Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Przeksięgowanie na wynik finansowy. Księgowanie BO z BZ

W celu utworzenia wzorca przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy należy wybrać Słowniki -> Wzorce przeksięgowania. Następnie w lewej części okna dodać nazwę wzorca (przycisk Dodaj). Dalej dodać konto docelowe, czyli konto zespołu 8 wynik finansowy. Później dodać konta źródłowe, czyli konta zespołu 4 i 7 (analityki tych kont), z których ma nastąpić przeksięgowanie.

Mając już zdefiniowany wzorzec należy przejść do zaksięgowania wpisu w dzienniku wybierając Bez VAT (F2) -> Bez kontrahenta -> wpisując datę księgowania, numer i nazwę zdarzenia gospodarczego -> F10-szukaj wzorca -> wybrać ustawiony wzorzec -> Zapisz (F5).

W celu otwarcia nowego okresu rozliczeniowego należy wybrać Konfiguracja -> Lata rozrachunkowe -> Dodaj rok. Księgowania bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia dokonuje się poprzez Narzędzia -> Księguj BO z BZ.

Nie ma dodatkowych funkcji w programie kończących rok obrotowy. Bilans otwarcia zostanie poprawnie zaksięgowany nawet bez zatwierdzenia wpisów w poprzednim okresie (Dziennik > Zatwierdź wpisy).