Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja na rok 2017

Uprzejmie informujemy, iż ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja na rok 2017 to przede wszystkim zmiany w kwocie wolnej od podatku oraz w minimalnej stawce godzinowej w umowach zlecenia. Wersja posiada numer 9.2.0.0 i uwzględnia m.in.: konieczne zmiany przełomu roku 2017, w tym nowe zmienne finansowe, daty świąt, a także zasady związane ze zmianami w kwocie wolnej od podatku oraz w umowach zlecenia w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej. Przebudowano eksport do Płatnika dokumentu RSA znacząco przyspieszając jego tworzenie.

Poniżej przesyłamy listę zmian i nowości:

Nowości:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2016 r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2017 r. UWAGA zmiennie finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 12/2016. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wersjach programu.
 • Daty świąt w roku 2017 r. – Święta te przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione.
 • Zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku obowiązujące od 2017 r.
 • W oknie “Umowy zlecenia” nowe pole wskazujące na charakter wynagrodzenia kwotowy (wartość domyślna) czy też godzinowy.
 • Sprawdzanie od 2017 roku minimalnej stawki godzinowej umowy zlecenia, wraz z komunikatem ostrzegającym.
 • Nowe okno “Umowy zlecenia – ewidencja godzin”, które umożliwia rejestrację ilości godzin świadczenia usług dla wskazanej przez użytkownika umowy (wskazanie odbywa się w polu: “Do umowy z dnia:”). Okno umożliwia też drukowanie ewidencji godzin świadczenia usług, z tym, że zanim godziny te nie zostaną uwzględnione / rozliczone na rachunku wydruk nie wskazuje na rachunek rozliczający ewidencję.
 • Pole “Ilość godzin” w oknie “Umowy zlecenia – rachunki”, które jest aktywne w przypadku umów zlecenia, dla których wskazano, że wynagrodzenie ma charakter godzinowy.
 • Na wydruku rachunku do umów zleceń z wynagrodzeniem godzinowym dodano pole służące potwierdzeniu (niezależnie od ewidencji) ilości godzin usług / wykonywania zlecenia.
 • Możliwość przypisywania pracownikowi różnych wzorców kalendarzy obowiązujących dla pracownika w różnych okresach czasu. W oknie “Pracownicy – kalendarze” oznacza się datę początkową obowiązywania typu kalendarza dla pracownika.
 • Nowe typy nieobecności umożliwiające rejestrowanie czasu odbioru przepracowanych nadgodzin z uwzględnieniem wniosku lub bez wniosku pracownika. Są nimi: “Odbiór nadgodzin na wniosek pracownika” / “Odbiór nadgodzin bez wniosku pracownika” / “Dzień wolny za nadgodziny”.
 • Umożliwiono rejestrowanie innych typów nieobecności (np. urlopy wypoczynkowe) w trakcie urlopów związanych z macierzyństwem (w tym rodzicielski) – co dotyczy sytuacji gdy pracownik łączy urlopy rodzicielskie z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Możliwość rejestrowania ilości godzin pracy, które mogą skutkować naliczaniem wyłącznie dodatków za pracę w nadgodzinach, bez liczenia wynagrodzenia właściwego za ten czas (np. gdy nadgodziny zostały oddane w relacji 1 do 1, a należne jest jeszcze rozliczenia z tytułu dodatku za nadgodziny). W tym celu utworzono dwa nowe pola o nazwie: “Tylko dodat. nadg. +50%” oraz “Tylko dodat. nadg. + 100%”.
 • Składniki płacowe: “Nadgodziny dodatek 50” oraz “Nadgodziny dodatek 100” (dostępne: w Menu: Płace → Definiowanie → Składniki płacowe – w grupie składników “Czas pracy”), które odpowiadają za uwzględnienie w naliczaniu płac godzin mających skutkować wyłącznie wyliczeniem dodatków za pracę w nadgodzinach, bez liczenia wynagrodzenia właściwego za ten czas.
 • Przenoszenie danych o obliczonych płacach dla pracownika lub dla grupy pracowników do innych płacowych okresów rozliczeniowych bez potrzeby przeliczania płac (np. przy wypłacie wynagrodzenia części pracowników po terminie wypłaty, co powinno skutkować przeniesieniem rozliczenia z ZUS oraz US do innego miesiąca).
 • Dwa raporty “Godzin nocnych”. Pierwszy “Zestawienie godzin nocnych w miesiącu”. Drugi “Zestawienie godzin nocnych dla pracownika w roku”.

Zmiany:

 • Wyglądu aplikacji.
 • Eksport ZCNA z okna “Rodzina” w zakładce “Inne” został umożliwiony w celu “wyrejestrowanie członka” także w sytuacji gdy nie zostało wypełnione pole “Data utraty uprawnień”.
 • Zmiana wzorcowego pliku z wydrukiem “Szczegółowych warunków zatrudnienia” w wersji uproszczonej, przez uwzględnienia zmian w przepisach Kodeksu pracy.
 • Data na wydruku “Zbiorówka przelewów” w oknie “Przelewów” uwzględniana jest z pola “Data przelewu”, a nie jak dotychczas z “Daty programowej”.
 • Treści wzorcowych umów zlecenia oraz kontraktu menadżerskiego, przez uwzględnienie w treści wzorcowych umów zasad potwierdzania ilości godzin wykonania usługi oraz sposobu wypełnienia pola opisującego charakter wynagrodzenia jako godzinowego.
 • Zmiana w edytowalnej definicji składnika płacy “Dodatek za porę nocną” polegająca na uwzględnieniu wymiaru etatu osoby, dla której dodatek jest liczony.
 • Obsługa rocznego limitu nadgodzin przeniesiono do osobnego okna (wcześniej był w oknie przyporządkowania kalendarza pracownikowi) w Menu: Czas pracy.
 • Optymalizacja obliczania ZUS RSA, skutkująca znacznym skróceniem czasu generowania deklaracji.

Wersja 9.2.0.0 programu Kadry, Płace i ZUS Pro płatna jest zgodnie z Cennikiem

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie od 17 października 2016 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Kadry, Płace i ZUS Pro.

Pobierz aktualizację.