Zaznacz stronę

Kadry, Płace i ZUS PRO – obsługa PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych)

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.

Wersja posiada numer 9.6.4.32 i uwzględnia między innymi: obsługę procesów PPK w zakresie rejestracji uczestników, zgłaszania zmian procentów składek, naliczania składek oraz uwzględniania przychodów do opodatkowania w tym zakresie oraz eksportu do Instytucji finansowych danych rejestrowych i naliczonych składek.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • W oknie “Dane firmy” dodano zakładkę “PPK” w celu ewidencjonowania podstawowych danych dotyczących relacji między Firmą a Instytucją finansową obsługująca PPK dla firmy. W tym dane o nazwie tej instytucji (wybierane ze słownika), numerze umowy, numerze konta do wpłat składek PPK, datach objęcia ustawą PPK, zawarcia umowy o zarządzanie oraz pierwszej umowy o prowadzenie;
 • Zdefiniowano systemowe składnik płacowe odpowiadające za naliczenia: Podstawy do naliczania składek PPK oraz poszczególnych typów wpłat (składek) do PPK w zależności od źródła finansowania (uczestnik /zatrudniający) oraz od charakteru (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • W oknie rachunków dla umów zlecenia przygotowano zakładkę “PPK” odpowiadającą za wykazanie wartości wpłat z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • W oknie “Analiza płac” wykazywane są poszczególne składki (wpłaty) dla danej osoby naliczone w danym okrasie płacowym (dla wynagrodzeń pracowniczych) z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • W oknie “Analiza płac” w zakładce “Umowy zlecenia” wykazywane są poszczególne składki (wpłaty) dla danej osoby naliczone w danym okresie dotyczącym umów (dla wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia) z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • Umożliwiono samodzielne zdefiniowanie albo zmodyfikowanie wzorców list płac zarówno w zakresie list wynagrodzeń pracowniczych, jak i list z tytułu umów cywilnych przez uwzględnienie pól (składników) wskazujących na naliczenie poszczególnych składek w zależności od źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz od charakteru (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • Na rachunkach do umów zlecenia wykazywane są wpłaty (składki) finansowane ze środków uczestnika (łącznie w jednej wartości: podstawowa – obowiązkowa oraz dobrowolna);
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego wyrównywania (uzupełniania) obniżonej wpłaty (składki) podstawowej (obowiązkowej) z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z tytułu umów zlecenia finansowanej ze środków uczestnika, którą uczestnik zadeklarował do opłacania w wartości poniżej 2% (poniżej wartości podstawowej). Automatyczne wyrównanie (uzupełnienie) tej składki (wpłaty) do wartości odpowiadającej 2% podstawy naliczenia składek na PPK następuje – jeżeli wynagrodzenia pracownicze albo rachunki do umów zlecenia osoby wypłacane w liczonym miesiącu (wg porównania dat wypłaty w definicji Okresów rozliczeniowych) przekroczą wartość odpowiadającą 120% minimalnego wynagrodzenia (czyli przekroczą kwotę 2700 zł w roku 2019). Mechanizm uzupełniania uwzględnia naliczenia płacowe z tytułu wynagrodzeń pracowniczych (nie dotyczy zleceń) dokonywane we wszystkich okresach płacowych wypłacanych w danym miesiącu;
 • Możliwość przygotowania i wykonania procesów PPK (czynności realizowanych przez firmę dla osób zatrudnionych / uczestników PPK w związku z zagadnieniami PPK, przy czym procesami są czynności zarówno w relacji wewnątrzfirmowej, jak i w relacji do Instytucji finansowej). Procesy PPK można szykować i wykonywać zarówno pojedynczo (dla poszczególnych osób), jaki grupowo (dla wybranej do kontekstu pracy grupy osób, a nawet wszystkich pracowników). Procesy PPK dostępne w programie to:
  – Rejestracja Uczestników (z możliwością przypisania indywidualnych wielkości składek / wpłat finansowanych przez uczestnika oraz składki dodatkowej finansowanej przez Firmę);
  – Rezygnacja Uczestników (zarówno dla osób które nie przystąpiły do PPK przed rejestracją, jak i dla osób które decyzje o rezygnacji podjęły po pierwszej rejestracji);
  – Wznowienia Uczestników (ponowne przystąpienia do PPK po wcześniejszej rezygnacji);
  – Zwolnienie Uczestników (informacja dla Instytucji finansowej o zakończeniu współpracy z osobą / osobami);
  – Zmiany (zmniejszenie) składki podstawowej Uczestników (możliwość ograniczenia wielkości składki podstawowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,5% do 2%);
  – Zmiany składki dodatkowej Uczestników (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,0% do 2%);
  – Zmiany składki dodatkowej Zatrudniającego (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Firmę w zakresie od 0,0% do 2,5%);
  – Zmiany kilku składek (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składek indywidualnie parametryzowanych przez Uczestnika / przez Firmę).
  W trakcie wykonywania procesów użytkownik w specjalnych oknach dialogowych proszony jest o wskazanie daty obowiązku dla danego procesu oraz innych ustawień charakterystycznych dla każdego procesu. Po zakończeniu każdego z procesów (po wysłaniu informacji do Instytucji finansowej w formie wykonania eksportu danych) od dat wskazanych przy wykonywaniu tego procesu zajdą skutki określone w takim procesie.
 • Zakres procesów rejestracyjnych w połączeniu z deklaracjami Uczestników co do indywidualnych procentów składek (wpłat) uczestników dostosowany został do nazwy “Instytucji finansowej” obsługującej Firmę w zakresie PPK (przypisanej w oknie: Konfiguracja → Dane firmy → PPK) – z uwagi na fakt, że nie wszystkie Instytucje umożliwiają połączenie rejestracji z deklaracjami uczestnika;
 • Możliwość zarejestrowania w programie daty wykonania wpłaty do Instytucji finansowej składek (wpłat) za wybrany okres (po porównaniu z kwotą wpłaty naliczoną przez program za ten okres). Rejestracja daty wpłaty ma skutek dla uwzględniania przychodów (do opodatkowania) przy liczeniu kolejnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz wykazania tych przychodów w karcie przychodów (wynagrodzeń), a także na PIT-11. Data wpłaty do Instytucji finansowej jest datą uzyskania przychodu z tytułu składek finansowanych przez Firmę, a wpłaconych w ramach danego przelewu. Zapisanie daty wpłaty do Instytucji finansowej skutkuje utworzeniem w sposób automatyczny specjalnego okresu płacowego o nazwie “Przychód z PPK”, w którym zapisywane są dane o przychodach i podstawie opodatkowania wynikające ze składek PPK naliczonych od wynagrodzeń pracowniczych;
 • Ewidencja pracowników w oknie PPK umożliwia przegląd stanu wykonania poszczególnych procesów w stosunku do poszczególnych osób (Do rejestracji – Zarejestrowany / Do rezygnacji – Rezygnacja / Do wznowienia – wznowiony) oraz z uwzględnieniem informacji o procentach składek (wpłat) przypisanych do poszczególnych osób – dostępne w domyślnie ustawionym filtrze “Historia uczestnika”. Ewidencja pozwala też na przegląd stanu wykonania poszczególnych procesów w stosunku do wszystkich osób (do rejestracji / do wznowienia / do rezygnacji itd.) oraz przegląd statusu całych grup osób (z nieustalonym statusem / zarejestrowani / którzy zrezygnowali). Ewidencja pracowników pozwala na usuwanie dyspozycji (zbędnych lub błędnych) ze wskazaniem daty oraz zakresu tematycznego oraz osobowego dla dyspozycji do usunięcia;
 • Przygotowano eksporty danych do systemów informatycznych Instytucji finansowych w zakresie Rejestracja danych o osobach (domyślnie włączone), Deklaracje uczestników (dotyczące rezygnacji / wznowienia / zmiany procentów składek), Raport składek PPK. Eksporty w poszczególnych zakresach zapisywane w plikach w formacie XML ustalonym dla wszystkich Instytucji finansowych przez Grupę Projektową PPK. Eksporty wykonywane są w zakresie czasowym dla miesiąca wskazanego w oknie i obejmują dane przygotowane do rejestracji / do zgłoszenia. Poszczególne typy eksportu zapisywane są w osobnych plikach z oznaczeniem daty, godziny i minuty danego eksportu. Wykonanie eksportu stanowi zakończenie poszczególnych procesów w zakresie wewnętrznym dla zapisania w bazie skutków danego procesu i zmienia statusy z do rejestracji na zarejestrowany (i odpowiednio dla innych typów / zakresów). Bez wykonania procedury eksportu w przypadku większości procesów w bazie nie zostaną zarejestrowane ustawienia;
 • Automatyczne wysłanie do Instytucji finansowej w ramach miesięcznego raportu składkowego informacji o obniżonej (zastosowano do naliczenia wartość mniejszą niż 2%) wpłacie (składce) podstawowej (obowiązkowej) uczestnika;
 • Wydruki 6 wzorów oświadczeń albo wniosków dla uczestników dotyczących przystępowania (na wniosek z uwagi na wiek), rezygnacji, zmiany wielkości składek przydatnych dla realizacji czynności związanych z PPK;
 • W oknie “Przelewy” (Menu: Płace / Przelewy) dodano typ przelewu “Wpłata na PPK”, który zlicza całościowo naliczone (zarejestrowane) w programie wpłaty do Instytucji finansowej obsługującej Firmę (okno: Dane firmy / PPK) z tytułu PPK. Proponowana jest kwota do wpłaty za miesiąc zgodny z datą programową (naliczone dla list / rachunków wypłacanych w miesiącu zgodnym z datą programową), która powinna zostać przelana na rachunek Instytucji finansowej w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ