Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która rozwija i modyfikuje funkcjonalności dostępne w programie umożliwiając łatwiejsze oraz pełniejsze obsłużenie zagadnień związanych z COVID-19.

Wersja posiada numer 9.7.12.54 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników programu w wersji 9.7.0.0. Dla wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

  • W przypadku liczenia podstawy do zasiłku chorobowego uwzględniono mechanizm sprawdzania czy w okresie ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających liczenie chorobowego nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy (np. z uwagi na stosowanie w zatrudnieniu mechanizmów związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19). W takiej sytuacji w pierwszej kolejności (przed komunikatem o uwzględnieniu wcześniej naliczonej podstawy chorobowej) wywoływany jest komunikat informujący o zmianie wymiaru czasu pracy i konieczności uwzględnienia do naliczenia podstawy do chorobowego miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy. Natomiast w przypadku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce w miesiącu wystąpienia nieobecności chorobowej konieczne jest samodzielne wskazanie przez użytkownika w wywołanym oknie dialogowym podstawy miesięcznej do naliczenia zasiłku chorobowego;
  • Składnik płacowy systemowy o nazwie ‘Godziny przestoju w pracy’ (dostępny w grupie składników: ‘Czas pracy’) uwzględniający przy naliczeniach płacowych ilość godziny roboczych nieobecności o nazwie: ‘Przestój w pracy’. Składnik umożliwia zdefiniowanie samodzielnie przez użytkownika składników płacowych umożliwiających policzenie wynagrodzenia za czas przestoju zarówno liczonych od stawek miesięcznych, jak i od stawek godzinowych;
  • Możliwość przypisania do nieobecności o nazwie: ‘Przestój w pracy’ algorytmu obniżania składników płacowych o wartości miesięcznej wg schematu ‘Zmniejsza jak urlop (bez wyn. za urlop)’;
  • Mechanizm zawieszania naliczenia wpłat do PPK z tytułu wynagrodzeń pracowniczych w zakresie całościowym (wpłaty pracownika i pracodawcy) albo wyłącznie w zakresie wpłat pracodawcy w okresie przestoju ekonomicznego albo w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wynikających np. z przepisów specustawy dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19. Mechanizm jest dostępny w oknie ‘Obliczanie płac’ w zakładce definiowania zakresów obliczeń ‘Opcje’. W przypadku gdy w stosunku do części uczestników PPK zachodzi całościowe zawieszenie wpłat, a w stosunku do części (z uwagi na ich wniosek) naliczane są wyłącznie wpłaty finansowane przez uczestnika PPK, to naliczenia płac trzeba osobno wykonać przy odpowiednim ustawieniu tego zakresu dla grup osób których to dotyczy;
  • Mechanizm zawieszania naliczenia wpłat do PPK z tytułu umów cywilnych (zleceń) w zakresie całościowym (wpłaty pracownika i pracodawcy) albo wyłącznie w zakresie wpłat pracodawcy w okresie przestoju ekonomicznego albo w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wynikających np. z przepisów specustawy dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19. Mechanizm jest dostępny w oknie ‘Umowy zlecenia – rachunki’ w zakładce ‘PPK’ przy użyciu odpowiedniego ustawienia.

Wprowadzone modyfikacje:

  • Z uwagi na zmiany dot. ustawy w sprawie COVID-19 w eksporcie do PFRON w zakresie SODiR w plikach INFDP, za okres od 4/2020 w kosztach wynagrodzenia uwzględniana jest wartość składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej wartości = 2,45% zamiast dotychczasowej = 2,0%;
  • W zapisywaniu składników ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ wykorzystywanych przy robieniu exportu do ZUS raportu RCA2 (czII) dla osób o kodzie ubezpieczenia ‘0590’ lub ‘0592’ zmieniono formatowanie składników uwzględniając zapis do 1 grosza.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.