Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.06 r230102.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dostosowano wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail w przypadku, gdy wysyłana jest wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy.
 • Parametry dokumentów przeniesiono do bazy danych. W przypadkach biur rachunkowych każda firma może mieć swoją numerację. Aby włączyć tą opcję należy wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy i odznaczyć parametr: „Zapisuj informacje o numeracji i wzorach wydruków dokumentów lokalnie”.
 • Dodano możliwość ustawienia uprawnień użytkownika na podstawie drzewa zbudowanego z menu programu.
  Po wejściu w opcję Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → dodajemy lub zaznaczamy nową grupę inną niż Administratorzy → Edytuj → Pokaż uprawnienia menu.
 • Dodano możliwość ukrywania firm, które zawiesiły działalność bez potrzeby usuwania ich z wykazu podatników.
  Opcja dostępna w oknie “Konfiguracja baz danych”, w menu Plik → Ukryj firmę lub Plik → Pokaż ukryte firmy (w opcji tej jest możliwość
  przywrócenia firmy).
 • Raporty Kasowe – dodano funkcjonalność, która obejmuje ewidencję raportów kasowych wraz z autonumeracją i automatycznym księgowaniem raportów kasowych zamiast poszczególnych dokumentów kasowych.

1. Włączenie nowej funkcjonalności:

Parametr do ustawienia w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne →Parametry → Kasa i zaznaczyć opcję: „Włącz ewidencję raportów kasowych”. Użytkownik może wybrać, czy stosuje obecną funkcjonalność działania raportów kasowych jako wydruki czy nową funkcjonalność ewidencji raportów kasowych. W tym celu w parametrach kasy pamiętanych dla bazy danych będzie
możliwość włączenia ewidencji raportów kasowych (domyślnie opcja jest wyłączona, więc działanie raportów będzie takie, jak dotychczas). Parametr będzie wpływał na zbudowanie menu głównego kasy:
a) Przy wyłączonym parametrze menu pozostanie takie, jak dotychczas.
b) Przy włączonym parametrze dotychczasowe funkcjonalności zostaną zastąpione kartoteką raportów kasowych. W konfiguracji dokumentów do księgowania będzie prezentowana możliwość księgowania raportów kasowych.

2. Generowanie raportu kasowego:

Generowanie raportu kasowego będzie podobne, jak teraz drukowanie raportu kasowego. Przy generowaniu określamy „datę od” i „datę do” oraz wybieramy kasę. Po ustawieniu tych parametrów przedstawiona zostanie tabela z dokumentami kasowymi spełniającymi zdefiniowane wymagania. Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowany raport kasowy. W generowanym raporcie kasowym zakres dat nie może pokrywać się z istniejącymi raportami kasowymi.

3. Wpływ raportu kasowego na wystawianie, edycję i usuwanie dokumentów kasowych.
W przypadku dodawania dokumentu kasowego System sprawdzi, czy dany dokument kasowy może być wystawiony, czyli, że nie nastąpi próba wystawienia dokumentu kasowego w istniejącym już raporcie kasowym.

4. Automatyczne księgowanie raportów kasowych. Raporty kasowe będzie można księgować automatycznie podobnie jak wyciągi
bankowe. Użytkownik w takim przypadku musi wybrać, czy będzie księgował dokumenty kasowe (tak jak jest teraz), czy zamiast księgować każdy dokument kasowy, będzie księgował całe raporty kasowe.

 • Dodano możliwość ustawienia wybranego folderu przez użytkownika podczas dodawania załączników do wiadomości wysyłanych z programu.
 • Na czarny kolor zmieniono „checkbox” zaznaczonego rekordu.
 • Rozrachunki pełne – umożliwiono wydruk wezwania do zapłaty wraz z uwagami w przypadku, gdy odznaczymy wydruk odsetek.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego wyeliminowano okno po wybraniu opcji Dowiąż. W zamian dodano przycisk podobnie jak z wzorcami księgowania/przeksięgowania przy dodawaniu wpisu.
 • Uaktualniono Słownik odsetek ustawowych.
 • Dodano mechanizm pobierania najnowszych instrukcji do programu. Aby pobrać najnowsze instrukcje wystarczy w programie wejść w opcję Pomoc → Instrukcje → Sprawdź, czy są nowe instrukcje. 

 

Moduły Ogrody działkowe:

 • Uaktualniono instrukcję w przypadku skorzystania z ulgi: „Tańszy prąd dla ROD w 2023 r.”.
 • Usprawniono zaznaczanie wszystkich wierszy spełniające kryteria (opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy) w oknie Nota odsetkowa.
 • Przywrócono możliwość wprowadzenie opłaty w opcji: Kartoteka działkowców → Działkowiec → zakładka Opłaty → Dodaj → Zaznacz wszystkie → Zapisz.
 • Dodano odświeżanie danych przy otwartych zakładkach „Noty odsetkowe” oraz „Kartoteka not odsetkowych”. Jeżeli te zakładki były otwarte, a wprowadzono płatność po terminie to, aby dane wyświetliły się w tych zakładkach trzeba było je zamknąć i otworzyć ponownie.
 • Usprawniono działanie opcji „Rozrachunki pełne” wywołane z opcji „Kartoteka działkowców” → wybranie Działkowca → zakładka Naliczenia → Rozrachunki.
 • Przy wprowadzaniu wyciągów bankowych usprawniono rozdzielanie pozycji w przypadku, gdy działkowiec płaci całą kwotę.
 • Ustawiono nową wartość Opłaty partycypacyjnej 12 groszy za m2.
 • Uaktualniono wzory dokumentów dostarczane przez PZD.

 

Moduły Finanse i księgowość:

 • Przygotowano nową funkcjonalność „żółte karteczki”
  Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy W programie DGCS System opcja nazwana jest notatkami zamiast żółtych
  kartek. Działa na zasadzie notatki przypiętej do dokumentu. Notatkę można dodać do dokumentu z poziomu okna głównego pod prawym przyciskiem myszy w opcji „Dodaj notatkę”, gdzie dodający wpisuje treść notatki oraz wybiera, dla których użytkowników notatka ma być widoczna. Wszyscy użytkownicy widzą kolorem żółtym, że do zapisu są dodane jakieś informacje, ale tylko użytkownicy, dla których ta informacja jest adresowana mogą zobaczyć, co na niej jest. Użytkownik w podglądzie notatki (pod prawym przyciskiem myszy w oknie głównym wybiera „Pokaż notatkę”) może oznaczać, że notatkę przeczytał oraz kiedy przeczytał, ale w takim przypadku jest ona jeszcze cały czas widoczna. Użytkownik może oznaczyć, że sprawę załatwił oraz kiedy załatwił (zamyka
  notatkę) i wtedy notatka przechodzi do archiwum (informacja zostaje ukryta). Wtedy już nie jest widoczna jako dopięta do dokumentu – brak koloru żółtego. Każdy czytający lub załatwiający sprawę z notatki może dodać jakiś tekst do niej, ale nie może usuwać ani edytować tekstu już wcześniej dodanego przez kogoś innego. Dostępna jest możliwość usunięcia notatki, ale tylko przez użytkownika
  dodającego tą informację – inni nie mogą jej usunąć – mogą tylko sprawę załatwić i przenieść do archiwum.
  Dodana jest też kartoteka wszystkich notatek widocznych oraz archiwalnych (dostępna w menu głównym Narzędzia → Kartoteka notatek do dokumentów). W kartotece prezentowane są wszystkie notatki (aktywne i archiwalne). Dostęp do kartoteki mają wszyscy z grupy administratorów oraz inni użytkownicy mający ustalone prawo dostępu do kartoteki notatek. Każdy, kto ma dostęp do kartoteki może notatkę usunąć lub ponownie otworzyć (z archiwum przenieść do aktywnych). Kartotekę można zawężać według zakresu
  dat, gdzie zakres dat odnosi się do daty dokumentu, do którego podpięta jest notatka.
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano menu pod prawym klawiszem myszy, gdzie możliwa jest obsługa notatek i dodatkowo w Księga Handlowa jest wydruk PK.
 • Rozbudowano dodatkowy warunek dla księgowania (Księga Handlowa) z modułu Środki trwałe o księgowanie według grupy KŚT.
 • Uzupełniono komunikat o instrukcję co należy zrobić w przypadku, gdy użytkownik chce usunąć dekret z okna głównego modułu księgowego, który został wyeksportowany do pliku XML (Eksport dekretów do plików XML).
 • Usprawniono zachowanie kursora po naciśnięciu przycisku Enter w opcji Narzędzia → Sprawdzanie księgowań.
 • Do słownika wzorców księgowania dodano mechanizm wyszukiwania na pozycjach wzorca. Opcja przydatna w przypadku rozbudowanego wzorca.
 • W opcji Inne dokumenty → Noty odsetkowe dodano mechanizm wyszukiwania CFT.
 • Poprawiono komunikaty we wszystkich oknach od automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów, gdzie po wybraniu opcji „Przywracania dokumentów” do księgowania jest pusty rekord.
 • Usprawniono wyświetlanie rozrachunków pełnych powiązanych z kompensatami.
 • W rozrachunkach pełnych księgowych dokumenty prezentowane są pojedynczo (nawet, gdy zaksięgowane są kompensaty, do których dowiązane są te same rozrachunki). Było tak, ze w przypadku automatycznie zaksięgowanych kompensat, dokument był prezentowany i+1 razy, gdzie i oznaczało liczbę zaksięgowanych kompensat z tym dokumentem.

1. W dokumentach rozliczających zawsze prezentowane są dokumenty bez względu na znacznik „pokazuj rozliczone”. Było tak, ze gdy nie byłozaznaczonego „pokazuj rozliczone”, to nie były pokazywane rozliczenia, w których pozostało do rozliczenia zero.

2.W dokumentach rozliczających, jeżeli tymi dokumentami są kompensaty, to prezentowane są pojedynczo tylko dokumenty kompensat. Było tak, ze pokazywane były kilka razy w zależności od ilości powiązań kompensaty z księgowaniem.

 • Usprawniono zapisywanie polskich znaków przy zapisie do pliku PDF dla raportów: „Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów, Zestawienie dokumentów – zobowiązań wg kontrahentów i Zestawienie dokumentów – należności i zobowiązań wg kontrahentów”.
 • Ujednolicono czcionkę dla opisów pól w oknie „Dodaj konto bankowe kontrahenta”.
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano wymuszenie wydruku raportu z poprawek. Za każdym razem, gdy zakładka ma zostać zamknięta dodane zostało pytanie o wykonaniu raportu z poprawek, jeżeli bufor poprawek nie jest pusty.
 • Usprawniono usuwanie dokumentów kasowych (anulowanych), wyciągów bankowych i raportów kasowych z okna księgowania automatycznego.
 • Dodano nowy plik ROD.XML, który zawiera zmiany w planie kont i sprawozdaniach finansowych oraz dodaje nowe sprawozdanie finansowe: „Granty w ramach konkursu ARiMR” oraz Instrukcję dla użytkowników, którzy już pracują na programie.

 

Moduł Magazyn:

 • Usprawniono odświeżanie formy płatności w oknie głównym po wejściu do opcji Słowniki → Słownik form płatności.
 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

 

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono pobieranie nazwy i numeru NIP firmy przy generowaniu listy obecności.
 • Usprawniono anulowanie dodawania list płac.
 • Usprawniono obliczanie składnika „Do średniej chorobowej” w sytuacji, gdy na liście płac jest niezerowa wartość dodatku nocnego lub dodatku za nadgodziny.
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku.
 • Usprawniono ustalanie procentu podatku oraz obliczanie przychodu zwolnionego z podatku w sytuacji, gdy osoba uczestniczy w PPK.
 • KEDU – wyłączono generowanie zerowego wpisu w RCA w sytuacji, gdy osoba ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniami i bez rachunków, ale jest oznaczona jako nieaktywna.
 • Usprawniono wygląd okna „Dane członków rodziny” w przypadku zaznaczenia „Osoba do powiadamiania w razie wypadku”.
 • Dodano raporty: Zestawienie Szkoleń oraz Badań; Raport z możliwością określenia daty ważności do; Raporty pracowników bez badań i szkoleń.
 • Dodano nowy schemat (3-0) przesyłanie e-deklaracji PIT-4R wer.12
 • Dodano deklarację PIT-11 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.
 • Usprawniono obliczanie składnika „Przychód zwolniony” (zwol. pod.) w sytuacji, gdy osoba ma zwolnienie podatkowe obowiązujące w części roku (zamiast od początku roku) i w tej części roku, kiedy nie obowiązuje zwolnienie podatkowe, ma dochód z PPK.
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku.
 • Usprawniono obliczanie procentu podatku w sytuacji, gdy osoba jest zarejestrowana w PPK.
 • Dodano dane świąt na rok 2023.
 • Usprawniono obliczanie podstawy emerytalno-rentowej.
 • Dodano nowy wzór deklaracji o rezygnacji z PPK. Zachowano również możliwość korzystania z dotychczasowego wzoru.
 • Dodano deklarację PIT-2 wer.9.
  Dodano również komunikaty z ostrzeżeniem dotyczącym daty wypełnienia:

-jeśli deklaracja PIT-2 wer.8 ma datę wypełnienia po 31.12.2022 r.;

-jeśli deklaracja PIT-2 wer.9 ma datę wypełnienia przed 01.01.2023 r.

 

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.