Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.7 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update.
Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.8.0.0 i uwzględnia obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia wraz z rejestracją oświadczenia oraz wskazaniem okresu stosowania zwolnienia, a także wzorem oświadczenia kierowanym do zakładu pracy przez osoby w wieku poniżej 26 lat. Ponadto, dodano m.in.: nową wartość zmiennej finansowej dot. waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego, rozszerzenia w zakresie grupowego przenoszenia albo usuwania zbędnych danych, a także przygotowanie aplikacji dla potrzeb PPK.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

 • Nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujących od 01.07.2020 r. oraz 01.09.2020 r.
 • Rejestrowanie wielkości wymiaru etatu pracownika w naliczonych elementach płacowych (składnik ‘Wymiar etatu’ prezentowanych w oknie ‘Analiza płac’) w wielkości wynikającej z danych o wymiarze etatu zarejestrowanych w oknach ‘Dane pracownika’ oraz ‘Historia zatrudnienia’ obowiązujących w dacie wypłaty liczonej listy płac przez porównanie z wartością daty w polu ‘Wypłać w’ w oknie ‘Płaca → Definiowanie → Okresy rozliczeniowe’ – co w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca pozwala na wykazanie w ‘Analizie płac’ oraz następnie wyraportowanie na wydruku listy płac początkowej wartości wymiaru etatu w sytuacji gdy lista płac jest liczona w dacie programowej ustawionej na datę sprzed zmiany wymiaru etatu;
 • Wykazywanie w eksporcie do Płatnika w raporcie RCA w nowym polu nr 28 wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (zatrudniającego);
 • Obsługa naliczania ‘Zaliczki na podatek’ w przypadku drugiej wypłaty w miesiącu, gdy pierwsza wypłata była objęta ulgą dla osób w wieku do 26 lat, a druga nie jest objęta tą ulgą – po to żeby przy drugiej wypłacie zaliczka na podatek była obliczana od przychodu wyłącznie z drugiej wypłaty;
 • Mechanizmy przeliczające wielkość urlopu rocznego pracownika przy zmianie wymiaru etatu pracownika w trakcie roku – nawet przy dwukrotnej zmianie wymiaru etatu pracownika w trakcie roku. Funkcjonalność szczególnie przydatna dla pracowników objętych czasowym obniżeniem wymiaru czasu pracy (etatu) z uwagi na COVID-19;
 • W oknie ‘Kalendarz’ dodano pole ‘Typ kalendarza’, które pozwala na wybór między ‘Standard’ (domyślna wartość dla wszystkich dotychczasowych kalendarz), a ‘Rozszerzony’, który pozwala na planowanie, rejestrowanie oraz rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem konkretnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, a także na tworzenia harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub ich grup;
 • W oknie ‘Kalendarz’ dla kalendarza o wartości ‘Rozszerzony’ w polu ‘Typ kalendarza’ umożliwiono rejestrowanie okresu 8 godzin nocnych od / do w przedziale między 21:00 a 07:00 obowiązujących dla danego kalendarza;
 • Możliwość definiowania ‘Schematów dni roboczych’ pozwalających na określenie dla danego schematu dnia ilości godzin roboczych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w tym schemacie dnia;
 • Możliwość tworzenia miesięcznych harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników z ustaleniem okresu obowiązywania danego harmonogramu dla danej osoby – przez możliwość zdefiniowania dla danego kalendarza (przypisanego pracownikowi / grupie pracowników w zdefiniowanym okresie czasu w oknie: Czas pracy / Przyporządkowanie kalendarzy / Kartoteka oraz oznaczenie okresu obowiązywania ‘Od dnia:’) rozkładu czasu pracy w określonym miesiącu z uwzględnieniem schematów dni roboczych – czyli nie tylko ilości godzin pracy w danym dniu ale także godzin rozpoczynania i kończenia pracy;
 • Okno ‘Rozkład w miesiącu’ (pozwalające na szczegółowe definiowanie czasu pracy) wyposażono w panel asystenta danych pozwalający na porównanie definiowanej ilości godzin i dni roboczych do tych ilości wynikających z kodeksowej normy czasu pracy;
 • Wydruk: ‘Lista obecności (harmonogram)’ – pozwalający na wydrukowanie list obecności z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowanych dla danego miesiąca w oknie ‘Rozkład w miesiącu’;
 • Możliwość ewidencjonowania (w oknie ‘Obecność – detale’) czasu pracy także w zakresie godziny rozpoczęcia i zakończenia (a nie tylko ilości godzin przepracowanych). Funkcjonalność jest dostępna w oknie ‘Obecność – detale’ w polach ‘Opcjonalnie: Godziny od / do’. Przy czym w przypadku wcześniejszego zdefiniowania dla pracownika kalendarza o typie ‘Rozszerzonym’ oraz wcześniejszego zdefiniowania miesięcznego rozkładu czasu pracy – program w opcji wprowadzania czasu pracy w trybie ‘Wg kalendarza – godziny normatywne’ przypisze w ewidencji ilość godzin przepracowanych używanego kalendarza oraz godziny od / do wcześniej zarejestrowane dla używanego kalendarza (rejestrowanie godzin do przepracowania z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia wykonuje się w oknie ‘Rozkład w miesiącu’ z wykorzystaniem ‘Schematów dni’);
 • W oknie ‘Obecność – detale’ w zakładce ‘Przeglądanie’ w filtrze: ‘Widok’ dodano opcje: ‘godz. od-do’ pozwalającą na przegląd zarejestrowanego czasu pracy w zakresie godzin pracy od / do.

Wprowadzone zmiany:

 • Wykazywanie na wydrukach list płac wymiaru etatu pracownika zarejestrowanego w naliczonych elementach płacowych to jest składnika ‘Wymiar etatu’ prezentowany w oknie ‘Analiza płac’, a nie wymiaru etatu aktualnego dla momentu zapisania listy płac w bazie;
 • Działania funkcjonalności ‘Wyboru zaawansowanego’ pozwalająca na możliwości zaznaczenia w jednym (konkretnym) dziale i wybraniu do kontekstu pracy osób z dwóch i więcej typów zawodowych (wcześniej konieczne było wybranie minimum dwóch działów w celu wybrania z nich osób z dwóch lub więcej typów zawodowych);
 • Zmiana oznaczenia podstawy prawnej w wydruku skierowania na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne);
 • Zmianie w strukturze eksportu raportów do programu Płatnik dostosowujące eksporty do nowej wersji programu Płatnik.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.
Zapraszamy do składania zamówień.