Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.11 r230123.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Ogrody działkowe:

 • Dodano nowe raporty dotyczące zaproszenie na Walne Zebrania. Zestaw wydruków dostępny jest w menu Raporty → Wzory dokumentów → Walne_zebrania_2023;
 • Uaktualniono słownik pozycji porządku obrad;
 • Dodano nową nazwę opłaty „Energia elektryczna – nadwyżka 250 kWh”.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono dodawanie i edycję wyciągu bankowego dla opcji “Dowiąż płatność” w przypadku płatności naszych wprowadzonych ze znakiem ujemnym.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy schemat (2-0) wysyłki e-deklaracji PIT-8AR wer.12;
 • Dodano “Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000,00 zł dochodu w roku”. Wniosek obowiązuje od 01.01.2023. W roku, w którym obowiązuje wniosek, ulga podatkowa jest przyjmowana w wartości 0, a zaliczka na podatek jest przyjmowana w wartości 0 do limitu 30.000,00 zł dochodu.
  Dochód jest rozumiany jako wartość:
  brutto minus koszty minus dochód (zwol. pod.) plus dochód z PPK minus dochód z PPK (zwol. pod.)
  W miesiącu przekroczenia limitu 30.000,00 zł dochodu, zaliczka na podatek jest obliczana od kwoty przekraczającej limit. W kolejnych miesiącach po przekroczeniu limitu jest obliczana standardowa zaliczka na podatek.
  Ograniczono ważność starego wniosku “Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych” do 31.12.2022 włącznie;
 • Usprawniono sprawdzanie minimalnej należnej składki przy obliczeniach na zasadach ogólnych w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciela” w kartotece pracowników;
 • Usprawniono obniżanie składki zdrowotnej pobranej do zaliczki na podatek dla rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy na rachunku ulga ma wartość większą od 0;
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie ustawienia w indywidualnych ustawieniach płacowych pracownika łącznej wartości ulgi podatkowej dla wynagrodzeń pracowniczych i dla umów cywilnoprawnych przekraczającej standardową wartość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (na 01.01.2023 wartość 300 zł);
 • Ukryto opcję “Szczegóły absencji” w oknie listy płac dla rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Usprawniono drukowanie karty wynagrodzeń dla pracowniczych list płac w sytuacji, gdy w oknie karty płac wybrano filtr “Sumy miesięczne”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.