Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Ustawa mówi o obowiązku rejestracji VAT z faktury zakupu rozliczanej przez nabywcę zarówno w rejestrze sprzedaży jak i w rejestrze zakupu. Korzystam z Państwa programów i tego typu zakupy rejestrowane są tylko w rejestrze zakupu z adnotacją, że podatek VAT jest podatkiem również należnym. Jak to się ma do obowiązujących przepisów?

Nie zgadzam się z twierdzeniem, że ustawa mówi o tym gdzie ma być wykazany VAT należny od zakupów rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia. Zastosowane w systemach DGCS rozwiązanie (VAT należny od zakupu rozliczanego na zasadach odwrotnego obciążenia wykazujemy w ewidencji zakupu) jest zgodne z przepisami oraz stanem faktycznym i podstawowymi zasadami logiki. Nie można zakupu nazywać sprzedażą tylko dlatego, że generuje on podatek VAT należny. Zakup to zakup, a sprzedaż to sprzedaż.

Fragment ustawy o VAT:

Art. 109.

  1. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
  2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 22%.
  3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Nasze programy prawidłowo generują i przesyłają pliki JPK (VAT należny z faktur zakupowych rozliczanych na zasadach odwrotnego obciążenia jest ujmowany w części dotyczącej należnego podatku VAT zgodnie z instrukcją sporządzenia pliku JPK).