INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB ZAPISANYCH NA ODBIÓR INFORMACJI HANDLOWYCH (MARKETINGOWYCH)

Wypełniając obowiązki o których mowa w art. 14 ust. 4 w zw. z ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1 przetwarzając Twoje dane osobowe chcielibyśmy Cię poinformować, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: iod@dgcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 517-715-459.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci:

a) wysyłki materiałów reklamujących produkty i usługi znajdujące się w naszej ofercie, a także informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach (marketing bezpośredni),

b) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wysyłką materiałów promujących działalność DGCS S.A., a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Źródłem z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe są akcje promocyjne podejmowane przez nas i naszych partnerów biznesowych.

5. Przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi są wyłącznie Twoje dane kontaktowe, w postaci adresu e-mail.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

-podmioty świadczące usługi z zakresu wsparcia IT na rzecz DGCS S.A. w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.

7. Twoje dane nie są udostępniane bądź powierzane innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

8. Jeśli nie wyrazisz zgody o którą pytamy w przesłanej wiadomości e – mail, Twoje dane zostaną przez nas usunięte z list odbiorców informacji handlowych natychmiast po upływie ustalonego tzw. okresu na wyrażenie zgody, który wynosi 90 dni.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania przez DGCS S.A. Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane te zostaną usunięte list odbiorców informacji handlowych natychmiast po zakomunikowaniu nam tego sprzeciwu.

Jeśli w przyszłości wycofasz swoją zgodę o którą pytamy w przesłanej wiadomości e – mail, Twoje dane zostaną usunięte z list odbiorców informacji handlowych natychmiast po zakomunikowaniu nam tego sprzeciwu.

Niezależnie od usunięcia danych z list odbiorców informacji handlowych DGCS S.A., Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z przetwarzaniem danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego DGCS S.A. Niezwłocznie po upływie tych okresów zostaną one całkowicie usunięte.

9. Na podstawie pozyskanych przez nas danych nie podejmujemy wobec Ciebie jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

10. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu tych danych,

b) prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.