorzystania tej nieobecności w danym roku z uwzględnieniem sposobu jej rozliczenia dziennym albo godzinowym;
 • Dodano zaznaczenie czasu pracy w ewidencji godzinowej w trakcie naliczania płac. W sytuacji, gdy przed naliczeniem płac brak będzie informacji o zarejestrowaniu czasu pracy. Program po zatwierdzeniu proponowanych przez siebie ilości dni pracy proponuje zaznaczenia godzin pracy w ewidencji godzin z uwzględnieniem dni roboczych z kalendarza przypisanego pracownikowi i uzupełniając te dni ilością 8 godzin pracy przeliczonej przez wymiar etatu pracownika;
 • Dodano nową zawartość słownika ‘Szczegółowa forma prawna’ , przekształcając dotychczasową zawartość dostosowując ją do nowego słownika – dostępnego w oknie: Konfiguracja → Dane firmy → zakładka ‘Inne’;
 • Umożliwiono nowy eksport do SODiR w zakresie pliku WnDv6, dostosowując go do nowego słownika ‘Szczegółowa forma prawna’;
 • Umożliwiono wprowadzenie w oknie ‘Nieobecności’ okresów, za które mają zostać naliczone ‘Wyrównania zasiłków…’, pokrywających się z okresami wcześniej wprowadzonych nieobecności;
 • Dodano podpowiadanie w umowach zlecenia typu wynagrodzenia o charakterze wynagrodzenia godzinowego – jako typu domyślnego (podstawowego).

Zmiany:

 • Zmieniono w wydruku ‘Skierowania na badanie’ zakres podstawy prawnej;
 • Wyłączono automatyczne podpowiadanie i generowanie ‘Świadectwa pracy’ z uwagi na przedłużenia umów o pracę;
 • Usprawniono wygląd oraz sposób funkcjonowania okna: ‘Historia zatrudnienia’ (podpowiadanie danych) przy ręcznym wprowadzaniu informacji w tym oknie w okresie po dacie zatrudnienia w aktualnym zakładzie pracy – program podpowiada dane o aktualnej firmie i aktualnym stanowisku;
 • Zmieniono generowanie danych za okres w polu ‘Treść’ oraz wydruku ‘Świadectwa pracy’, dla którego generowane jest świadectwo pracy. Przy czym program umożliwia generowanie świadectwa za okresy wcześniejszego zatrudnienia uzupełniając dane na podstawienie informacji w oknie ‘Historia zatrudnienia’ oraz w oknie ‘Dane pracownika’;
 • Zaprezentowano dane w oknach o czasie pracy (Obecność / Kartoteka) z uwagi na zmiany w czasie Kalendarza przypisanego do pracownika;
 • Zmieniono sposób liczenia płac dla osoby o typie ‘Osoba współpracująca’ gdy osoba taka ma naliczane wynagrodzenie jak ‘Pracownik’;
 • Dostosowano opis listy płac umów zleceń dostępny w oknie ‘Analiza płac’ jako wydruk ‘Lista wynagrodzeń z umów’ – zmiana dotyczy wydruku generowanego przy filtrze ‘Widok:’ ustawionym dla wartości = ‘Wszystkie w miesiącu’;
 • Umożliwiono przypisanie większej ilości wzorców kalendarzy dla danego pracownika obowiązujących w jednym miesiącu, z ograniczeniem czasu ich obowiązywania. Sumaryczne dane o godzinach i dniach z kalendarzy obowiązujących w danym okresie pracy prezentowane są w oknie Obecność → Kartoteka oraz uwzględniane są w naliczeniach płacowych;
 • Zmieniono sposób naliczania Podstawy zdrowotnej, w sytuacji liczenia wynagrodzeń w okresie płacowym zaznaczonym (w Płace: Definiowanie → Płace pracownika) jako wymagające stosowania specjalnych zasad naliczania Podstaw ZUS dla ‘Oddelegowania’ do pracy za granicą, gdy następuje uzupełnienie podstaw ZUSowskich do kwot odpowiadających Podstawie ZUS dla osób oddelegowanych oraz gdy przed naliczeniem płacy z tytułu oddelegowania zagranicznego policzone jest wynagrodzenie za czas pracy w Polsce.

Płatną aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Ceny dla użytkowników końcowych dostępne są w cenniku.