Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.17 r230220.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W oknie zapisu pliku zmieniono opis etykiety “Save In:” na “Zapisz w”;
 • W słowniku użytkowników wyświetlono nazwy działu i stanowiska.

Moduły księgowe:

 • Zaprezentowano dane dokumentów rozliczeniowych (kompensat) w opcji Rozrachunki → Rozrachunki pełne w środkowej opcji „Dokumenty rozliczające”.
  Kompensaty w tym polu były nie widoczne, gdy była wystawiona faktura sprzedaży i zakupu w module Magazyn.
  Następnie te dokumenty były automatycznie zaksięgowane w module księgowym oraz między nimi zrobiona kompensata, ale kompensata nie była jeszcze zaksięgowana;
 • Odblokowano typy operacji dla wzorca księgowania „Raport kasowy” i pozostawiono możliwość zdefiniowania dodatkowego warunku księgowania z wyborem Kasy;
 • W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji dodano parametr „Pozwalaj na księgowania na analitykach pośrednich”, który w zależności od ustawień pozwala lub nie pozwala księgować ręcznie na analitykach pośrednich.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących ustania stosunku prawnego przy liczeniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych. Dla pracowniczych list płac, jeśli dla danego pracownika data zwolnienia jest przed datą wypłaty listy płac, program wyświetli ostrzeżenie po przeliczeniu pozycji listy płac. Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, jeśli data wypłaty rachunku jest po zakończeniu umowy, program wyświetli ostrzeżenie przy zapisywaniu rachunku. Komunikaty zawierają odnośnik do dokumentu z objaśnieniami.

  Do menu “Pomoc” – “Instrukcje” dodano instrukcję dotyczącą kryterium ustania stosunku prawnego: “Kadry_iPlace-_ustanie_stosunku_prawnego.pdf”.

  Do ustawień płacowych (“Konfiguracja” – “Ustawienia płacowe” – “Podstawowe”) dodano pole “Wyświetlanie ostrzeżeń o ustaniu stosunku prawnego”, które pozwala włączyć / wyłączyć wyświetlanie ww. ostrzeżeń. Domyślnie pole jest zaznaczone (wyświetlanie ostrzeżeń jest włączone).

 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej “Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2023 w wartości 6965,94 zł. Podstawę o wartości 6221,04 zł ograniczono w czasie do 31.12.2022. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel” w kartotece pracowników.

  Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2023. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 270,90 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2023 wynosi nadal 3010 zł.

  Dopiero od składek za luty 2023 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 3490 zł.

  Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):

  • podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej “Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2023 – standardowo 75% z wartości 6965,94 zł = 5224,46 zł,
  • składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki – standardowo 9% z wartości 5224,46 zł = 470,20 zł;
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku “Wydruki” w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac;
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku “Usuń” w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac do usunięcia;
 • Usprawniono automatyczne generowanie list płac na nowy rok i wyświetlanie kreatora list płac w sytuacji, gdy w danym roku użytkownik dodał już listę płac prezentującą dane z rachunków do umów cywilnoprawnych (w oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce “Lista”);
 • Ulepszono układ okna edycji składników zmiennych w czasie;
 • W zakładce umów cywilnoprawnych wprowadzono wymuszanie: zapisania danych, anulowania zmian lub pozostania na zakładce w sytuacji, gdy podczas dodawania lub edycji danych na jednej z podzakładek* następuje próba: przejścia na inną zakładkę, zamknięcia zakładki, zmiany modułu lub zamknięcia programu;

      *Zmiana dotyczy dodawania lub edycji danych na podzakładkach: “Umowa”, “Ewidencja godzin”, “Rachunki”, “Lista”.

 • Usprawniono obliczanie podstawy miesięcznej w sytuacji, gdy w styczniu podstawa miesięczna powinna być przepisana z grudnia poprzedniego roku;
 • W kartotece pracowników, w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce “Zasady ogólne” wyłączono wyświetlanie komunikatu o konieczności ustawienia odpowiedniej formy opodatkowania w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczął edycję dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie nastąpiła zmiana wartości;
 • W kartotece pracowników, w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce “Zasady ogólne” dodano przepisywanie formy opodatkowania z lutego na kolejne miesiące do końca roku wraz z przeliczaniem należnej składki;
 • W kartotece pracowników, w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce “Zasady ogólne” dodano zerowanie: dochodu z poprzedniego miesiąca, podstawy wymiaru składki i należnej składki po zmianie formy opodatkowania na “Nie dotyczy”;
 • Dodano możliwość generowania wydruku z informacją o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK. Opcja jest dostępna:
  – w menu: “Dokumenty” – “PPK” – “Autozapis do PPK”,
  – oraz w oknie: “Lista płac” – “PPK status i parametry osoby” – zakładka “Parametry i historia uczestnika” – sekcja “Historia uczestnika PPK” – przycisk “Wydruki” – “Autozapis do PPK”;

  Osoby spełniające kryteria automatycznego wznowienia wpłat do PPK to:
  – osoby ze statusem: “Do rezygnacji”, “Rezygnacja” lub “Rezygnacja bez rejestracji”, które nie ukończyły 70 roku życia w dniu 01.04 w roku z wybranej daty,
  – osoby ze statusem “Nie dotyczy” między 18 rokiem życia (do wybranej daty) a 55 rokiem życia (do dnia 01.04 w roku z wybranej daty).

Dla pozostałych osób program wyświetla pytanie, czy drukować informację;

 • Usprawniono odświeżanie listy pracowników w oknie “Czas pracy” – “Dni zasiłkowe” po przejściu do kartoteki pracowników, usunięciu pracownika i ponownym wejściu do okna dni zasiłkowych;
 • Usprawniono wybór pracowników przy generowaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

Moduł Środki Trwałe:

 • Dodano do raportów informacje o ustawionych filtrach “MPK” oraz “Cechy”;
 • Usprawniono podpowiadanie podatkowego współczynnika zwiększającego po wybraniu KŚT przy dodawaniu zmiany stawki;
 • Ulepszono wygląd planu amortyzacji (układ B) w sytuacji, gdy dla danego ŚT wprowadzono zmiany stawek oraz likwidację.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.