Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.18 r230301.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy dla danej osoby istnieją pracownicze listy płac, ale osoba ma w kalendarzu zerowe liczby godzin (np. ma ustawiony kalendarz dla zleceniobiorców);
 • Zmieniono obliczanie dochodu z PPK oraz dochodu z PPK (zwol. pod.) tak, aby te składniki mogły być naliczane, jeśli na bieżącej pozycji listy płac / rachunku do umowy cywilnoprawnej dla danej osoby nie obowiązuje PPK, ale obowiązywało na wcześniejszych listach płac / rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • Umożliwiono eksport danych rejestracji uczestnika w PPK do IF (Instytucji Finansowej) w sytuacji, gdy w adresie zamieszkania pracownika nie podano ulicy;
 • W kartotece pracowników, w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce “Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” usprawniono wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem o zerowaniu wartości po zmianie rodzaju przychodów;

  Usprawniono edycję danych w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciel” w kartotece pracowników po zmianie roku;

  Dodano automatyczną rejestrację w PPK przy uruchamianiu programu dla osób, które:

  • mają na 28.02.2023 obowiązujący status PPK “Rezygnacja” lub “Do rezygnacji”;
  • na dzień 01.03.2023 nie zostały zwolnione lub mają aktywną umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym;
  • na dzień 31.03.2023 nie ukończyły 55. roku życia (tj. mają 55. urodziny najwcześniej 01.04.2023).

Autozapis jest wykonywany z datą 01.03.2023. Program wyświetla informację, dla których osób został wykonany autozapis.

Dodano nowy proces PPK “Autozapis do PPK – rejestracja uczestników”. Proces autozapisu może zostać dodany z datą obowiązywania w marcu 2023 dla osób, które:

 • mają na 28.02.2023 obowiązujący status PPK “Rezygnacja bez rejestracji”;
 • na dzień 31.03.2023 nie ukończyły 55. roku życia (tj. mają 55. urodziny najwcześniej 01.04.2023).

Przy uruchamianiu program wyświetla informację, że dla takich osób można ręcznie dodać proces autozapisu do PPK. Proces może zostać dodany w oknie “Lista płac” – “PPK status i parametry osoby”:

 • na zakładce “Parametry i historia uczestnika” – należy wybrać osobę, kliknąć przycisk “Dodaj proces” i wybrać opcję “Autozapis do PPK – rejestracja uczestników”;
 • lub na zakładce “Procesy PPK” – należy zaznaczyć wybrane osoby i kliknąć przycisk “Wykonaj” w sekcji “Autozapis do PPK – rejestracja uczestników”.

Po dodaniu proces ma status “Do rejestracji po autozapisie”. Przy dodawaniu można określić wysokość składek PPK. Domyślnie są podpowiadane standardowe składki, ustawione w oknie “Konfiguracja” – “Ustawienia płacowe” – “PPK”.

Dodano eksport do IF (Instytucji Finansowej) nowego procesu “Autozapis do PPK – rejestracja uczestników”. Eksport powoduje zmianę statusu autozapisu z “Do rejestracji po autozapisie” na “Rejestracja po autozapisie”.

Umożliwiono dodanie kolejnej rezygnacji z PPK z datą 01.03.2023 lub późniejszą, jeśli dla danej osoby na 28.02.2023 obowiązuje “Rezygnacja bez rejestracji”. W takiej sytuacji nowo dodana rezygnacja również będzie miała status “Rezygnacja bez rejestracji”.

Dodano nowe opcje do filtra w oknie “Lista płac” – “PPK status i parametry osoby” na zakładce “Ewidencja pracowników”:

 • “Dyspozycje – rejestracja po autozapisie”;
 • “Dyspozycje – osoby do rejestracji po autozapisie”.

Zmieniono sprawdzanie czy obowiązuje PPK przy obliczaniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych tak, aby program uwzględniał rezygnacje z PPK obowiązujące do końca miesiąca z daty wypłaty. Ponadto, jeśli rezygnacja z PPK następuje w tym samym dniu co np. rejestracja, program przyjmuje że dla danej osoby nie obowiązuje PPK.

Dodano alert przy obliczaniu pracowniczych list płac oraz przy zapisywaniu rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy osoba ma nieustalony status PPK ze względu na zasady autozapisu do PPK od 03.2023. Program pozwala na pominięcie osoby przy obliczaniu pracowniczych list płac lub na przerwanie zapisywania rachunku do umowy cywilnoprawnej.

 

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.