Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.28 r230523.

Wprowadzono zmiany:

DGCS System:

Moduły Ogrody działkowe:

 • Na wydruku not obciążeniowej dodano obsługę dotychczasowych wpłat, nadpłat oraz podsumowaniem stanu rozrachunków po uwzględnieniu aktualnej noty.
  Wzorzec można zmienić w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → zaznaczamy Dokument naliczenia → Ustawiamy wzorzec wydruku „Nota obciążeniowa PZD z zaległościami” → Zapisz zmiany > OK;
 • Przy dodawaniu odczytów liczników dodano sprawdzanie czy użytkownik wprowadził wyższy odczyt niż poprzedni. Sprawdzanie dodano przy pojedynczym wpisie przed zapisem (w kartotece Działek → Odczyty liczników → Dodaj), a przy grupowym wprowadzaniu odczytów liczników sprawdzane wykonywane jest przy przejściu do następnego licznika.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Ukryto opcję „metoda kasowa” przy dodawaniu nowego roku obrachunkowego;
 • Ukryto opcję dodawania współczynnika VAT;
 • Dodano pasek postępu przy wejściu w edycję, gdy odczytywany jest zapis i na jego podstawie budowane jest okno edycji oraz przy zapisie, gdy przetwarzane są zapisy na kontach znajdujące się w tabeli;
 • Ujednolicono wygląd okien księgowania do DANE_FIK i eksportu dekretów do XML w magazynie oraz automatycznego księgowania dokumentów z magazynu, kasy i WB w modułach księgowych;
 • Usprawniono automatyczne rozliczanie rozrachunków nierozliczonych od strony płatności w przypadku zaznaczenia parametru „Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek”;
 • Usprawniono generowanie typu konta przy przenoszeniu BO z BZ;
 • Wprowadzono sprawdzenie, czy zapisy na kontach są zgodne z definicjami w bieżącym roku:
  • jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na SBA, to w bieżącym roku nie może być założone inne konto syntetyczne niż SBA,
  • jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na ANA, to w bieżącym roku nie może być konto syntetyczne SBA,
  • jeżeli któryś z dwóch warunków nie spełnia zgodności definicji konta, to nie jest generowane takie księgowanie w BO.
 • Oczywiście, jeżeli nie ma kont w planie kont w bieżącym roku, to zostaje funkcjonalność dodania takich kont do planu kont w bieżącym roku i wygenerowanie księgowania na nich w BO;
 • Zmieniono sposób generowania rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli “data księgowania” jest późniejsza niż “data od”, to pozycje rozliczenia międzyokresowego w miesiącach od “daty od” do “daty księgowania” generowane są w miesiącach z “daty księgowania”.

Moduły magazynowe:

 • Ukryto opcję dostępną w opcji Narzędzia → Przerzutnik do zewnętrznego programu księgowego, które pozwoliło na przenoszenie danych przy pomocy pliku DANE_FIK.DBF;
 • Dodano wyświetlanie „uwag” w kartotece wydań, oraz dodano możliwość wyszukiwania danych po takiej kolumnie.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość rejestrowania wpisów “Praca zdalna okazjonalna” w oknie nieobecności. Można je wprowadzać z datą od dnia 07.04.2023 r. Nieobecność nie obniża składników i nie wlicza się do godzin do wynagrodzenia za urlop ani chorobowego, podobnie jak “Delegacja”.
 • Limit roczny pracy zdalnej okazjonalnej to 24 dni. Praca zdalna okazjonalna jest rozliczana dziennie. Wizualizacja należnych dni pracy zdalnej oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: “Czas pracy” – “Urlopy”.
 • Usprawniono wypełnianie wykorzystanych dni lub godzin nieobecności “Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP” w pkt 6 ppkt 7 świadectwa pracy;
 • Dodano możliwość rejestrowania informacji o warunkach wydłużenia okresu próbnego na umowach o pracę. W oknie “Dokumenty” – “Umowa o pracę / Aneksy”, na zakładce “Dane dodatkowe” dodano sekcję “Dot. umów na okres próbny” zawierającą pole “Warunki wydłużenia okresu próbnego”. Dodawanie, edycja i usuwanie pozycji dostępnych do wyboru są możliwe po kliknięciu przycisku “+/-” obok pola, a także po wybraniu w menu głównym opcji “Dane” – “Słowniki” – “Rodzaj warunku dla umowy okres próbny”;
  Jeśli pole zostanie wypełnione, jego treść będzie zamieszczana na wydruku umowy o pracę w nowym pkt 9: “Warunki wydłużenia okresu próbnego”.
 • Dodano nowy typ nieobecności “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie”. Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023;
  Nieobecność “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” jest rozliczana dziennie. Limit roczny to 5 dni. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: “Czas pracy” – “Urlopy”.Przy liczeniu list płac nieobecność “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” obniża składniki jak nieobecności urlopowe i nie dodaje wynagrodzenia (ani zasiłków) – czyli np. tak jak “Urlop bezpłatny” (ale nie jest traktowana jako urlop bezpłatny w innych miejscach programu).Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy.
 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji;
 • Dodano nowy typ nieobecności “Siła wyższa w rodzinie”. Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023;
  Nieobecność “Siła wyższa w rodzinie” może być rozliczana dziennie lub godzinowo. Limit roczny to 2 dni albo 16 godzin dla pełnego etatu. Przeliczenie z dni na godziny następuje z wykorzystaniem liczby godzin urlopu w dniu i uwzględnia wymiar etatu. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: “Czas pracy” – “Urlopy”. W tym oknie można również zmienić sposób rozliczania.Przy liczeniu list płac nieobecność “Siła wyższa w rodzinie” obniża składniki jak nieobecność urlopowa i dodaje wynagrodzenie za urlop (np. tak jak “Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP”). Różnica polega na tym że „wynagrodzenie urlopowe” wynikające z tej nieobecności jest liczone w wartości 50% . Dotyczy to wynagrodzenia urlopowego liczonego zarówno z części stałej, jak i ze składników zmiennych.Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy.
 • Dodano możliwość obliczania składnika “Wynagrodzenie za urlop zmienne” za nieobecności “Urlop okolicznościowy” oraz “Monitor…” ze stawką godzinową obliczaną na podstawie składników definiowalnych z miesiąca bieżącego zamiast z trzech miesięcy poprzedzających.
  W nowym sposobie obliczeń składniki definiowalne są pobierane z miesiąca ZA KTÓRY jest lista płac. Przykładowo, jeśli lista płac za marzec jest wypłacana w kwietniu, składniki zostaną pobrane z marca.Sposób obliczeń zależy od nowego pola “Liczenie wyn. za urlopy okolicznościowe i ‘Monitor…’ ze skł. zmiennych z bieżącego miesiąca” w oknie ustawień płacowych (“Konfiguracja” – “Ustawienia płacowe” – “Podstawowe”). Domyślnie jest włączony nowy sposób (pole jest zaznaczone).Przy pierwszym uruchomieniu programu na bazie danych po aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o nowym sposobie obliczania.
 • Dodano sprawdzanie poprawności wymiaru etatu poszczególnych pracowników przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Sprawdzenie dotyczy osób o statusie “Pracownik” lub “Uczeń”. W przypadku, gdy program wykryje osoby z niepoprawnym wymiarem etatu, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono obliczanie podatku naliczonego w sytuacji, gdy dla danej osoby wprowadzono niezerową wartość podstawy opodatkowania przed zatrudnieniem;
 • Dodano nowe typy urlopów macierzyńskich i rodzicielskich:
  • “Urlop macierzyński 81,50%”;
  • “Urlop rodzicielski 81,50%”;
  • “Urlop rodzicielski 70%”,
  obowiązujące od dnia 26.04.2023.Dodano ostrzeżenie przy rejestrowaniu poniższych typów nieobecności od dnia 26.04.2023:
  • “Urlop macierzyński 80%”;
  • “Urlop rodzicielski 80%”;
  • “Urlop rodzicielski 60%”;
  • “Urlop rodzicielski 100%”.

W słowniku typów nieobecności zmieniono wyświetlanie danych w kolumnie “Współczynnik obliczeniowy” tak, aby były wyświetlane 4 miejsca po przecinku, co pozwala na prawidłowe wyświetlanie współczynnika dla nowych typów nieobecności”Urlop macierzyński 81,50%”;

 • W kartotece pracowników usprawniono wyświetlanie:
  • w widoku Tabelarycznym zakładek: Dane ewid. i adresy, Ustawienia płacowe oraz Inne;
  • w widoku Formularza zakładki US/Zwolnienia podatkowe.
  Na zakładce Dane ewid. i adresy przeniesiono edycję adresów, niepełnosprawności oraz szczegóły dokumentu tożsamości z dolnej części okna na jego prawą stronę. Po zaznaczeniu jednego z typów adresów: zameldowania, do korespondencji lub zamieszkania w tabeli zostanie zostanie wyświetlony panel edycji.
  Na zakładce Ustawienia płacowe tabelę Składniki pracownika przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą strone.
  Na zakładce Inne edycję Szkolenia i Badania lekarskiego przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.
  W zakładce US/Zwolnienia podatkowe dostosowano wysokość tabeli Ulgi i zwolnienia podatkowe.
 • Ulepszono wygląd okna urlopów (“Czas pracy” – “Urlopy”). Dane urlopów pracownika zostały podzielone na sekcje: “Urlop wypoczynkowy”, “Monitor – opieka nad dzieckiem”, “Siła wyższa w rodzinie”, “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” i “Praca zdalna okazjonalna”;
 • Dostosowano eksport do programu Płatnik do wersji KEDU 5.5;
 • Usprawniono generowanie dokumentu zgłoszeniowego ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Przywrócono możliwość edycji danych w panelu szczegółów dokumentu tożsamości na zakładce “Dane ewid.” w widoku tabelarycznym w kartotece pracowników;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o osobach, dla których data zatrudnienia jest po dacie zwolnienia;
 • Zmodyfikowano obliczanie danych czasu pracy w oknie czasu pracy w sytuacji, gdy dla danego pracownika nie było wcześniej obliczonych danych czasu pracy;
 • Usprawniono zerowanie czasu pracy pracownika bezpośrednio po przeliczeniu czasu pracy;
 • Dodano nowy raport “Raport czasu pracy od/do”, dostępny w menu “Raporty”;
 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023. Wzór jest dobierany na podstawie daty dokumentu – od daty 23.05.2023 jest stosowany nowy wzór. W nowym świadectwie pracy są uwzględnione zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 26.04.2023. Na świadectwie są zawarte informacje o:
 • W kartotece pracowników usprawniono wyświetlanie:
  • nieobecności “Siła wyższa w rodzinie” – w pkt 6 nowy ppkt 1;
  • nieobecności “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” – w pkt 6 nowy ppkt 3;
  • wpisie “Praca zdalna okazjonalna” – w pkt 6 nowy ppkt 10.

W pkt. 6 pozostałe podpunkty zostały odpowiednio prze-numerowane.

W pkt. 6 w ppkt 6 (dotychczasowy pkt 6 ppkt 4) dostosowano treść do nowych przepisów dotyczących podstawy prawnej urlopu rodzicielskiego. Ze względu na wyłączenie zasady o udzielaniu urlopu rodzicielskiego zawsze w wielokrotności tygodni, zmieniono wypełnianie wymiaru urlopu rodzicielskiego tak, aby był wypełniany w pełnych tygodniach i pozostałych dniach.

 • W świadectwie pracy w pkt 6 ppkt 7 zmieniono format wymiaru (czasu) urlopu wychowawczego na “x miesiąc(e) y dni”, np. “w wymiarze 2 miesiące 2 dni”;

Moduł Środki Trwałe:

 • W raporcie z OT dodano grupowanie po grupie KŚT oraz podsumowania poszczególnych grup KŚT;
 • W kartotece Środków trwałych dodano blokowanie pola i przycisku wyszukiwania podczas dodawania oraz edycji danych;
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na raportach po zapisie do pliku PDF;