Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.08 r230109.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Kadry i Płace:

 • Zmieniono zasady rejestrowania wniosków / oświadczeń o zwolnieniach podatkowych:
  • podanie „Daty do” jest obowiązkowe tylko dla wniosków dotyczących osób 26- oraz wniosku „Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski”;
  • wyłączono podpowiadanie „Daty do” – domyślnie ustawiana jest zawsze pusta data.
 • Dodano stosowanie zwolnienia podatkowego do zasiłków macierzyńskich dla osób 26- „z urzędu” (czyli bez specjalnego wniosku) dla list płac, których data wypłaty to 01.01.2023 lub później. Zwolnienie nie jest stosowane, jeśli dla danej osoby w dacie wypłaty obowiązuje „Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek”. Ze względu na automatyczne stosowanie zwolnienia, ograniczono ważność wniosku „Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat” do 31.12.2022 włącznie;
 • Usprawniono obliczanie przychodu zwolnionego (zwol. pod.) w sytuacji, gdy istnieją listy płac lub rachunki do umów cywilnoprawnych wypłacane na przełomie lat;
 • Dodano możliwość stosowania ulgi podatkowej (kwota zmniejszająca podatek) dla rachunków do umów cywilnoprawnych.
  Do ogólnych ustawień płacowych („Konfiguracja” – „Ustawienia płacowe” –
  „Podstawowe”) dodano nową zmienną „Ulga podatkowa umowy cywilne”,
  domyślnie o wartości 0,00. Zmieniono nazwę zmiennej „Ulga podatkowa” na „Ulga podatkowa wynagrodz. pracownicze”.
  Do indywidualnych ustawień płacowych pracowników (kartoteka pracowników – zakładka „Ustawienia płacowe”) dodano nową zmienną „Ulga pod. umowy cywilne”. Zmieniono nazwę zmiennej „Ulga podatkowa” na „Ulga pod. wynagrodz. pracownicze”.
  Jako wartość zmiennych dotyczących ulgi można podać wymaganą kwotę, np.:

  • 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek);
  • 150 zł (1/24 kwoty zmniejszającej podatek);
  • 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

  Zmieniono ustawianie domyślnych wartości zmiennych finansowych przy dodawaniu pracownika. Zarówno ulga podatkowa dla wynagrodzeń pracowniczych, jak i dla umów cywilnych jest ustawiana na 0. Przy dodawaniu pracownika, program wyświetla ostrzeżenie o zerowej uldze.

  Do rachunków do umów cywilnoprawnych dodano pole „Ulga”. Do widoku listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano kolumnę „Ulga” (w zakładkach „Wszystkie” oraz „Podstawowe”). Ulga może być stosowana na rachunkach wypłacanych od 01.01.2023 włącznie; tylko na pierwszym rachunku do umowy cywilnoprawnej wypłacanym w danym miesiącu. Ulga nie może być stosowana na rachunkach z podatkiem zryczałtowanym. Istnieje możliwość ręcznej edycji ulgi;

 • Usprawniono wypełnianie kwot składek na FP i FGŚP dla właścicieli przy eksporcie do KEDU (DRA) oraz przy generowaniu raportu „Zestawienie składek ZUS i podatków”;
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK (zwol. pod.) w sytuacji, gdy dla osoby w wieku do 26 lat obowiązuje „Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.