Zaznacz stronę

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.

Wersja posiada numer 9.7.4.23 i zawiera zmiany związane z deklaracjami PIT-11 obowiązującymi od 1/2020 wykazujące zasiłki chorobowe pracowników w osobnym wierszu E8.
Udostępniona deklaracja PIT-11 wer. 25 prezentuje dane o wynagrodzeniach zgodnie z opisem pól oraz sposobem ich wypełnienia wskazanym jednoznacznie w urzędowym wzorcu PIT-11. Na deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje oraz pola w zależności od wieku osób (data urodzin), dla których szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do dat wypłat zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania (sekcja G), a osobno zgodnie z opisem deklaracji w sekcjach E2 albo E6 przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu (osobno wynagrodzenia pracownicze, osobno z umów zlecenia, a także osobno z innych umów cywilnych). Ponadto przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat) zostały w całości wykazane w osobnej sekcji E8. Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są także wykazywane w sekcji E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1. W przypadku innej interpretacji co do kwot proponowanych przez program w poszczególnych polach lub sposobu wypełnienia tych kwot istnieje możliwość samodzielnej zmiany danych wstępnie proponowanych. Aktualizacja poza deklaracją podatkową PIT-11 wer.25 wprowadza narzędzie ułatwiające przygotowanie procesu sporządzania deklaracji z uwzględnieniem rozliczenia Ulgi podatkowej dla osób wieku do 26 lat, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • Deklaracja PIT-11 wer.25 obowiązująca od 2020 r. w formie wydruku z możliwością edycji przed zapisaniem i wydrukiem deklaracji. W deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje i pola w zależności od wieku osób (data urodzin), dla których szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do dat wypłat zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania, a osobno przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu. Osobno przychody z umów o pracę dla osób wieku do 26 lat i osobno przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat). Osobno z umów zlecenia oraz osobno z innych umów cywilnych;
 • Deklaracja PIT-11 wer.25 obowiązująca od 2020 r. w formie (formacie) eksportu do pliku w formacie XML w celu importu do aktywnej e-deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji;
 • Deklaracja PIT-11 wer.25 obowiązująca od 2020 r. w formie (formacie) eksportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Deklaracja PIT-4R wer.9 obowiązująca od 2020 w formie (formacie) eksportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Deklaracja PIT-8AR wer.8 obowiązująca od 2020 w formie (formacie) eksportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Deklaracja IFT-1R wer.15 obowiązująca od 2020 w formie (formacie) eksportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Raport o osobach kończących 26 lat w roku podatkowym (za 2019 tylko w przedziale 01.08.2019 – do 31.12.2019), które w raportowanym roku maja datę 26-tych urodzin oraz uzyskały jakiś przychód z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę albo umowy zlecenia. Raport jest pomocny do zidentyfikowania osób dla których konieczne jest sprawdzenia faktycznych dat wypłat wynagrodzeń w okresie kończenia 26 lat oraz porównanie tych faktycznych dat z datami zarejestrowanymi w programie jako daty wypłaty. W przypadku osób kończących 26 lat sposób ujęcia w PIT-11 przychodów oraz pozostałych elementów wynagrodzeń (wykazania ich w odpowiednich sekcjach i polach) zależy od dat wypłat zdefiniowanych w programie;
 • Raport o osobach w wieku 26 lat, które w roku podatkowym (za 2019 tylko w przedziale 01.08.2019 – do 31.12.2019), uzyskały jakiś przychód z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę albo umowy zlecenia. Raport jest pomocny do zidentyfikowania osób dla których stosowane są zasady przygotowania deklaracji PIT-11 z uwzględnieniem specjalnych zasad wykazania przychodu oraz innych elementów wynagrodzeń uwzględniających ulgę podatkową 26 minus;
 • Przed rozpoczęciem przygotowywania deklaracji PIT-11 dodano ostrzeżenie o 26-latkach występujących w bazie i kończących 26 lat w roku za który mają być przygotowane PIT-11, dla których z uwagi na uzyskany przychód w raportowanym roku mogą być szykowane deklaracje PIT-11. Ostrzeżenie w swojej treści odsyła do raportu pozwalającego na ustalenie takich osób. Ostrzeżenie to wskazuje na konieczność sprawdzenia zgodności zdefiniowanych dat wypłaty z faktycznymi datami wypłaty wynagrodzeń pracowniczych oraz z umów zleceń. W przypadku osób kończących 26 lat sposób ujęcia w PIT11 przychodów oraz pozostałych elementów wynagrodzeń (wykazania ich w odpowiednich sekcjach i polach) zależy od dat wypłat zdefiniowanych w programie;
 • Zastosowanie ustawienia zmiennej finansowej ‘Obniżanie kosztów do wysokości przychodu’ do naliczania kosztów uzyskania przychodów dla umów cywilnych takich jak ‘Kontrakt menadżerski’ oraz ‘Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych’. Wartość kosztów w zależności od ustawienia tej zmiennej może być obniżana do wysokości przychodu z tytułu rachunku do tej umowy (do wysokości przychodu określonego na rachunku) albo może być przyjmowana w wartości powyżej przychodu w przypadku ustawienia zmiennej finansowej, że ma NIE BYĆ obniżana do wysokości przychodu.

Zmiany:

 • Całość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (oraz składników opodatkowanych mimo ulgi 26 minus) wykazywana jest w PIT-11 v25 w wierszu E8;
 • Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są wykazywane w PIT-11 v25 w wierszu E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1;
 • Alert przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych z informacją o osobach, które w miesiącu wypłaty wynagrodzeń (wg definicji okresów płacowych) kończą 26 lat, został zindywidualizowany do zakresu grupy osób albo osoby dla której konkretnie będzie liczone wynagrodzenie. Alert oraz ocena przez użytkownika dat wypłaty jest konieczna, z uwag na to że w zależności od konkretnej daty wypłaty program nalicza albo nie nalicza zaliczek na podatek dla osób objętych Ulgą podatkową dla osób w wieku do 26 lat;
 • Zmienna finansowa ‘Obniżanie kosztów do wysokości przychodu’ została od 01.01.2020 ustawiona domyślnie na wartość (atrybut logiczny) skutkujący przy liczeniu płac obniżeniem zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (250 zł / 300 zł) przy obliczaniu wynagrodzeń osoby do wysokości przychodu. W przypadku stosowania przez użytkownika zasady liczenia pełnej kwoty zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (250 zł / 300 zł) w wartości nawet powyżej przychodu należy zmienić wartość obowiązującej zmiennej finansowej ‘Obniżanie kosztów do wysokości przychodu’;
 • Nowe składniki naliczane automatycznie dla osób w wieku do 26 roku życia, które odpowiadają za naliczenia przychodów, dochodów oraz podatków, a także składek z uwzględnieniem ulgi podatkowej dla wieku do 26 lat i będą wykorzystywane do liczenia płac i podatków w sytuacji przekroczenia limitu tej ulgi oraz przekroczenia wieku uprawniającego do korzystania, i które naliczane są w wartościach ujemnych, zostały zabezpieczone przed możliwością naliczenia ich w wartościach dodatnich;
 • Przy generowaniu PIT-11 wyłączono komunikat ostrzegający o możliwości zrobienia zerowej deklaracji PIT-11 dla osób, które uzyskały przychody, ale które z uwagi na ulgę podatkową dla osób w wieku do 26 lat w całości są zwolnione z podatków i nie naliczono im zaliczek na podatek, ani składek ZUS. Domyślnie dla takich osób wygenerowane zostaną deklaracje PIT-11;
 • W przelewach elektronicznych zapisywanych do plików do wczytania do systemu bankowego w formacie np. PLI, umożliwiono podanie dłuższego niż 35 znaków opisu przelewu (zawartość pola: tytułem);
 • W deklaracji PIT-11 w polach wykazujących dochód (przychód minus koszty) uniemożliwiono naliczenie dochodu ujemnego (straty).

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ