Nowa wersja DGCS PZD System – 22.04 r211230

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.04 r211230.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

Moduły Księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-Z wer.10 – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dla umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową obowiązującą w roku 2022 tj. brutto 19,70 zł. Minimalna stawka godzinowa jest sprawdzana podczas rejestracji umów zlecenia oraz rachunku do umów zlecenia;
 • Od 01.01.2022 r. podstawa do chorobowego jest wyliczana na nowo, gdy przerwa między zwolnieniami lekarskimi wynosi jeden miesiąc kalendarzowy;
 • Dodano sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego przy zapisywaniu umowy cywilnoprawnej o rodzaju „Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych”. Dla umów tego rodzaju, jeśli data w polu „Data zakończenia” to 01.01.2022 lub później, program domyślnie podpowiada zaznaczenie w polu „ubez.zdrowotne”. Jeżeli w opisanym przypadku pole „ubez.zdrowotne” zostanie odznaczone, zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Podobne sprawdzanie dotyczy rachunków. Przy zapisywaniu rachunku, jeśli rachunek dotyczy umowy o rodzaju „Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych”, a data wypłaty rachunku to 01.01.2022 lub później i na umowie nie ma zaznaczonego ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Poprawiono komunikaty przy imporcie E-ZLA;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2022 oraz od 01.01.2022 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Usprawniono zapisywanie danych po ręcznej edycji składnika dla pozycji 1 listy płac w sytuacji, gdy lista płac nie była wcześniej przeliczona;
 • Dodano obliczanie pola „Składka zdrowotna pobrana” od 01.01.2022 r. według zasad obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.;
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2022 r.;
 • Od 01.01.2022 r. uwzględniono podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu;
 • Od wypłat w 1/2022 domyślnie uwzględniane jest naliczanie i obsługa „Ulgi dla klasy średniej” dla pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy (ulga ta nie dotyczy dochodów z zasiłków chorobowych i innych źródeł, które są opodatkowane mimo zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia – czyli które są opodatkowane mimo ulgi do 26 lat) w zakresie przychodu w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł w miesiącu. Umożliwiono wyłączenie stosowania „Ulgi dla klasy średniej” w miesiącach wskazanych przez pracownika – w nowej zakładce „US/Zwolnienia podatkowe” w oknie pracowników. Program uwzględnia lub zeruje „Ulgę dla klasy średniej” także w sytuacji, gdy w danym miesiącu mają miejsce dwie lub więcej wypłat pracowniczych;
 • Zmieniono sprawdzanie minimalnej stawki godzinowej do umowy zlecenie na sprawdzanie po dacie zakończenia;
 • Dodano nową zakładkę do okna pracowników: „Formularz” – „US/Zwolnienia podatkowe”. Na nowej zakładce znajdują się pola dotyczące urzędu skarbowego, przeniesione z zakładki „Kalendarz/Pozostałe”, a także tabela oświadczeń/wniosków o zwolnieniach podatkowych. Zakładka „US/Zwolnienia podatkowe” pozwala również na obsługę wniosków dotyczących pobierania zaliczki na podatek dla osób do 26 lat, zastępując pola z zakładki „Ustawienia płacowe” oraz obsługę okresów niestosowania na wniosek pracownika „Ulgi dla klasy średniej”. Dane w tej zakładce mogą być filtrowane po zakresie obowiązywania: „W roku” / „W miesiącu” / „Wszystkie” (domyślnie „W roku”). Ponadto, rozdzielono zakładkę „Kalendarz/Pozostałe” na dwie zakładki: „Kalendarz” i „Pozostałe”.
  Dodano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych:
  – „Zerowy PIT dla rodzin 4+”;
  – „Zerowy PIT dla seniorów”;
  – „Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski”.
  W nowej zakładce „US/Zwolnienia podatkowe” wprowadzono możliwość uwzględnienia wniosku dotyczącego nie liczenia zaliczki na podatek z tytułu stosowania tych zwolnień w okresie wskazanym przez osobę zatrudnioną. Każde z tych trzech zwolnień działa podobnie, ale w odwrócony sposób niż ulga dla osób do 26 roku życia. Zwolnienie dla osób do 26 roku życia przy liczeniu płac / zleceń jest stosowane domyślnie, chyba że w roku 2020 lub w następnych latach jest zarejestrowany wniosek o naliczanie podatku. Nowe zwolnienia zerują podatek gdy w danym miesiącu jest zarejestrowany wniosek. Nowe zwolnienia oraz ulga dla osób do 26 roku życia mają granicę zwolnienia / ulgi w kwocie w kwocie 85528,00. Granica jest ta sama i łączna dla każdego z tych zwolnień (trzech nowych i obecnej ulgi dla osób do 26 roku życia). Łączny limit 85528 zł jest osobny dla każdego roku. Nowe zwolnienia, tak samo jak ulga dla osób do 26 roku życia, mają skutek zarówno w zakresie wynagrodzeń pracowniczych (bez składników opodatkowanych mimo ulgi do 26 lat oraz zasiłków chorobowych), jak i umów zlecenia. Do składników płacowych wyliczanych na listach płac pracowniczych oraz dla umów zlecenia u osób do 26 lat od 01.01.2022 r. będę doliczane wartości wynikające z 3 nowych zwolnień podatkowych;
 • Usprawniono liczenie składników płacowych na liście na płac dla pracowników do 26 lat, gdy dla danej osoby obowiązuje „Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek”.