Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.4.28– optymalizacja eksportów ZUS RPA / ZWUA oraz nowy wykaz dokumentów w Menadżerze dokumentów kadrowych

 

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Wersja posiada numer 9.5.4.28 i uwzględnia między innymi: optymalizację współpracy z nowym Płatnikiem (wer. 10.02.002) w zakresie eksportu i importu nowych dokumentów (ZWUA i RPA), rozszerzenie dokumentów dostępnych w Menadżerze dokumentów kadrowych o nowe pozycje wymienione w nowym Rozporządzeniu w sprawie Dokumentacji pracowniczej.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • Naliczanie podstaw składek ZUS dla Właściciela z kodem tytułu ubezpieczenia 0572xx. Przy liczeniu podstaw składek ZUS dla kodów tytułu ubezpieczenia 0572xx liczy min. od 30% wartości zmiennej “Płaca minimalna”;
 • Uzupełniono nazwy dokumentów kadrowych standardowo (domyślnie) dostępnych w oknie: “Dokumenty – słownik” w Menu: Menadżer dok. Kadrowych. Nazwy dokumentów zostały uzupełnione na podstawie przykładów dokumentów wymienionych w nowym Rozporządzeniu dot. prowadzenia Dokumentacji pracowniczej;
 • Z uwagi na zmianę przepisów prawa dot. wskazania wypłaty w formie bezgotówkowej jako podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia (w przeciwieństwie do wcześniejszej formy jako “Gotówka”) przyjęto, że domyślnym ustawieniem dot. definiowania formy wypłaty wynagrodzenia jest ROR (“Tak w całości”). Taka forma jest obecnie podpowiadana domyślnie przy definiowaniu wynagrodzeń za pomocą kreatora płac według metody / ścieżki: “Standardowa definicja płac pracownika”;
 • Zmienna finansowa obowiązująca od 01.01.2019 r. (podstawa zdrowotna dla właścicieli);
 • Dostosowanie do współpracy z programem Płatnik w nowej wersji (10.02.002), w tym przez możliwość realizacji eksportów wzorców dokumentów takich jak: ZWUA – wyrejestrowane z ubezpieczeń (nowy wzorzec), RPA – raport miesięczny o przychodach ubezpieczonych (nowy załącznik do DRA obok dotychczasowych RCA / RZA /RSA);
 • Dla przygotowania danych do nowego ZWUA wykonano mechanizm podpowiadający w możliwie optymalny sposób ustawienia na podstawie informacji z okna “Świadectwo pracy”, to jest przez pobranie z najnowszego zapisanego w programie świadectwa pracy;
 • Dodano oznaczenia składnika płacowego jako “Przychód bez ZUS w okresie zasiłków” (domyślnie zaznaczone jest: “NIE”). Oznaczenie to umożliwia określenie składnika jako wypłacanego obok wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego i innych zasiłków za okres tych wynagrodzeń / zasiłków (np. dot. dodatków stażowych), za które to okresy od takiego składnika nie nalicza się składek ZUS. Oznaczanie konieczne dla poprawnego wyeksportowania danych do programu Płatnik w zakresie nowego raportu ZUS RPA oraz zaprezentowania na wydruku IRUA / IMUA w wersji od 1/2019;
 • Możliwość wywołania importu e-zwolnień (e-ZLA) bezpośrednio z okna “Nieobecności”;
 • Ustalenia ścieżki importu (lokalizacji archiwum) plików zawierających dane o e-ZLA. Ścieżkę można ustawić indywidualnie dla każdej bazy. W przypadku braku ścieżki system szuka zwolnień do importu w katalogu “Pobranych”;
 • Nowa część akt osobowych – część D – dostępne w oknie “Pracownicy – dokumenty kadrowe” (element “Menadżer dok. kadrowych”);
 • Wydruk wniosku o wypłatę gotówki do rąk własnych jako zaliczka na wypłatę wynagrodzenie albo jako forma całościowej lub częściowej wypłaty wynagrodzenia;
 • Wydruk “Informacji dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej z sygnalizacją terminu przechowywania” został powiązany z wydrukiem świadectwa pracy. Wykonanie wydruku “Świadectwa pracy” skutkuje pytaniem o polecenie przygotowania tej informacji;
 • Możliwość nadruku na wydrukach deklaracji podatkowej PIT-11 skanu podpisu (typu: faksymile);
 • Możliwość nadruku na wydrukach IRUA oraz IMUA (zarówno obowiązujących do 2018, jak i obowiązujących od 2019) skanu pieczątki adresowej oraz skanu podpisu (typu: faksymile) dotyczących płatnika.

Zmiany:

 • Zmodyfikowano eksport raportu miesięcznego ZUS RPA – w taki sposób, że eksport ten nie powstaje w sytuacji, gdy nie ma danych, które raportuje się do ZUS RPA (nie powstaje gdyby ZUS RPA miał być zerowym – ponieważ zerowy plik z raportem ZUS RPA nie importuje się do programu Płatnik);
 • Zmodyfikowano eksport dokumentu wyrejestrowania ZUS ZWUA. Nowe pola dotyczące rozwiązania stosunku pracy eksportowane są dla kodów ubezpieczenia dotyczących pracowników;
 • Zmiana okna: Definiowania wzorca listy płac, w sposób umożliwiający definiowanie w ograniczonym obszarze ekranu;
 • Możliwości edycji deklaracji PIT-8AR wer. 7 w zakresie 356 pól tej deklaracji. Edycja jest możliwa przy użycie polecenia “Generuj deklarację (edycja)” w oknie “Deklaracje PIT”;
 • Zmienna “Minimalna podstawa zus pracowników oddelegowanych za granicę” uwzględniana jest wg metody kasowej (to jest w zależności od daty wypłaty listy, na której zmienna ma zostać uwzględniona);
 • Dostowanie okna “Dane pracowników ZUS” w zakładce “Wyrejestrowanie” do potrzeb przygotowania dokumentów wyrejestrowujących według wymagań obowiązujących od 2019 r., w tym przez dodanie słowników zawierających kody trybu oraz podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę;
 • Dalsze zmiany w imporcie e-zwolnień (e-ZLA) z plików typu XML oraz CSV obsługujące ustalone wyjątki i ułatwiające import;
 • Modyfikacja wydruku PIT-11 precyzująca opisy niektórych pól;
 • Uwzględnianie na deklaracji PIT-11 składników oznaczonych jako: “Przychód do PIT-8C / PIT-11 z art.20 ust.1 ustawy” wg metody kasowej (daty wypłaty listy);
 • Modyfikacja wydruków / raportów: IRUA i IMUA do standardów wynikających ze zmian od 2019 (m.in. przez rozbudowanie o nowe pola), przy czym zachowane zostały wydruki (raporty) IRUA / IMUA obowiązujące do 2018 r.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.