Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Składnik definiowalny to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów wynagrodzenia. W programie ustawiony jest podział na dodatki i potrącenia. Domyślnie zdefiniowane zostało jedynie wynagrodzenie zasadnicze, a użytkownik sam powinien zdefiniować pozostałe dodatki wraz z potrąceniami (jeżeli występują u pracownika np. potrącenie komornicze, dodatek za pralnie, dodatek za dojazd). Bez składników definiowalnych można pracować na programie, ale wówczas wszystkie wyliczenia należy wykonywać ręcznie (składki ZUS, podatek, chorobowe, urlopowe oraz np. potrącenie PZU) i wpisać je w siatkę listy płac w odpowiednie pola.

W celu zdefiniowania składników należy wejść w Dane -> Składniki Definiowalne.

Nazwa – określa składnika płacowego, która będzie widoczna w programie. Przy zakładaniu nowej bazy standardowo są założone składniki o nazwach: Zasadnicza; Dodatki od 1 do 6 oraz Potrącenia od 1 do 5. Użytkownik może zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem zmienić nazwy składników.

Grupa – oznacza grupę składników, do których dany składnik zostanie przypisany. Składnik zgodnie z tym przypisaniem będzie wykazywany w odpowiednich polach listy płac. Składniki mogą być przypisywane do grup składników powiązanych z szablonami list płac. Pierwszy człon wartości z pola Grupa odpowiada za szablon listy płac do którego składnik jest przypisany np.: „Szablon A – …”. Dostępne są Szablony A, B i C oznaczające odrębne wersje list płac. Drugi człon wartości z pola Grupa np.: „ … – Dodatek1” odpowiada za treść, jaka zostanie wydrukowana w nagłówku listy płac dla danej grupy składników w danym szablonie. Ten drugi człon z pola Grupa może być modyfikowany, co można wykonać w słowniku Grupa składników w kolumnie Nazwa. Słownik ten dostępny jest także przy polu Grupa pod ikoną [+/-], pod warunkiem, że okno jest w trybie edycji istniejącego składnika lub dodawania nowego składnika. W tym polu dostępnych jest 12 grup składników dla każdego z szablonu. 

UWAGA! Do jednej grupy składników na jednym szablonie dla danego pracownika (lub grupy pracowników) może być przypisane więcej składników (np. wynagrodzenie zasadnicze jednego pracownika może składać się z elementu wyliczanego ze stawki miesięcznej oraz z elementu wyliczanego ze stawki godzinowej albo akordu. Wtedy w oknie Edycji list płac można osobno edytować składniki przypisane do jednej grupy za pomocą dodatkowego okna Edytuj składniki z grupy).

Dodatek/Potrącenie– odpowiada za to czy składnik będzie zwiększał lub zmniejszał kwotę do wypłaty lub nie będzie miał na nią wpływu. Dostępne są wartości: Dodatek, Potrącenie oraz Nie dotyczy.

Podatek – odpowiada za to czy składnik zwiększa podstawę opodatkowania. Zaznaczenie tego pola oznacza, że składnik jest dodawany do podstawy opodatkowania.

Składki ZUS – odpowiada za to czy składnik zwiększa podstawę naliczenia składek ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zaznaczenie tego pola oznacza, że składnik jest dodawany do podstawy naliczenia składek ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zdrowotne – odpowiada za to czy składnik zwiększa podstawę naliczenia składek zdrowotnych. Zaznaczenie tego pola oznacza że składnik jest dodawany do podstawy naliczenia składek zdrowotnych.

Zmienność składnika – odpowiada za charakter składnika, jego stałość lub zmienność. Cecha ta może mieć znaczenie dla uwzględnienia składnika przy naliczaniu podstaw do zasiłku chorobowego oraz wynagrodzeń urlopowych. Dostępne są wartości Stawka miesięczna, Stawka dzienna, Stawka godzinowa, Akord, Nie dotyczy.

Obniżany Choroba – odpowiada za to czy składnik będzie obniżany z uwagi na nieobecność o charakterze choroby (zgodnie z danymi o typie nieobecności w oknie Absencje i słowniku Typy nieobecności). Zaznaczenie tego pola oznacza, że składnik będzie obniżany z uwagi na nieobecność chorobową. Obniżanie następuje wg algorytmu ustalonego w oknie Ustawienia / Ustawienia płacowe.

Zasiłek – odpowiada za to czy dany składnik jest zasiłkiem wypłacanym z ubezpieczeń. Zaznaczenie tego pola oznacza, że składnik będzie traktowany jak zasiłek.

Do chorobowego – odpowiada za to w jaki sposób dany składnik będzie uwzględniany przy liczeniu na danej liście płac podstawy do zasiłku chorobowego. Dostępne są wartości: W wysokości miesięcznej, Po uzupełnieniu, W kwocie faktycznie wypłaconej, Za okres dłuższy niż miesiąc oraz Nie dotyczy. Wartości te odpowiadają sposobom uwzględniania składników przewidzianym w przepisach o zasiłkach chorobowych.

UWAGA! Nie należy korzystać z ustawienia Od stawki godzinowej w wys.miesięcznej. Ustawienie to nie jest w pełni obsługiwane i nie realizuje założeń opisanych w komentarzach dotyczących naliczania podstaw do zasiłku chorobowego.

Obniżany Urlop – odpowiada za to czy składnik będzie obniżany z uwagi na nieobecność o charakterze urlopowym (zgodnie z danymi o typie nieobecności w oknie Absencje i słowniku Typy nieobecności). Zaznaczenie tego pola oznacza, że składnik będzie obniżany z uwagi na nieobecność urlopową. Obniżanie następuje wg algorytmu ustalonego w oknie Ustawienia / Ustawienia płacowe.

Do urlopowego – odpowiada za to, w jaki sposób dany składnik będzie uwzględniany przy liczeniu wynagrodzenia za urlop ze składników stałych oraz przyjmowany do liczenia podstawy do naliczenia wynagrodzenia za urlop w przyszłych miesiącach ze składników zmiennych. Dostępne są wartości: Za miesiąc – stały, Za miesiąc – zmienny, Za okres krótszy niż miesiąc – stały, Za okres krótszy niż miesiąc – zmienny, Za okres dłuższy niż miesiąc – stały, Za okres dłuższy niż miesiąc – zmienny oraz Nie dotyczy. Wartości te odpowiadają sposobom uwzględniania składników przewidzianym w przepisach o wynagrodzeniach za czas urlopu.

Przypisz nowemu pracownikowi – odpowiada za to czy składnik będzie automatycznie przypisywany nowo zakładanemu pracownikowi. Standardowo, dla ułatwienia pracy i definiowania, cechę tą mają zaznaczone składniki przypisane do Szablonu A.

Wartość domyślna – w polu tym można wpisać wartość, która domyślnie będzie przypisywana pracownikowi, któremu będzie definiowany dany składnik. Wartość 0 w tym polu oznacza, że każdemu pracownikowi trzeba będzie osobno określić wartość tego składnika w jego indywidualnie określonej siatce płac.

UWAGA! Błędnie zdefiniowane składniki mogą skutkować nieodpowiednimi wyliczeniami, co prowadzi do błędnej kwoty wyliczonego składnika (np. urlopowego), a w ostateczności ma wpływ na kwotę do wypłaty.