Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 22.24 r2200630.

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika;

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Na raportach zestawienie należności (zobowiązań) i płatności (wg daty płatności) dodano uwzględnianie kompensat;
 • W przelewach do Urzędu Skarbowego dodano możliwość zmiany mikrorachunku firmy jak i współwłaścicieli

Moduł Ogrody działkowe:

 • Dostosowano rozmiar okna głównego do szerokości ekranu 1280px;
 • Usprawniono wysyłanie oraz wydruk not z naliczeniami poprzez dodanie czterech nowych opcji w zakładce Naliczenia i opłaty:
  • Wydruk not bez zgody na korespondencję e-mail – program wydrukuje tylko te noty, które są widoczne w zakresie dat znajdującym się w zakładce Naliczenia i opłaty oraz Działkowiec nie ma ustawionej zgody na korespondencję e-mail;
  • Wydruk not ze zgodą na korespondencję e-mail – program wydrukuje tylko te noty, które są widoczne w zakresie dat znajdującym się w zakładce Naliczenia i opłaty oraz Działkowiec ma ustawioną zgodę na korespondencję e-mail;
  • Wydrukuj wszystkie widoczne noty – program wydrukuje wszystkie noty, które są widoczne w zakresie dat znajdującym się w zakładce Naliczenia i opłaty.
  • Wyślij na e-mail – program po dodaniu szablonu wiadomości umożliwi zbiorczą wysyłkę not, które są widoczne w zakresie dat znajdującym się w zakładce Naliczenia i opłaty oraz Działkowiec ma ustawioną zgodę na korespondencję e-mail. 
  • Wyślij na e-mail Dodatkowo w opcji „Zbiorczej wysyłki naliczeń” dodano domyślnie zaznaczoną opcję wysyłki podsumowania wysłanych wiadomości do nadawcy.
 • Dla not odsetkowych dodano podpowiadanie adresu e-mail z Kartoteki działkowców;
 • Dodano możliwość zaimportowania liczników i stanów początkowych liczników z Excela (plik import_danych_ogrody_dzialkowe.xls).

Moduł Finanse i Księgowość:

 • Dodano mechanizm zatwierdzania zapisów w danym miesiącu.
  Wprowadzony został dodatkowy mechanizm zamykania i otwierania okresów (w narzędziach administracyjnych opcja Zarządzanie okresami). Użytkownicy mogą korzystać ze starego mechanizmu tylko zatwierdzania wpisów w takiej formie, jaka istniała dotychczas. Mechanizm zamykania okresów pozwala zamknąć dowolny okres w zakresie dat. Zamkniecie okresu powoduje zatwierdzenie wpisów w księdze/dzienniku w danym okresie a otwieranie okresu odtwierdza wpisy w księdze/dzienniku w danym zakresie dat. Ogólnie zamykanie okresów sprowadza się do tego, że w zamkniętym okresie nie można dodawać, edytować i usuwać zapisów księgowych, co skutkuje tym, ze zamknięty okres jest niezmienialny w żaden sposób w zakresie zapisów księgowych.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono obliczanie składki zdrowotnej pobranej w sytuacji, gdy składka obliczana jest według zasad na koniec roku 2021 jest korzystniejsza, niż składka obliczana według zasad obowiązujących w roku 2022;
 • Dodano nowe wartości zmiennych finansowych od 01.07.2022:
  • „Podatek”: z 17% na 12%;
  • „Kwota wolna od podatku”: z 5100,00 na 3600,00;
  • „Ulga podatkowa”: z 425,00 na 300,00.
  W przypadku, gdy dla danej osoby są wprowadzone niestandardowe wartości tych zmiennych, nie zostaną one nadpisane, ale zostanie wyświetlony stosowny komunikat. W wyświetlonym oknie będzie możliwość poprawy ustawień płacowych. Dotyczy to sytuacji, kiedy w ustawieniach płacowych w kartotece pracowników:
  • „Podatek” ma wartość inną niż 17% lub 32%;
  • „Ulga podatkowa” ma wartość inną niż 0,00 lub 425,00.
 • Wyłączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek dla list płac, których data rozliczenia z US to 01.07.2022 lub później;
 • Wyłączono ulgę dla klasy średniej dla list płac z datą wypłaty 01.07.2022 lub późniejszą;
 • Dodano kolumnę „Ulga dla klasy średniej” do zakładki „Składki i podatek pracownika” w oknie edycji listy płac;
 • Dodano nowe kolumny do widoku karty wynagrodzeń:
  • Składka zdrowotna odliczona (zwol. Pod.);
  • Dochód (zwol. Pod.);
  • Koszty (zwol. Pod.);
  • Zaliczka na 31.12.2021; – Składki ZUS (zwol. Pod.);
  • Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana;
  • Ulga dla klasy średniej;
  • Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność;
  • Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność;
  • Przychód zwolniony (zwol. Pod.).
 • Zablokowano możliwość edycji, usunięcia lub wykonania opcji na liście płac w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Usprawniono podsumowanie listy płac w sytuacji, gdy zaznaczono wiersz z wartościami podsumowania i kliknięto przycisk „Podsumowanie”;
 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-2;
 • Usprawniono edycję pola „Konto bankowe IF” w oknie: „Konfiguracja” → „Dane Firmy” – zakładka „PPK”. Umożliwiono wpisanie w polu „Konto bankowe IF” maksymalnie 100 znaków. Dodano sprawdzenie, czy numer konta zawiera maksymalnie 26 cyfr nie wliczając spacji oraz czy numer konta nie zawiera innych znaków niż cyfry i spacje;
 • Zablokowano możliwość otwarcia, edycji lub usunięcia listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Zablokowano edycję rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany. Przy próbie edycji zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po zmianie daty wypłaty rachunku w sytuacji, gdy zaliczka na podatek jest obliczana dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022 (przeniesionego do ustawy od 10.03.2022);
 • Usprawniono edycję rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy użytkownik zapisze rachunek bezpośrednio po zmianie jego daty wypłaty;
 • Uproszczono wypełnianie identyfikatora i rodzaju identyfikatora przy eksporcie danych do RCA i RSA. W RCA oraz RSA, w cz. III.A pola są wypełniane w następujący sposób:
  • p3 – rodzaj identyfikatora;
  • p4 – identyfikator.
  Rodzaj identyfikatora jest zawsze ustawiany zgodnie z wartością w polu „Identyfikator”, w sekcji „Dane o zatrudnieniu” w kartotece pracowników.
  Możliwe wartości rodzaju identyfikatora to:
  • „P” – PESEL;
  • „N” – NIP;
  • „1” – dowód osobisty;
  • „2” – paszport.
  W przypadku, gdy ustawiono pusty rodzaj identyfikatora, dane osoby nie zostaną wyeksportowane do KEDU (nie powstanie dokument RCA lub RSA).
  Jeśli identyfikator jest pusty, to zostanie przyjęta wartość „00000000000”;
 • Zmieniono zasady wypełniania wymiaru czasu pracy przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU – RCA):
  • jeśli osoba nie ma umowy cywilnoprawnej, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
  • jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej taki sam kod jak w danych pracownika, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
  • jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej inny kod niż w danych pracownika, to dla umowy cywilnoprawnej wymiar czasu pracy nie jest wypełniany. Ponadto, wymiar czasu pracy nie jest wypełniany jeśli kod tytułu ubezpieczenia to 05xxxx;
 • Dodano okno z informacjami o błędnych danych przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU – RCA i RSA). W oknie wyświetlane są informacje o braku: imienia, nazwiska lub identyfikatora. Po wyświetleniu ostrzeżeń można kontynuować lub przerwać eksport, a także skopiować tekst ostrzeżeń do schowka.
 • Ukryto parametr „Kierunek liczenia VAT” w oknie konfiguracji („Konfiguracja” → „Ustawienia ogólne” → „Parametry”) w pozycji „Parametry pracy”.

Moduł Środki Trwałe:

 • Usprawniono amortyzację jednorazową w sytuacji, gdy stosowana jest pomoc de Minimis. Gdy jest zaznaczone pole „Pomoc de Minimis” oraz jest wpisana kwota odpisu de Minimis, jako kwota odpisu jednorazowego zostanie przyjęta wpisana kwota de Minimis. Jeśli kwota de Minimis przekracza limit roczny ze słownika, to zostanie przyjęta kwota limitu rocznego ze słownika;
 • Dodano blokowanie przycisków ze strzałkami, służącymi do przechodzenia między środkami trwałymi, podczas dodawania i edycji danych środka trwałego;
 • Dodano blokowanie filtrów środków trwałych oraz pola daty kontekstowej podczas dodawania i edycji danych środka trwałego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji liniowej po zmianie współczynnika zwiększającego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji w sytuacji, gdy po wprowadzeniu zmiany współczynnika zwiększającego, podatkowy współczynnik zwiększający różni się od księgowego współczynnika zwiększającego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji środka trwałego w sytuacji, gdy środek trwały jest obliczany metodą liniową ze współczynnikiem zwiększającym większym niż 1,00 i wprowadzono modernizację;
 • Usprawniono numerację stron w raporcie „Plan amortyzacji (układ B)”;
 • Usprawniono numerację stron w raportach odpisów amortyzacyjnych;
 • Dodano opisy do przycisków drukowania w zakładce „Modernizacje” w kartotece środków trwałych:
  • przycisk drukowania modernizacji wybranego środka trwałego – „Drukuj
  modernizacje ŚT”;
  • przycisk drukowania dowodu modernizacji dla wybranej, pojedynczej
  modernizacji – „Drukuj dowód modernizacji”.