Informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.6.36, rozwija funkcjonalności związane z prezentowaniem naliczeń elementów wynagrodzeń dla osób w wieku do 26 lat, funkcjonalności dot. PPK oraz umożliwiająca rejestrację ilości godzin urlopu, za który wypłacono ekwiwalent w trakcie zatrudnienia (przy przedłużeniu umowy o pracę).

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Wprowadzone nowości:

 • ”Maskowanie”, to jest ukrywanie składników płacowych dla osób w wieku do 26 lat związanych obliczeniem podatków (nowych składników w wartości ujemnej) wyłączone zostało dla osoby, która ma zarejestrowany wniosek dot. POBIERANIA zaliczki na podatek w roku 2020 mimo ulgi dla osoby w wieku do 26 lat;
 • W listach płac edytowalnych dotyczących umów cywilnych umożliwiono wykazanie elementów dotyczących 4 rodzajów wpłat z tytułu PPK;
 • Możliwość zarejestrowania godzin urlopu wypoczynkowego wypłaconego w formie ekwiwalentu, które nastąpiło w trakcie zatrudnienia (przy przedłużeniu umów o pracę). Rejestrację wykonuje się w oknie ‘Urlopów’ w sekcji ‘Urlop wypoczynkowy’ w nowym polu ‘Wypłac. ekwiwalent’. Godziny urlopu zarejestrowane jako rozliczone w danym roku – są uwzględniane przy przeliczaniu stanu urlop pozostałego do wykorzystania. Nowe pole jest także zaprezentowane w przypadku zmiany trybu prezentacji danych z ‘Detale’ na ‘Lista’;
 • W wydrukach i raportach dotyczących stanów urlopów wykazywane są w osobnych polach / kolumnach dane o zarejestrowanych godzinach urlopu rozliczonego w formie ekwiwalentu za urlop w danym roku;
 • ”Maskowanie”, to jest ukrywanie elementów związanych z liczeniem dla osób w wieku do 26 lat podatku na rachunkach i na listach płac z tytułu umów zlecenia. O tym, czy elementy te są ukrywane decyduje zaznaczenie w oknie ‘Inne ustawienia’ w polu ‘Maskowanie składników dla osób 26 lat w umowach cywilnych’, które standardowo jest ustawione na TAK – czyli wskazuje na standardowe ukrywanie tych elementów;
 • Obowiązkowe wypełnianie ‘Daty wypłaty’ przy wypełnianiu rachunków do umów cywilnych. Domyślnie jako data wypłaty proponowana jest data zdefiniowana jako data wypłaty dla okresu rozliczeniowego, do którego przypisywany jest dany rachunek. W przypadku braku wypełnienia tego pola dla wcześniej przypisanych rachunków pierwsze otwarcie bazy uzupełnia daty wypłacenia dla rachunków za lata 2019 i 2020 zgodnie z datą wypłaty okresu rozliczeniowego, do którego przypisywany jest dany rachunek.

Wprowadzone modyfikacje:

 • W prezentacji danych o mikrorachunku podatkowym na przelewie podatkowym oraz na wydruku ‘Zestawienie składek ZUS, PPK i PIT’ w nazwie urzędu wskazano oznaczenie: ‘Centrum Rozliczeniowe’ przed nazwą urzędu, pod który podlega firma;
 • W eksporcie do PFRON w zakresie SODiR w plikach INFDP w kosztach wynagrodzenia uwzględniana jest zmieniona wartość składki na Fundusz pracy w wartości = 2% (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 r.) zamiast dotychczasowej = 2,3%;
 • Zablokowano możliwość rejestracji kolejnych wpisów o rezygnacji z PPK dla osoby, która ma aktualny stan o rezygnacji z PPK;
 • W przypadku drukowania faktur VAT zamiast rachunków dla rozliczenia umów cywilnych data sprzedaży na fakturze pobierana jest z pola ‘Data wykonania’;
 • Ułatwienie zapisywania daty nowo tworzonego okresu rozliczeniowego przy przyjętym w systemie operacyjnym formacie daty rrrr.MM.dd.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.