Nowa wersja DGCS PZD System – 22.14 r220315

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.14 r220315.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.

Moduł Kadry i Płace:

 • Zabezpieczono edycję umowy cywilnoprawnej jeżeli nie ma ona dodanych list płac;
 • Zabezpieczono program przed dodaniem pustej pozycji przy dodawaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Przy dodawaniu pracownika ustawiono się na zakładce Dane personalne oraz o zatrudnieniu;
 • Usprawniono odświeżanie danych na zakładce umów zleceń przy dodawaniu nowego pracownika;
 • W ustawieniach płacowych uwzględniono nową wartość zmiennej finansowej “Podstawa zdrowotna właściciel” za rok 2022 – 6221,04 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2022 r.;
 • Dodano kolumnę “Zaliczka na 31.12.2021” do zakładki “Składki i podatek pracownika” w oknie edycji listy płac;
 • Zmieniono pobieranie kodu tytułu ubezpieczenia przy eksporcie do RCA dla osób z umowami cywilnoprawnymi, tak aby kod tytułu ubezpieczenia był pobierany z umowy zamiast z danych w kartotece pracowników.
  Przykładowo, jeżeli osoba ma dwie umowy i z jednej ma kod 0411xx a z drugiej ma kod 2250xx to na podstawie danych (naliczeń) z rachunków dotyczących poszczególnych umów program wykona osobne eksporty dla poszczególnych kodów. Powstaną osobne wpisy w RCA dla kodu 0411xx i dla kodu 2250xx.
  Jeżeli osoba ma kilka rachunków dla jednego kodu ubezpieczenia, program, tak jak dotychczas, będzie łączyć dane z danego kodu tytułu ubezpieczeń.
  Dla dwóch umów z kodem 0411xx powstanie jeden wpis w RCA z kodem 0411xx o łącznych wartościach z rachunków przypisanych do umów z kodem 0411xx w poszczególnych pozycjach;
 • PPK – usprawniono wypełnianie procentu składki dodatkowej zatrudniającego (pole FIR_SKL_DOD_PROCENT) przy eksporcie danych dotyczących rejestracji uczestników w PPK do Instytucji Finansowej;
 • Dodano termin składania deklaracji ZUS “Do 20-tego – kod 6”. Termin można wybrać w oknie “Lista płac’ – “Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik”,
  w polu “Termin przesyłania deklaracji”. Kod jest przenoszony do dokumentu DRA, cz. I, pole p1.
  Zmieniono opisy następujących terminów:
  – z “Do 10-tego – kod 2” na “Do 10-tego – kod 2
  (obowiązuje do 31.12.2021)”;
  – z “Do 15-tego – kod 4” na “Do 15-tego – kod 4
  (obowiązuje do 31.12.2021)”.
  Uporządkowano terminy na liście chronologicznie (wg kodów: od 1 do 6);
 • Przy wprowadzaniu pracownika z takim samym numerem PESEL dodano ostrzeżenie, że istnieje on w bazie;
 • Ulepszono wygląd zakładki “Kalendarz” w widoku formularza pracownika w kartotece pracowników;
 • Usunięto ostrzeżenie wyświetlane po zmianie terminu w oknie danych do raportu “Zestawienie składek ZUS i podatków”;
 • Przy eksporcie danych do programu Płatnik uwzględniono pomijanie wypełniania wymiaru czasu pracy w RCA dla kodów tytułów ubezpieczenia:
  – 0411xx
  – 2240xx
  – 2241xx
  – 2242xx
  – 2250xx
  – 05xxxx;
 • W raporcie “Zestawienie składek ZUS i podatków” zmieniono ustawianie terminu płatności w pkt 8 “Wpłaty na PPK” tak, aby zawsze był ustawiany na 15. dzień następnego miesiąc;
 • Uspójniono terminy płatności dla raportu “Zestawienie składek ZUS i podatków” z terminami składania deklaracji w danych firmy (używanymi przy
  eksporcie do programu Płatnik – KEDU). Terminy płatności są podpowiadane tak samo, jak terminy składania deklaracji, czyli na podstawie ustawienia w danych firmy – zależnie od wyboru w polu “Termin przesyłania deklaracji” w oknie “Konfiguracja” – “Dane firmy”, zakładka “US i ZUS”. Ze względu na podpowiadanie, wybór terminu płatności w oknie generowania raportu został zablokowany;
 • Dodano komunikat z prośbą o potwierdzenie przy edycji pola “Zaliczka na podatek według 31.12.2021” w pozycjach list płac;
 • KEDU 5 – w przypadku, gdy do programu Płatnik są eksportowane dane tylko jednej osoby, która jest właścicielem (kod tytułu ubezpieczenia 0510xx) lub wspólnikiem (kod tytułu ubezpieczenia 0543xx), zostanie pominięty raport RCA i będzie wygenerowana tylko deklaracja DRA (z wypełnionymi cz. X i XI);
 • Dodano podpowiadanie terminu składania deklaracji do ZUS w oknie “Lista płac’ – “Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik”, pole “Termin przesyłania deklaracji”.
  Podpowiadanie jest zależne od wyboru w polu “Termin przesyłania deklaracji” w oknie “Konfiguracja” – “Dane firmy”, zakładka “US i ZUS”.
  Podpowiadany termin można zmienić przed wygenerowaniem pliku z danymi deklaracji.
  Dla istniejących baz danych pole “Termin przesyłania deklaracji” jest ustawione w zależności od pola “Osoba fizyczna” z zakładki “Dane identyfikacyjne”. Jeśli pole “Osoba fizyczna” jest zaznaczone, zostanie domyślnie ustawiony termin “Do 20-tego – kod 6”.
  Jeśli pole “Osoba fizyczna” nie jest zaznaczone, zostanie domyślnie ustawiony termin “Do 15-tego – kod 3”.
  Dla nowych baz danych, domyślnie będzie ustawiany termin “Do 20-tego – kod 6”;
 • Dostosowano eksport danych do programu Płatnik do KEDU 5.4.
  Dodano nową zakładkę w widoku formularza w kartotece pracowników:
  “Podstawa zdrowotna właściciela”. Dane w zakładce dotyczą osób z kodami
  tytułów ubezpieczenia 0510xx oraz 0543xx.
  Nowa zakładka zawiera cztery podzakładki:
  – “Zasady ogólne”;
  – “Karta podatkowa”;
  – “Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”;
  – “Bez formy opodatkowania”.
  W każdej z podzakładek znajduje się tabela prezentująca dane i naliczenia roczne dla aktywnego w programie roku. W każdej tabeli jest 12 wierszy – po jednym wierszu dla każdego z 12 miesięcy. Tabele zawierają pola do wpisywania danych oraz pola prezentujące wyliczenia wartości podstawy
  zdrowotnej i składki zdrowotnej. Suma pól “Należna składka” z poszczególnych tabel jest traktowana jako składka zdrowotna do zapłaty. Dane o tej składce są eksportowane do programu Płatnik (KEDU) do RCA cz. III.E oraz DRA cz. XI, a także wykazywane na raporcie “Zestawienie składek ZUS i podatków”.
  Zakładka “Zasady ogólne” zawiera kolumny:
  – “Forma opodatkowania” – możliwy wybór jednej z wartości: “Nie dotyczy”, “Skala podatkowa”, “Podatek liniowy”;
  – “Dochód z poprzedniego miesiąca”;
  – “Podstawa wymiaru składki”;
  – “Należna składka”;
  – “Dla miesiąca:”;
  – “Rok:”.
  Wybranie formy opodatkowania w styczniu powoduje przepisanie jej na następne miesiące do końca roku. Zmiana w lutym i kolejnych miesiącach nie powoduje zmiany innych miesięcy.
  Wartość w kolumnie “Dochód z poprzedniego miesiąca” powinna być wpisywana przez użytkownika na poszczególne miesiące.
  Wartość w kolumnie “Podstawa wymiaru składki” przyjmuje wartość z kolumny “Dochód z poprzedniego miesiąca”. Jeżeli “Dochód z poprzedniego miesiąca” w danym wierszu jest mniejszy niż wartość zmiennej finansowej “Min. wynagrodzenie” (w roku 2022 – 3010,00) to “Podstawa wymiaru składki” przyjmie wartość zmiennej “Min. wynagrodzenie” (w roku 2022 – 3010,00).
  WYJĄTEK:
  W styczniu 2022, “Podstawa wymiaru składki” to zawsze 4665,78 zł (75% x “Podst. zdrow. właściciel” w 2022r. czyli 6221,04), niezależnie od
  wartości wpisanej w kolumnie “Dochód z poprzedniego miesiąca”. Wyjątek dotyczy tylko stycznia 2022, nie obowiązuje w styczniu 2023 i następnych latach. Wartość w kolumnie “Należna składka” zależy od “Podstawy wymiaru składki” oraz od “Formy opodatkowania”:
  – dla formy opodatkowania “Skala podatkowa”, składka to “Podstawa wymiaru składki” pomnożona przez zmienną “Skł. zdrow. procent” (w 2022r. – 0,09);
  – dla formy opodatkowania “Podatek liniowy”, składka to “Podstawa wymiaru składki” pomnożona przez współczynnik 0,049;
  – dla formy opodatkowania “Nie dotyczy” składka to 0,00.
  WYJĄTEK 1:
  W styczniu 2022, mimo wyboru “Podatek liniowy”, dla wyliczenia wartości kolumny zawsze przyjmowana jest wartość 0,09, więc wynik to 419,92 zł (0,09 x 4665,78).
  WYJĄTEK 2:
  W innych miesiącach niż styczeń 2022, mimo wyboru “Podatek liniowy”, wartość nie może być mniejsza w 2022 r. niż 270,90 zł. Jeżeli wartość jest
  mniejsza, zostanie wyrównana do 270,90 zł czyli do wartości zmiennej finansowej “Min. wynagrodzenie” (w roku 2022 – 3010,00) x wartość zmiennej “Skł. zdrow. procent” (w 2022r. – 0,09).
  Zakładka “Karta podatkowa” zawiera kolumny:
  – “Podstawa wymiaru składki”;
  – “Należna składka”;
  – “Dla miesiąca:”;
  – “Rok:”.
  Pole “Podstawa wymiaru składki” ma wstępnie (domyślnie w każdym roku) wartość 0,00 zł. Jeżeli użytkownik wypełni pole (zmieni wartość z 0,00 na inną), wpisana wartość zostanie ustawiona w pozostałych miesiącach do końca roku. W celu usunięcia naliczenia należy wyzerować wartość pola, co spowoduje wyzerowanie pola w pozostałych miesiącach do końca roku.
  Pole “Podstawa wymiaru składki” w tej zakładce może mieć wartość równą zmiennej finansowej “Min. wynagrodzenie” (w roku 2022 – 3010,00) lub 0,00. W przypadku wpisania innej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
  Wartość w kolumnie “Należna składka” jest liczona jako wartość kolumny “Podstawa wymiaru składki” pomnożona przez zmienną “Skł. zdrow. procent” (w 2022r. – 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.
  Zakładka “Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” zawiera kolumny:
  – “Podstawa wymiaru składki”;
  – “Należna składka”;
  – “Suma przychodów w bieżącym roku”;
  – “Kwota przychodów w ubiegłym roku”;
  – “Dla miesiąca:”;
  – “Rok:”.
  Wpisanie wartości w kolumnie “Suma przychodów w bieżącym roku” lub “Kwota przychodów w ubiegłym roku” powoduje przepisanie tej wartości na pozostałe miesiące do końca roku.
  Jednocześnie może być wypełniona tylko jedna z dwóch ww. kolumn. Wypełnienie jednej kolumny, gdy w tym samym miesiącu jest wypełniona inna (druga), skutkuje wyświetleniem komunikatu z pytaniem, czy wyzerować wartości innej kolumny.
  Nad tabelą znajdują się pola umożliwiające wybór sposobu obliczania “Podstawy wymiaru składki”. Domyślnie nie jest zaznaczone żadne z nich.
  Wybór jest ustawiany automatycznie po wpisaniu wartości do jednej z ww. kolumn. Pola można również zaznaczać ręcznie. Wybranie formy obliczania podstawy skutkuje wyświetleniem komunikatu z pytaniem, czy wyzerować wartości kolumny dla innej formy (takiego, jak opisany wyżej). “Podstawa wymiaru składki” jest obliczana na podstawie jednej z dwóch wymienionych kolumn. Jeśli wybrana wartość:
  a) nie przekracza kwoty 60.000 zł (do 60.000 zł włącznie), to w danym miesiącu pole “Podstawa wymiaru składki” = 60% x zmienna “Podst. zdrow. właściciel” (w 2022r. – 6221,04 x 60% = 3732,62);
  b) jest w przedziale miedzy kwotą 60.000,01 zł a 300.000 zł (do 300.000 zł włącznie), to w danym miesiącu pole “Podstawa wymiaru składki” = 100% x zmienna “Podst. zdrow. właściciel” (w 2022r. – 6221,04 x 100% = 6221,04);
  c) jest powyżej 300.000 zł, to w danym miesiącu pole “Podstawa wymiaru składki” = 180% x zmienna “Podst. zdrow. właściciel” (w 2022r. – 6221,04 x 180% = 11197,87). “Należna składka” jest obliczana jako wartość kolumny “Podstawa wymiaru składki” pomnożona przez zmienną “Skł. zdrow. procent” (w 2022r. – 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.
  Zakładka “Bez formy opodatkowania” zawiera kolumny:
  – “Wielokrotność podstaw”;
  – “Podstawa wymiaru składki”;
  – “Należna składka”;
  – “Dla miesiąca:”;
  – “Rok:”.
  Kolumna “Wielokrotność podstaw” ma domyślną wartość 0. Jeżeli użytkownik wypełni pole “Wielokrotność podstaw” (zmieni wartość z 0 na inną), wartość zostanie ustawiona w pozostałych miesiącach do końca roku. W celu usunięcia naliczenia należy wyzerować wartość, co spowoduje wyzerowanie pola w pozostałych miesiącach do końca roku.
  Pole “Podstawa wymiaru składki” to wartość z pola “Wielokrotność podstaw” x zmienna “Podst. zdrow. właściciel” (w 2022r. – 6221,04).
  Wartość pola “Należna składka” jest obliczana jako wartość kolumny “Podstawa wymiaru składki” pomnożona przez zmienną “Skł. zdrow. procent”(w 2022r. – 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.
  Ponadto, dla KEDU 5 zablokowano możliwość generowania raportu RZA. Dane, które dotychczas trafiały do raportu RZA, dotyczące podstawy zdrowotnej i składki zdrowotnej finansowanej przez ubezpieczonego, są od tej pory uwzględniane w raporcie RCA.