Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników szkolenia „Zmiany w przepisach o których musi wiedzieć przedsiębiorca, wchodzące w życie w 2019/2020 r.”

Drogi Uczestniku,

wyrażając chęć wzięcia udziału w szkoleniu „Zmiany w przepisach o których musi wiedzieć przedsiębiorca, wchodzące w życie w 2019/2020 r.” i wypełniając wskazany formularz przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gromadząc te dane, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej także jako RODO) chcielibyśmy Cię poinformować, że:

1. Przekazanie przez Ciebie wskazanych w formularzu danych jest warunkiem rejestracji i Twojego późniejszego udziału w szkoleniu „Zmiany w przepisach o których musi wiedzieć przedsiębiorca, wchodzące w życie w 2019/2020 r.”

2. Administratorem przekazywanych danych jest:

a) DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu ( 62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000056678, NIP:6180040084,

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres e-mail: kwalczak@dgcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 512 241 900.

4. Dane, które przekazałeś nam w formularzu rejestracyjnym będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu:

a) rejestracji Twojego udziału w szkoleniu „Zmiany w przepisach o których musi wiedzieć przedsiębiorca, wchodzące w życie w 2019/2020 r.” i weryfikacji Twojej tożsamości w dniu szkolenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem naszej usługi, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Odbiorcą Twoich danych osobowych może być Przedsiębiorstwo hostingowe OVH w celu prawidłowego świadczenia na naszą rzecz usług hostingowych.

6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom niż wskazane w poprzednim punkcie, za wyjątkiem organów publicznych (np. Policja, Prokuratura), które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

7. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem usługi szkolenia.

8. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania swoich danych

c) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,

e) wniesienia sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.