Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.0.1 – obsługa zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku, zmienna finansowa oraz inne zmiany

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.5 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.6.0.1 i uwzględnia obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia wraz z rejestracją oświadczenia oraz wskazaniem okresu stosowania zwolnienia, a także wzorem oświadczenia kierowanym do zakładu pracy przez osoby w wieku poniżej 26 lat. Ponadto, dodano m.in.: nową wartość zmiennej finansowej dot. waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego, rozszerzenia w zakresie grupowego przenoszenia albo usuwania zbędnych danych, a także przygotowanie aplikacji dla potrzeb PPK. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zmian.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • Obsługa zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia – następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019. Złożenie Podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o odpowiedniej treści jest warunkiem zaprzestania poboru zaliczek na podatek w roku 2019 dla osób w wieku do 26 lat.
 • Możliwość rejestracji wniosku / oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019. Możliwość oznaczenia za jakie miesiące zaliczka na podatek z wynagrodzenia osoby ma być nie pobierana (ma być „zerowana”). We wskazanym okresie czasu od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń zaliczka na podatek nie będzie pobierana przez program (dopuszczany zakres miesięcy od sierpnia do grudnia w roku 2019). W trakcie rejestracji wniosku / oświadczenia osoby zatrudnionej program sprawdza, czy z uwagi na wiek tej osoby, taki wniosek/oświadczenie może być uwzględniony.
 • Wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby. Druk o nazwie: ‘OŚWIADCZENIE osoby do 26lat w sprawie nie pobierania zaliczki na podatek’ dostępny jest w ‘Szablonach definiowanych’.
 • Zmienna finansowa obowiązująca od 01.07.2019 r.
 • Mechanizm sprawdzania aktualnej stawki składki wypadkowej z blokowaniem naliczeń płacowych w przypadku braku zmiennej finansowej odpowiadającej za naliczenie składki wypadkowej. Ponowne naliczenie jest możliwe po uzupełnieniu brakujące zmiennej.
 • Pismo (zaświadczenie) z odpowiedzią do komornika w sprawie zajęcia komorniczego – osobne dla wynagrodzeń pracowniczych oraz osobne dla wynagrodzeń z tytułu umów cywilnych. Wydruk dostępny w oknie: ‘Kadry / Zajęcia komornicze’. W celu wygenerowania zaświadczenia należy uprzednio zarejestrować w programie zajęcie komornicze i wskazać zajęcie komornicze dla którego ma zostać wygenerowane pismo. Następnie w sekcji ‘Wydruki’ użyć odpowiedniego polecenia dla typu pisma, które ma zostać przygotowane. W trakcie tworzenia wydruku można parametryzować jego treść przez udzielanie odpowiedzi w oknach dialogowych, względnie przez usuwanie propozycji odpowiedzi, w tym można decydować o tym czy w piśmie ma być wymienione konto bankowe osoby zatrudnionej.
 • Możliwość grupowego (dla większej ilości pracowników) usuwania kategorii danych osobowych, co do których pracodawca nie ma uprawnień do ich zbierania po zmianach w Kodeksie pracy od 5/2019. Możliwość grupowego usuwania danych jest dostępna w oknie ‘Kadry / Operacje grupowe’ przez wskazanie typu danych, które mają zostać usunięte dla aktywnej grupy pracowników (o zakresie osobowym decyduje wskazanie w polu ‘Wykonywane dla:’ oraz ewentualny wybór kontekstowy pracy w zakresie aktywnych osób).
 • Możliwość grupowej (dla większej ilości pracowników) zmiany ustawienia ‘Na wydruki’ dot. danych adresowych, które wysyłane są na wydruki.
 • Możliwość grupowego (dla większej ilości pracowników) przeniesienia danych adresowych z kategorii adres zameldowania do adresu zamieszkania albo do korespondencji; z zamieszkania na adres do korespondencji; z do korespondencji na adres zamieszkania.
 • Kody krajów (dwuliterowe) dla oznaczenia obywatelstwa osoby zatrudnionej dostępne w oknie Dane pracownika, w zakładce Dane ewidencyjne. Przy czym dla osób z dotychczasowym oznaczeniem obywatelstwa jako ‘Polskie’ przyjęto domyślny Kod: ‘PL’. Dla innych wpisów (innych obywatelstw) konieczne jest dobranie odpowiedniego wpisu. Kody obywatelstwa będą konieczne do obsługi PPK.
 • Przygotowanie programu do obsługi PPK.
 • Zapisywanie informacji o nieobecnościach zarejestrowanych w bazie na skutek importu e-ZLA. Informacja zapisywana jest w pliku w katalogu systemowym programu.
 • W eksporcie przelewów za wynagrodzenia do plików PLI pomijane są cudzysłowy występujące w nazwie firmy.

Zmiany:

 • Podsumowania na wydrukach Ewidencji czasu pracy w zakresie godzin przepracowanych w przypadku korzystania z zaznaczenia TAK w polu ‘Godzinowy system czasu pracy’, przez uwzględnienie sumowania minut do wartości 60 w relacji do całości godziny.
 • Wydruku skierowania na badania, przez modyfikacje opisu podstawy prawnej.
 • Minimalizacja zakresu danych personalnych na wydrukach oświadczeń składanych przez pracownika dostępnych z programu.
 • Uwzględnio oznaczenie pracy w trybie ‘Godzinowego’ (a nie Dziesiętnego) rozliczania czasu pracy przy liczeniu ekwiwalentu za urlop i przeliczaniu wg tego trybu ilości minut za które naliczany jest ekwiwalent.
 • Zmiany w polu koszt w eksporcie do SODiR przez eliminację Składki solidarnościowej wyodrębnionej ze składki na Fundusz pracy.
 • Automatyczne otwieranie okna ‘Szybka pomoc dla firmy’ przy wejściu do bazy danych gdy aktywny jest wpis ‘Oświadczenia o rozwiązaniu umowy …’.
 • Zmiana nazwy okna oraz modyfikacja układu okna ‘Bank, urząd skarbowy, podatki’ (pracownika), które jest dostępne w Menu: Kadry, w celu umożliwienia obsługi ulgi w naliczaniu zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 lat.
 • Zoptymalizowano procesy wewnętrznych naliczeń w celu przyspieszenia pracy programu.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.