Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.15 r220324.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

Moduły Ogródki Działkowe:

 • Przywrócono ustawienia wyszukiwania i standardowe rozmiary okien po założeniu nowego użytkownika;
 • Przywrócono możliwość pojedynczego wyboru różnych pozycji porządku obrad po wybraniu opcji Raporty → Zaproszenie na Walne Zebranie → Dodaj;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot w przypadku, gdy użytkownik w konfiguracji programu ustawił parametr „Stawka w słownikach opłat niestałych w formacie 4 miejsc po przecinku” i wprowadził naliczanie dla pojedynczej opłaty.

Moduły magazynowe:

 • W kartotece rachunków (faktur bez VAT) dodano możliwość wyszukiwania danych kontrahenta.

Moduł księgowe:

 • Synchronizacja z Scanye – dodano zabezpieczenie przy importowaniu dokumentów z Scanye przed zaimportowaniem dokumentu zakupu według wzorca sprzedaży;
 • Na raporcie wyposażenia dodano sortowanie po roku, a w obrębie roku po numerze LP;
 • Usprawniono obliczanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy użyty był indeks z sprawozdania, które zostało usunięte oraz w przypadku edycji pola i zmiany indeksu;
 • W definicji sprawozdań finansowych dodano mechanizmy wyszukiwania CFT;
 • Ustawiono położenie kursora na ostatnio zaznaczonej pozycji definicji sprawozdania finansowego w przypadku przejścia pomiędzy zakładkami.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-R wer.21 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.28 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem w sytuacji, gdy w formularzu pracownika, w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciela”, w podzakładce „Zasady ogólne” użytkownik wpisze wartość w kolumnie „Dochód z poprzedniego miesiąca”, ale w kolumnie „Forma opodatkowania” jest ustawiona wartość „Nie dotyczy”;
 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem przy zapisywaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy dla zleceniobiorcy obowiązuje „Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych”, ale dochód z umów cywilnoprawnych w roku przekroczył 30 000 zł;
 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu na „Właściciel” po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx;
 • Umożliwiono wypełnianie danych w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika dla wszystkich osób ze statusem „Właściciel” lub „Wspólnik”. Dane z tabeli są eksportowane do KEDU, do dokumentów DRA i RCA;
 • Usprawniono eksport danych składki zdrowotnej właścicieli i wspólników do dokumentów DRA i RCA w sytuacji, gdy „Podstawa ZUS właściciel” ma wartość 0,00;
 • Dodano podpowiadanie składek i podstaw przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx. Składki są podpowiadane tak, jak dla kodu 0510xx. Podstawy są podpowiadane w następujący sposób:
  – „Podstawa ZUS właściciel” – 0,00;
  – „Podstawa zdrowotna właściciel” – tak samo jak dla kodu 0510xx.
 • Usprawniono eksport danych do deklaracji DRA w przypadku, gdy eksportowane są dane tylko jednej osoby będącej właścicielem lub wspólnikiem i zostały wypełnione dane dotyczące składki zdrowotnej obliczanej na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz pracownika – „Podstawa zdrowotna właściciela” – „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”);
 • Usprawniono wypełnianie danych podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy rejestracji ryczałtu w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika, w kartotece pracowników;
 • Usprawniono wypełnianie liczby ubezpieczonych w deklaracji DRA w sytuacji, gdy podstawa ZUS właściciela to 0, ale podstawa zdrowotna właściciela z tabeli „Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika jest większa od 0;
 • Zamieniono kolejnością zakładki „Formularz” i „Tabelarycznie” w kartotece pracowników – zakładka „Formularz” została przeniesiona przed zakładkę „Tabelarycznie”.