Nowa wersja DGCS PZD System – 23.33 r230808

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.33 r230808.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Ogrody działkowe:

 • Przy rozliczaniu wyciągów bankowych jeżeli kwota pozycji rozdzielanej jest zerowa, to pozycja ta jest usuwana z wyciągu bankowego.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Dodano możliwość wprowadzenia i sprawdzania operacji cyklicznych. Opcja pozwoli na weryfikację czy w danym zakresie dat wykonaliśmy już księgowania, które występują w danej firmie.
  Przy księgowaniu danego zapisu można wybrać „Operacja cykliczna” i wstawić jej parametry począwszy od: „Daty od”; „Daty do”; „cykliczności”; pól, które mają podlegać pod weryfikację: „kontrahent” lub „zdarzenie gospodarcze”. Na podstawie powyższych parametrów program stworzy plan cykliczny dla ustawionych zapisów.
  Sprawdzenie księgowań wykonanych z danym parametrem będzie można wykonać w raportach kontrolnych, gdzie po wywołaniu raportu zaprezentowana zostanie lista realizacji księgowań cyklicznych w okresie „Od – Do” oraz wyświetli się lista z polami: „Kontrahent”; „Opis”; „Ilość pozycji planowana”; „Ilość pozycji zaksięgowana”;
 • Zmieniono schemat podpowiedzi dat w oknie dodawania rozliczenia międzyokresowego.
  Najczęstszy przypadek: „Data do” podpowiadana jest jako rok później niż „Data od”.
  W rozliczeniach międzyokresowych w momencie likwidacji dodano dodatkową pozycje do rozliczeń. Gdy wpiszemy likwidację rozliczenia to powstanie nowa pozycja w rozliczeniu dostępna do zaksięgowania w miesiącu, w którym dokonano likwidacji i z kwotę równą sumie wszystkich zlikwidowanych pozycji;
 • Zmieniono schemat podpowiedzi dat w oknie dodawania rozliczenia międzyokresowego.
  Najczęstszy przypadek: „Data do” podpowiadana jest jako rok później niż „Data od”.
  Jeżeli zmieniana jest „Data od”, która jest późniejsza niż „Data do” to program pozwoli na taką zmianę i zmieni również „Datę do” na taką samą datę;
 • Przy automatycznym księgowaniu, gdzie wyświetlana jest informacja, że taki dokument najprawdopodobniej istnieje dodano informacje, jaki to dokument (nr dokumentu i data dokumentu);

Moduły magazynowe:

 • Dodano raport „Stan magazynu według ilości” – bez rozbijania na cenę przyjęcia czy stawkę VAT;
 • Poprawiono komunikat przy realizacji zamówienia z menu Zamówienia w przypadku ustawienia parametru w słowniku Kontrahentów ustawiony był parametr „blokada sprzedaży, gdy przeterminowane zaległości”;
 • W oknie Asortyment dodano wyświetlanie kolumny z nazwą oznaczenia towaru i opisem;
 • Usprawniono drukowanie informacji o oryginale / kopii w wezwaniu do zapłaty / ostatecznym wezwaniu.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji PIT-11 wer.29 w wersji 2-0E;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie edycji umowy lub aneksu do umowy;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie dodawania umowy lub aneksu do umowy;
 • Usprawniono przenoszenie treści między stronami umowy o prace/aneksu;
 • Usprawniono obliczanie wartości składników „Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku” i „Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)” przy ponownym obliczaniu danej pozycji listy płac;
 • Usprawniono sprawdzanie wymiaru etatu przy obliczaniu wartości składnika „Podstawa miesięczna” podczas liczenia pracowniczych list płac;
 • Usprawniono obliczanie podstawy naliczenia PPK po zmianie wartości składnika „Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS” lub „30% diet zwolniona z PIT” podczas liczenia pracowniczych list płac;
 • W oknie członków rodziny pracownika dodano do formularza pole “Kraj”;
 • Dodano obsługę kodu pocztowego dla adresów zagranicznych przy generowaniu dokumentów: ZUA, ZZA i ZCNA. W sytuacji, gdy w adresie zameldowania/zamieszkania/do korespondencji kraj jest inny niż Polska, w stosownych częściach adresowych ww. dokumentów nie zostanie wypełnione pole p1, a do pola p8 trafi ciąg znaków w formacie:
  (kod ISO kraju)-(kod pocztowy) np.: CZ-12345.
  Jeśli kraj w adresie to Polska lub nie ustawiono kraju, dokumenty będą generowane tak jak dotychczas. W częściach adresowych pole p1 zostanie wypełnione kodem pocztowym (bez myślnika), a pole p8 nie zostanie wypełnione;
 • W oknie członków rodziny pracownika ulepszono wygląd formularza oraz usprawniono przechodzenie kursorem między polami formularza;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono zapamiętywanie danych w polu “Status ubezpieczenia zdrowotnego” w sytuacji, gdy wartość była automatycznie podpowiedziana po zaznaczeniu lub odznaczeniu pola “Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu”;
 • W oknie danych członków rodziny pracownika ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono dodawanie wpisów klawiszem F1 i usuwanie wpisów klawiszem Delete w sytuacji, gdy zaznaczono osobę w tabeli członków rodziny;
 • W oknie członków rodziny pracowników usprawniono wyświetlanie pytania, czy usunąć dane członka rodziny pracownika;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono edycję numeru PESEL.