Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie w dgcs

Szanowny Kandydacie,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 (dalej jako RODO) gromadząc Twoje dane osobowe chcielibyśmy Cię poinformować, że:

1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu.
2. Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000056678, NIP: 618-004-00-84.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: rodo@dgcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 517-715-459.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:
a) udziału Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko na które aplikujesz:
– na podstawie szczególnego uprawnienia pracodawcy o którym mowa w art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w odniesieniu do danych wskazanych ww. przepisach prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia,
– na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit.a RODO – w odniesieniu do pozostałych danych przekazanych przez Ciebie w sposób dobrowolny w dokumentach aplikacyjnych (np. wizerunek na fotografii, informacje o dodatkowych umiejętnościach, zainteresowaniach itp.),
b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z przebiegiem i wynikami procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Jeżeli wyrazisz taką chęć, Twoje dane będą przez nas przetwarzane również po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na stanowisko o którym mowa w ogłoszeniu, w celu udziału Twojej kandydatury w naszych przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres wskazany w treści zgody.
5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane bądź powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
6. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w naszych zbiorach danych osobowych wyłącznie przez okres trwania rekrutacji na stanowisko o którym mowa w ww.ogłoszeniu. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego zostaną przez nas zniszczone.
7. Jeśli wyrazisz swoją zgodę Twoje dane będą przez nas przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres 1 roku licząc od dnia dostarczenia dokumentów aplikacyjnych.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
9. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) do sprostowania swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
f) do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z naszych zbiorów (,,prawo do zapomnienia’’)
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
h) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

W przypadku zainteresowania uczestniczeniem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez DGCS S.A. prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 jako ich administratora w celu udziału mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ten podmiot przez okres 1 roku licząc od dnia dostarczenia dokumentów aplikacyjnych.

Pamiętaj, wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie informując nas o tym pisząc na adres rodo@dcgs.pl