Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Nie można się połączyć z bazą danych. Przyczyną są błędne parametry wybranej bazy

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu

proszę sprawdzić poniższe warianty:

Czy zainstalowany jest serwer Firebird oraz uruchomiony.

W celu jego ponownego uruchomienia należy otworzyć menadżer zadań systemu Windows, przejść na zakładkę usługi i odszukać FirebirdServerDefaultInstance.

 

 

Jeżeli w kolumnie Stan widnieje Zatrzymany, to należy wybrać opcję Otwórz usługi, ponownie odszukać FirebirdServerDefaultInstance i klikając prawym przyciskiem myszy uruchomić. Po wykonaniu tych czynności można ponownie uruchomić program DGCS System.

 

 

Inną przyczyną może być całkowity brak serwera Firebird (np. usunięcie go przez antywirusa). Wtedy należy przejść do katalogu głównego programu, następnie otworzyć katalog firebird-3.0-install i zainstalować serwer bazy danych Firebird (poprzez uruchomienie znajdującego się w katalogu pliku instalacyjnego). Przy instalacji może prosić on o podanie hasła: masterkey. Po wykonaniu tych czynności można ponownie uruchomić program DGCS System.

Proszę sprawdzić lokalizację pliku bazy nadrzędnej i pliku bazy danych

Konfiguracja bazy nadrzędnej: C:\dGCS\DGCSSystem\db\BN proszę nie zmieniać użytkownika bazy danych i hasła bazy danych. Konfiguracja bazy danych: C:\dGCS\DGCSSystem\db\DB

Proszę sprawdzić połączenie programu z serwerem Firebird

Proszę sprawdzić połączenie programu z serwerem Firebird: np. Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Wiersz polecenia → wpisać: polecenie: telnet adres_IP_komputera 3050 np.: telnet 127.0.0.1 3050 jeśli będzie informacja: Łączenie z 127.0.0.1.3050… Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 3050: Połączenie nie powiodło się Wówczas proszę odblokować połączenie np. w zaporze systemu Windows.

Przyczyną wystąpienia komunikatu może być zablokowany port 3050.

Na serwerze (komputerze, na którym jest baza danych) trzeba udostępnić port 3050 w zaporze systemu Windows (ewentualnie w innych programach antywirusowych / firewall).

Aby udostępnić port, należy wejść w Panel sterowania -> System i zabezpieczenia Zapora Windows Defender

Ustawienia zaawansowane → Reguły przychodzące → Nowa reguła → Wybieramy port

Wpisujemy numer portu: 3050

Dalej wybieramy wg poniższych obrazków (ustawienia domyślne)

Wpisujemy nazwę np. Firebird:

i wybieramy opcję Zakończ.

Błąd przy jego instalacji lub usunięcie jakiegoś składnika przez posiadany antywirus.

Należy wtedy przejść do katalogu firebirda na komputerze, gdzie znajdują się bazy danych do programu i usunąć go. Domyślnym katalogiem Windows jest C:\Program Files (x86)\Firebird. W kolejnym kroku wejść do katalogu głównego programu (tam gdzie jest zainstalowany program). Odszukać katalog z plikiem instalacyjnym firebirda w generacji 20 będzie to wesja 2.0.x a w generacji 19.xx i starszej 2.5.x, jeżeli użytkownik posiada bardzo starą wersję programu może on działać jeszcze na wersji 2.0.x.

Po odszukaniu katalogu proszę uruchomić instalator jako administrator i postępować zgodnie z komunikatami. Proszę pamiętać, że serwer firebird musi być zainstalowany jako usługa a jeżeli poprosi o hasło prosze wpisać masterkey. Instalacja z tym hasłem jest konieczna do uruchomienia programu.

Błąd instalacji serwera bazy danych Firebird od generacji 20 można również rozwiązać w inny sposób jeżeli w pliku out.log (domyślna lokalizacja pliku to: C:\dGCS\DGCSSystem\logs\out.log) odnotowano wyjątek:

Firebird – log – Install incomplete, please read the Compatibility chapter in the release notes for this version [SQLState:28000, ISC error code:335545029]

1. Proszę zatrzymać serwer bazy danych Firebird (w usługach) 2. Uruchomić wiersz poleceń jako Administrator. 3. Przejść w wierszu poleceń do katalogu Firebird_3_0 (C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0\). Po wpisaniu każdego polecenia wciskamy Enter:

np.: cd „c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0”

4. Wpisać:

isql -user sysdba employee

5. Wpisać polecenia.

create user SYSDBA password 'masterkey’;

commit; quit;

Instrukcja instalacji firebirda na przykładzie dla systemu Ubuntu 18.04 LTS znajduję się na stronie: https://dgcs.pl/firebird3-0-linux/