INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB ZAMAWIAJĄCYCH DGCS SYSTEM

Szanowny Użytkowniku,

decydując się na złożenie zamówienia na oprogramowanie w serwisie internetowym dgcs.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679[1] (dalej także jako RODO) gromadząc takie dane informujemy Cię, że:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych o które prosimy we wskazanym formularzu (identyfikacyjnych oraz kontaktowych) stanowi niezbędny warunek
 2. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz w ww. formularzu, a więc podmiotem, który a więc podmiotem, który decyduje o ich przeznaczeniu i jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie będziemy my – DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000056678, NIP: 6180040084
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres
  e-mail: felisiak@safe24.biz lub dzwoniąc pod numer tel. +48 517715459.
 4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celach:
  a) przyjęcia i elektronicznej obsługi złożonego przez Ciebie zamówienia, w tym:
  – przekazania tego zamówienia wybranemu dystrybutorowi oprogramowania DGCS System,
  – kontaktowania się z Tobą (na podane w formularzu dane kontaktowe), aby informować o statusie Twojego zamówienia,
  tj. zawarcia umowy o świadczenie przez nas drogą elektroniczną usługi pośrednictwa w zamówieniu oprogramowania oraz realizacji jej postanowień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z Twoim zamówieniem, w tym prowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  c) jeżeli wyrazisz odrębną zgodę (poprzez zaznaczenie checkboxa, który zamieszczamy pod
  formularzem) Twoje dane w postaci imienia oraz adresu e-mail będą przetwarzane przez nas oraz naszych partnerów handlowych – spółki z Grupy DGCS, również w celu cyklicznego informowania Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o naszych nowych ofertach, w tym o wielu atrakcyjnych promocjach, a także o najważniejszych wydarzeniach dotyczących funkcjonowania Grupy DGCS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Zgoda o której mowa powyżej (w pkt lit. c) oznacza także:
  – zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji handlowej o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  -zgodę na wykorzystanie urządzeń końcowych (komputerów) dla celów marketingu bezpośredniego o której mowa w art. 172  ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas powierzone wyłącznie:
  a) wybranemu przez Ciebie dystrybutorowi oprogramowania w celu realizacji złożonego zamówienia – zakupu wybranych modułów oprogramowania DGCS System;
  b) przedsiębiorstwu IT zajmującemu się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem naszej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego administrowania tą stroną;
  c) przedsiębiorstwu hostingowemu w celu przechowywania tych danych na zabezpieczonym serwerze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego (np. Policja, prokuratura).

 1. Przekazane dane będą przetwarzane przez nas przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z zawartą umową pośrednictwa
  w sprzedaży oprogramowania. Niezwłocznie po upływie tego okresu zostaną one usunięte.

  Jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie przez nas oraz naszych partnerów z Grupy DGCS drogą mailową informacji marketingowych, Twoje dane w postaci imienia i podanego adresu e-mail będą przez nas przetwarzane do czasu skutecznego wycofania przez Ciebie tej zgody. Możesz wycofać ją w każdym momencie pisząc do nas na adres e-mail: info@dgcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.62 735-62-98. Niezwłocznie po wycofaniu tej zgody Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz marketingowych. Ich dalsze wykorzystanie może okazać się jednak niezbędne do ochrony przed roszczeniami o charakterze publiczno- lub prywatnoprawnym lub dochodzenia przez nas takich roszczeń, o fakcie ich dalszego wykorzystania w takim celu zostaniesz przez nas powiadomiony niezwłocznie.

  Musisz pamiętać również, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 2. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na przetwarzanie przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
  b) do sprostowania przekazanych danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, gdy nie będą one już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
  e) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  f) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,

  oraz prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

  Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu.

  O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa zostaniesz powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

 

Dziękuję za zapoznanie się z powyższymi informacjami

[1]     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)