Nowa wersja DGCS PZD System – 22.10 r220218

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.10 r220218.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przy włączonym parametrze „Słownik szukania kontrahentów przechowywania w pamięci RAM” w oknie Szukaj kontrahenta dodano opcję SPCN (Szukaj tylko po całym NIPie);
 • Dodano import XML z Przelewy24 jako wyciąg bankowy.

Moduł Magazyn:

 • Usprawniono edycję noty uznaniowej, która w poprzedniej wersji po edycji dodawała wpis w VAT.

Moduł Finanse i Księgowość:

 • Zmieniono opis pozycji w sprawozdaniu finansowych w pliku ROD.XML.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zarobkach w sytuacji, gdy w danych firmy nie jest podany REGON;
 • Dodano kod ubezpieczenia 2250 „osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie”;
 • Umożliwiono w drodze wyjątku rejestrowanie nieobecności typu „Choroba zasiłek 70%” także w roku 2022. Rejestracja tego typu nieobecności jest
  poprzedzona stosownym komunikatem’;
 • Dodano możliwość rejestrowania oświadczenia „Okres niepobierania emerytury/renty mimo nabycia uprawnienia”. Nowe oświadczenie może być dodane tylko, jeśli osoba jest osobą po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny.
  Oświadczenie wzajemnie wyklucza się z wnioskiem „Zerowy PIT dla seniorów”. W tym samym okresie nie może istnieć wniosek „Zerowy PIT dla seniorów” i oświadczenie „Okres niepobierania emerytury/renty mimo nabycia uprawnienia”.
  Nowe oświadczenie nie powoduje zmian w liczeniu list płac;
 • Dodano „Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych”.
  Nowy wniosek może być wprowadzany w kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce „US/Zwolnienia podatkowe”. Wniosków może być kilka w roku. Nie można dodawać wniosku na przełomie lat – „Data do” musi być w tym samym roku co „Data od”.
  Wniosek umożliwia zerowanie zaliczki na podatek dla umów cywilnoprawnych, które NIE mają podatku zryczałtowanego. Wniosek NIE dotyczy umów o pracę.
  Wniosek NIE zeruje składników innych niż zaliczka na podatek;
 • Dodano okno z pytaniem, czy liczyć zaliczkę na podatek dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022, wyświetlane przy uruchamianiu modułu „Kadry i Płace”. Okno zawiera trzy przyciski:
  – „Tak” – powoduje włączenie liczenia dwutorowego;
  – „Nie” – powoduje wyłączenie liczenia dwutorowego;
  – „Zdecyduję później” – zamyka okno bez ustawiania opcji liczenia dwutorowego.
  Okno jest wyświetlane, jeśli opcja liczenia dwutorowego nie została jeszcze ustawiona.
  Zamknięcie okna krzyżykiem działa tak jak kliknięcie przycisku „Zdecyduję później”.
  Opcję można włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych:
  „Konfiguracja” – „Ustawienia płacowe” – „Podstawowe”, pole „Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022”;
 • Usprawniono sprawdzanie, czy pola kwotowe zawierają same zerowe wartości przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11 (27);
 • Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym dodaniem wniosku/oświadczenia o zwolnieniu podatkowym w sytuacji, gdy tabela zwolnień podatkowych jest pusta a użytkownik dwukrotnie kliknie lewym przyciskiem myszy na tabeli;
 • Zmieniono komunikaty wyświetlane w przypadku błędnych danych przy zapisywaniu wniosków/oświadczeń o zwolnieniach podatkowych;
 • Usprawniono dodawanie i edycję wniosków / oświadczeń o zwolnieniach podatkowych w sytuacji, gdy „Data od” jest taka sama, jak data początku obowiązywania typu oświadczenia lub „Data do” jest taka sama, jak data końca obowiązywania typu oświadczenia;
 • Zmodyfikowano obliczanie list płac w taki sposób, aby zwolnienie podatkowe „Zerowy PIT dla seniorów” było uwzględniane w obliczeniach tylko, jeśli:
  – osoba jest osobą po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety
  albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny;
  – osoba ma umowę o pracę, lub umowę zlecenie z co najmniej jednym ubezpieczeniem społecznym (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
  Ponadto, zablokowano możliwość dodawania zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla seniorów” dla osób, które nie kwalifikują się do tego zwolnienia – wiek (data urodzenia) jest porównywany z datą od której ma obowiązywać wniosek/oświadczenie;
 • Dodano możliwość dwutorowego liczenia zaliczki na podatek i zastosowania niższej zaliczki na podatek wg rozporządzenia z dnia 07.01.2022. Program pyta użytkownika, czy liczyć dwutorowo przy uruchamianiu. Opcję można włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych: „Konfiguracja” – „Ustawienia płacowe” – „Podstawowe”, pole „Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022”.
  Dodano nowy typ wniosku: „Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek”. Nowy wniosek można złożyć w kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce „US/Zwolnienia podatkowe”.
  Wniosek można złożyć w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022.
  Można złożyć kilka wniosków w jednym roku.
  Dwutorowe liczenie dla danej osoby następuje, jeśli są spełnione wszystkie poniższe kryteria:
  – włączono opcję liczenia dwutorowego liczenia zaliczki na podatek wg rozporządzenia z dnia 07.01.2022;
  – obliczenia dotyczą list płac pracowniczych lub rachunków do umów zleceń;
  – obliczenia dotyczą listy płac lub rachunku do umowy zlecenia WYPŁACANYCH w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wg daty wypłaty z definicji okresów płacowych dla których liczone są płace i zlecenia;
  – obliczenia dotyczą przychodów do kwoty 12800 zł miesięcznie (limit sprawdzany oddzielnie dla list płac pracowniczych i rachunków do umów zleceń);
  – dla pracownia nie obowiązuje „Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek”.
  Dwutorowość liczenia zaliczki na podatek polega na tym, że:
  – po pierwsze jest liczona zaliczka na podatek wg zasad obowiązujących w roku 2022;
  – po drugie jest liczona hipotetyczną zaliczka na podatek wg zasad obowiązujących na 31.12.2021;
  – po obliczeniu obu zaliczek program ustala, która jest niższa i ta jest używana dalej jako naliczona.
  Przyjęcie zaliczki na podatek obliczonej wg zasad obowiązujących na 31.12.2021 skutkuje również przyjęciem:
  – składników, od których zależy zaliczka na podatek – np. ulga jest przyjmowana w wartości 43,76 zamiast 425,00, a ulga dla klasy średniej jest przyjmowana w wartości 0,00 ponieważ nie obowiązywała w roku 2021;
  – składników, które zależą od zaliczki na podatek, m.in. netto.
  Do list płac dodano nowe składniki:
  – „Zaliczka na 31.12.2021”;
  – „Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność”;
  – „Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność”;
  – „Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana”.
  Pole „Zaliczka na 31.12.2021” zawiera informację, czy pozycja listy płac została obliczona wg zasad na 31.12.2021.
  Pole „Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność” zawiera wartość różnicy między zaliczką na podatek obliczoną „standardowo” (wg zasad z
  roku 2022) a zaliczką na podatek obliczoną wg zasad na 31.12.2021, ale tylko jeśli ta różnica jest dodatnia, czyli jeśli obliczanie wg zasad na 31.12.2021 było korzystniejsze.
  Pole „Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność” zawiera wartość różnicy między zaliczką na podatek obliczoną wg zasad na
  31.12.2021 a zaliczką na podatek obliczoną „standardowo” (wg zasad z roku 2022), ale tylko jeśli obliczanie wg standardów z roku 2022 było
  korzystniejsze (wartość w tym polu to zawsze wartość dodatnia lub 0).
  Wartość tego składnika jest wyliczana narastająco od początku roku i nie może przekroczyć rocznej wartości składnika „Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność”.
  Pole „Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana” zawiera wartość składki zdrowotnej odliczonej, obliczanej wg zasad na 31.12.2021.
  Jeśli przy dwutorowym obliczaniu przyjęto jako korzystniejsze obliczenia wg zasad z roku 2022 i wystąpiła „Różnica UJEMNA zaliczki na podatek
  przedłużona płatność”, wartość różnicy ujemnej jest dodawana do zaliczki na podatek, po czym obliczane są składniki, które zależą od zaliczki na
  podatek, m.in. netto. Wartość składnika „Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność” (liczona narastająco od początku roku) nie
  może przekroczyć rocznej wartości składnika „Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność”. Przekroczenie jest sprawdzane oddzielnie dla list
  płac pracowniczych i rachunków do umów zleceń.
  W oknie edycji listy płac dodano przycisk „Szczegóły obliczeń”, który umożliwia wyświetlenie okna porównania pozycji list płac obliczonych wg
  zasad z roku 2022 i obliczonych wg zasad na 31.12.2021. Podobnie jak dla okna edycji pozycji list płac, również w oknie porównania znajduje się kolumna „Zaliczka na 31.12.2021”, która oznacza, czy pozycja listy płac została obliczona wg zasad na 31.12.2021. W kolumnie „Zastosowana” znajduje się informacja (w postaci zaznaczenia lub jego braku), że dana pozycja listy płac została / nie została przyjęta do obliczeń jako korzystniejsza.
  Jeśli dla danej pozycji listy płac nie stosowano obliczania dwutorowego, po kliknięciu przycisku „Szczegóły obliczeń” zostanie wyświetlony stosowny komunikat.