Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.7.41, która uwzględnia zmiany związane z ulgą „Mały ZUS Plus” oraz zmieniony od 2020 r. mechanizm naliczania zaliczki na podatek przy przekroczeniu progu podatkowego w trakcie roku oraz modyfikacje naliczeń płacowych, a także rachunków umów zlecenia, dla osób w wieku do 26 lat w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego następuje wykorzystanie limitu ulgi podatkowej ‘26 minus’.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Wprowadzone nowości:

 • Nowa wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.03.2020 r.
 • Obsługa przekroczenia w trakcie roku podatkowego limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat dla liczenia płac pracowniczych, w zakresie rozpoczęcia pobierania zaliczki na podatek od nadwyżki dochodu ponad limit tej ulgi oraz naliczania składników płacowych „maskujących” naliczenia podatkowe dla takich osób;
 • Obsługa przekroczenia w trakcie roku podatkowego limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat dla umów zlecenia w zakresie rozpoczęcia pobierania zaliczki na podatek od nadwyżki dochodu ponad limit tej ulgi oraz w zakresie naliczania elementów „maskujących” naliczenia podatkowe dla takich osób na rachunkach z tytułu umów zlecenia oraz na listach wypłaconych rachunków (w oknie ‘Analiza płac’) – przy włączonym ustawieniu ‘Maskowania składników płacowych dla osób 26 lat w umowach cywilnych’ w oknie ‘Inne ustawienia’;
 • Obsługę zmienionych zasad przekroczenia progu podatkowego w trakcie roku polegające na naliczeniu na jednej liście płac zaliczki na podatek z zastosowaniem wyższego procentu progu podatkowego od wartości podstawy opodatkowania powyżej przekroczenia (liczonego narastająco) progu podatkowego oraz z zastosowaniem niższego procentu progu podatkowego dla wartości przed przekroczeniem progu podatkowego (wcześniej wyższy procent progu podatkowego stosowany był od następnego miesiąca w stosunku do miesiąca przekroczenia progu);
 • Od 2/2020 przy naliczaniu składek ZUS dla osób, które mają kody tytułów ubezpieczeń 0590xx oraz 0590xx, program (poza pytaniem o przychód za poprzedni rok) dodatkowo pyta się o dochód za poprzedni rok, który rejestruje w wartości nowego typu składnika o nazwie „Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy”, który stosuje w kolejnych miesiącach. Dochód ten jest wykorzystywany przy eksporcie do RCA2 cz.II;
 • Możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) dostępne w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Urząd skarbowy / ZUS’ w polu: ‘Forma opodatkowania’. Wśród form opodatkowania dostępne są: ‘Zasady ogólne’ / ‘Ryczałt od przychodów’ / ‘Karta podatkowa’. Odpowiednie wypełnienia formy opodatkowania jest potrzebna dla odpowiedniego eksportowania do RCA2 cz.II do danych przedsiębiorcy korzystającego z ulgi w opłacaniu składek ‘Mały ZUS Plus’ – to jest o kodzie 0590xx albo 0592xx;
 • W przypadku grupowego (dla wielu osób) dodawania ‘Badań lekarskich pracowników’ (np. wstępnych / okresowych) za pomocą ‘Kreatora’ dla rejestrowanych badań pole ‘Na raportach’ jest domyślnie wypełniane wartością ‘Tak’;
 • W przypadku grupowego (dla wielu osób) dodawania ‘Szkoleń BHP’ (np. wstępnych / okresowych) za pomocą ‘Kreatora’ dla rejestrowanych szkoleń pole ‘Na raportach’ jest domyślnie wypełniane wartością ‘Tak’.

Wprowadzone modyfikacje:

 • Zmiana w opisie kodów tytułów ubezpieczeń 0590xx oraz 0590xx;
 • Zmiana zasad wykazywania przy otwarciu firmy w alercie o kończących się datach ważności dokumentów zarejestrowanych w oknie ‘Menadżer dok. kadrowych’. W alercie wykazywane osoby / dokumenty dla ‘Wszystkich osób’, a nie tylko ‘Dla aktywnego działu’ oraz wykazywane są dokumenty o wszystkich typach ‘Stanu dokumentu’, w tym o stanach: ‘W aktach’, ‘U pracownika do podpisania’ oraz ‘U pracodawcy do podpisania’;
 • Przy liczeniu ‘Stażu pracy’ w wierszu ‘Z historii zatrudnienia’ uwzględniane są wpisy z okna ‘Historia zatrudnienia’ o ‘Datach od’ sprzed rozpoczęcia zatrudnienia (‘Data przyjęcia’ w oknie ‘Dane pracownika’), nawet jeżeli te wpisy mają wartość ‘Data do’ po dacie zatrudnienia (wcześniej uwzględniane były tylko wpisy, które mają ‘Daty do’ sprzed obecnego zatrudnienia). Wobec tego wpis w oknie ‘Historia zatrudnienia’ należy odpowiednio zmniejszać w zakresie długości stażu uwzględnianego z takiego wpisu z okna ‘Historia zatrudnienia’ – dostosowując go do ‘Daty przyjęcia’ w obecnym zatrudnieniu.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.