Nowa wersja DGCS PZD System – 23.26 r230418

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.26 r230418.

Wprowadzono zmiany:

DGCS System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane;
 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.

Moduły Ogrody działkowe:

 • Usprawniono edycję noty w przypadku, gdy na już wystawionej nocie chcemy zmodyfikować termin naliczenia lub termin płatności;
 • Ustawiono domyślne sortowanie po numerze działki w oknie „Wprowadzanie grupowych odczytów liczników;
 • W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry dodano parametry rozrachunków, powiadomienia i wezwania oraz kasa, tak aby były one jednolite z pozostałymi modułami;
 • Dodano obsługę ukrywania i przywracania kontrahenta (działkowca) w Słowniku Kontrahentów np. w module FiK lub Magazyn;
 • Przy wprowadzaniu danych działkowca zabezpieczono pole „Numer telefonu działkowca” przed wprowadzeniem większej ilości znaków (pole jest ograniczone do 40 znaków);
 • Dodano raport „Wyłączenia z opłat”, który pozwala sprawdzić do jakich działek wprowadzono wyłączenia z opłat. Raport dostępny w opcji Raporty → Działki → Wyłączenia z opłat;
 • Do okna „Status tworzenia naliczeń”, które pojawia się po wykonaniu masowych naliczeń dodano opcję zapisania raportu do pliku tekstowego.

Moduł Magazyn:

 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zrealizowania dwukrotnie tego samego zamówienia przy realizacji w oknie głównym;
 • Dodano ostrzeżenie przy wprowadzeniu zbyt długiej nazwy towaru w oknie „Edycji pozycji” w oknie głównym.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Usprawniono zapisywanie danych w tabeli z płatnością kontrahenta oraz płatnością naszą w przypadku edycji wyciągu bankowego i wybraniu opcji Dowiąż płatność i zapisaniu danych przy użyciu opcji OK w przypadku, gdy w oknie „Wybierz płatność kontrahenta” nie było danych;
 • Usprawniono generowanie raportu z poprawek w sprawdzaniu księgowań w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest długa i pole z nazwą jest rozszerzane w pionie.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono wygląd panelu szczegółów w oknie kariery w firmie podczas zaznaczania/odznaczania pola „Praca w szczególnych warunkach”;
 • Dodano przyciski: „Edytuj”, „Zapisz” oraz „Anuluj” do okna kariery w firmie. Przy zapisywaniu danych program sprawdza, czy wypełniono datę początkową i datę końcową, a także czy data początkowa nie jest późniejsza od daty końcowej;
 • Dodano sprawdzanie poprawności wpisów kariery w firmie przy generowaniu świadectwa pracy. Dla wpisów danego pracownika następuje sprawdzenie, czy została podana data początkowa i data końcowa. Jeśli istnieją niepoprawne wpisy, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a następnie zostanie otwarte okno kariery w firmie;
 • Ulepszono wygląd pól z listami rozwijalnymi („Stanowisko”, „Dział”, „Grupa”, „Status”) w oknie kariery w firmie;
 • Usprawniono wypełnianie dat na wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano datę urodzenia pracownika w oknie umów o pracę. Data urodzenia jest automatycznie wypełniana przy dodawaniu nowej umowy o pracę oraz nowego aneksu; istnieje również możliwość ręcznego wypełniania. Data urodzenia jest drukowana na wydruku umowy o pracę / aneksu do umowy o pracę (jeśli została wypełniona);
 • Dodano nowy raport „Raport urlopowy (w godz.)”;
 • Usprawniono filtrowanie danych w oknie „PPK status i parametry osoby” po zmianie daty kontekstowej w sytuacji, gdy w oknie były ustawione filtry: działu, grupy lub aktywnych/nieaktywnych osób;
 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu w sytuacji, gdy wybrano pracownika w filtrze kontekstowym pracowników (do góry, po prawej stronie okna);
 • Przy obliczaniu list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych zmodyfikowano sprawdzanie czy naliczać wpłaty PPK, dodając uwzględnianie dat wpłat do IF (Instytucji Finansowej) – jeśli data rezygnacji z PPK jest taka sama lub późniejsza niż data wpłaty do IF za dany miesiąc, to mimo złożenia rezygnacji nie można wyzerować wpłat PPK, bo zostały już przekazane do IF:

Przykłady:

Jeśli wypłata listy płac za luty jest w dniu 10.03.2023, a wpłata do IF za marzec jest realizowana w dniu 15.04.2023, ale dla danej osoby obowiązuje rezygnacja z PPK od 11.04.2023, to wpłaty PPK na liście płac powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.

Jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 06.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.

Jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 31.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest po dacie wpłaty do IF.

Jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 07.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest w tej samej dacie co data wpłaty do IF (nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy należy wyzerować wpłaty PPK, więc nie są zerowane).

 • Wprowadzono zmiany filtrowania w oknie „Lista płac” – „PPK status i parametry osoby” na zakładkach „Parametry i historia uczestnika” oraz „Procesy PPK”:

usprawniono uwzględnianie daty kontekstowej przy filtrowaniu wg statusu pracownika w PPK;

dla daty kontekstowej od 01.03.2023 włącznie dodano traktowanie osób z rezygnacją obowiązującą przed 01.03.2023 jako osób z nieustalonym statusem PPK;

dla opcji wyświetlania pracowników zarejestrowanych i pracowników którzy zrezygnowali dodano sprawdzanie statusu zatrudnienia: czy jest zaznaczenie w polu „Aktywny”, czy pracownik został już zatrudniony i nie został jeszcze zwolniony lub czy ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym.

 • W kartotece pracowników na zakładce „US/Zwolnienia podatkowe” dodano nową sekcję „Dane do CIT-8ST” zawierającą pole „Adres zakładu”. Umożliwia ono wybór zakładu, do którego jest przypisany pracownik. Na podstawie tego pola jest wypełniana deklaracja CIT-8ST. W polu można wybrać jeden z zakładów z okna danych firmy („Konfiguracja” – „Dane firmy” – zakładka „Dane adresowe” – sekcja „Adresy”).

Dodano możliwość generowania deklaracji CIT-8ST wer.1.
Nowa deklaracja jest dostępna w menu „Lista płac” pod pozycją „Deklaracja CIT-8ST”. W danych do deklaracji są uwzględniane osoby:

z zaznaczeniem w polu „Aktywny”;

zatrudnione na dzień określony w parametrze „Wg stanu na dzień” (na podstawie dat zatrudnienia i zwolnienia w kartotece pracowników);

ze statusem: „Pracownik”, „Stażysta”, „Uczeń” lub „Osoba współpracująca”;

z ustawionym zakładem.

Dodano nowy raport „Raport do CIT-ST” dostępny w menu „Raporty”. Przed wygenerowaniem raportu jest wyświetlane okno z danymi poszczególnych osób, które zostaną uwzględnione w raporcie (nazwisko, imię, PESEL, adres zakładu). Raport zawiera ogólną liczbę zatrudnionych oraz liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach. Dane osób do raportu są filtrowane tak samo, jak do deklaracji CIT-8ST.

 • W oknie „Lista płac” – „PPK status i parametry osoby”, na zakładce „Daty dokonania wpłat do IF” zablokowano możliwość dodania daty wpłaty w sytuacji, gdy:

istnieje już data wpłaty za dany miesiąc;

data wpłaty jest przed miesiącem, za który jest wpłata.

Ponadto dodano wyświetlanie komunikatu w sytuacji, gdy data wpłaty jest pusta.

 • Dodano możliwość wprowadzania większej liczby zakładów w oknie „Konfiguracja” – „Dane firmy” na zakładce „Dane adresowe”. Adresy mogą być wybierane jako adres na wydruki oraz adres na umowie o pracę / aneksie (w oknie „Dokumenty” – „Umowa o pracę / Aneksy” – po kliknięciu przycisku „…” dla umowy lub dla aneksu do umowy);
 • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu „Dokumenty” – „Ulgi i zwolnienia podatkowe”;
 • Usprawniono drukowanie daty na raportach;
 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac w sytuacji, gdy istnieje lista wypłacana w tym samym miesiącu (wg daty wypłaty) z co najmniej jednym składnikiem definiowalnym ze zmiennością „Stawka godzinowa”;
 • Wprowadzono zmiany w raporcie umów obowiązujących na dzień:

usprawniono pobieranie danych do raportu w sytuacji, gdy wykonywano zmiany w danych pracownika;

usprawniono sortowanie danych;

ulepszono wygląd komórek w kolumnach tabeli: „Pracownik”, „Data zatrudnienia” / „Data zwolnienia”, „Data od”, „Data do”.