Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 21.27 r210329.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.

Moduł Finanse i Księgowość:

 • W raportach wiekowania należności lub zobowiązań przy kompensatach dodano ograniczenie daty kompensaty a nie skompensowanego rozrachunku. Dla przykładu: gdy należność jest w styczniu, zobowiązanie w lutym a kompensata powstała w marcu, to przy wiekowaniu należności na koniec lutego kompensata nie zostanie ujęta, ponieważ data kompensaty jest późniejsza niż koniec lutego, choć zobowiązanie jest w lutym. W poprzednich wersjach nie była brana pod uwagę data kompensaty, tylko data rozrachunku kompensującego, a więc w tym przypadku data zobowiązania. Tak więc wcześniej przy wiekowaniu na koniec lutego to zobowiązanie było brane pod uwagę w raporcie;
 • Usprawniono raport „wiekowania należności”. W podsumowaniu całego raportu brane są pod uwagę tylko rozrachunki na kontrahentów widocznych;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (17) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • We wzorcach księgowania wyciągu bankowego, w dodatkowych warunkach pozycji dodano wyświetlanie kolumny z numerem konta bankowego;
 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji PIT-36 (28) v.2.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono proces aktualizacji ustawień płacowych podczas zmiany kodu tytułu ubezpieczenia na 0570xx;
 • Usprawniono skrócony wydruk Listy płac;
 • KEDU 5 – usprawniono eksport składek wypadkowych do RCA i DRA w sytuacji, gdy w jednym miesiącu są wypłacane dwie listy płac (dla dwóch różnych wersji pracownika);
 • Dodano możliwość rozliczania wynagrodzenia z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich w ramach ulgi dot. zwolnienia z pobierania podatku u osób do 26 lat, zarówno w przypadku zwolnienia z opodatkowania (niepobierania zaliczki), jak i pobierania zaliczki na podatek na
  podstawie wniosku osoby do 26 roku życia. W tym celu dodano możliwość wyboru w definicji składnika płacowego oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (Menu: Dane / Składniki definiowalne). Wybór oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ skutkuje właściwym umiejscowieniem wartości wynikających z takiego składnika w nowych wersjach deklaracji- PIT-11 wer.27 oraz PIT-4R wer.12;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.27 wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Wersja odpowiednio uwzględnia wartości wynikające ze składników definiowalnych z oznaczeniem ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (dotyczy
  wynagrodzeń praktykantów oraz stażystów);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.12 z możliwością wykazywania w sekcji C2 zaliczek na podatek naliczonych od składników definiowalnych oznaczonych jako ‘Wynagr. praktyka absolwencka’;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.11.

Moduł Środki Trwałe:

 • Usprawniono generowanie raportów odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy istnieją środki trwałe amortyzowane odpisem jednorazowym i z zerową wartością początkową lub wartością początkową taką samą jak dotychczasowe umorzenie.