Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 24.06 r240220.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
  – „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
  – „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”
  oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Moduł Ogrody działkowe:

 • Uaktualniono listę pozycji porządku obrad w „Zaproszeniu na Walne Zebranie”.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Usprawniono usuwanie zaksięgowanej kompensaty w przypadku, gdy kompensata zawierała np. skompensowaną jedną należność z wieloma zobowiązaniami, co po zaksięgowaniu daje kilka powiązań księgowań na kontach do jednej należności w tym jednym zapisie w dzienniku;
 • W słownikach wzorców księgowania i wzorców przeksięgowania dodano mechanizm pobierania wzorców z innych lat obrachunkowych;
 • Usprawniono mechanizm sprawdzania księgowań w przypadku, gdy dodana nowego roku przy otwartej zakładce mechanizmu sprawdzania księgowań.

Moduł Kadry i Płace:

 • W oknie kariery w firmie dodano pola „NIP” i „REGON”, a także znacznik „Przejęcie art. 23(1) KP”. Informacja o przejęciu jest przenoszona na świadectwo pracy;
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków w raporcie alarmów i przypomnień przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • Ulepszono wygląd raportu alarmów i przypomnień;\
 • Dodano przypomnienia o zwolnieniu z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP. Przypomnienia są wyświetlane podczas:
  • uruchomienia programu – jeśli osobie zacznie przysługiwać zwolnienie w bieżącym lub następnym miesiącu, ale w ustawieniach płacowych składnik „Skł. na fundusz pracy” lub „Skł. na FGŚP” ma niezerową wartość;
  • obliczania pracowniczych list płac i zapisywania rachunków do umów cywilnoprawnych – jeśli w dacie wypłaty listy płac / rachunku osobie przysługuje zwolnienie, ale ma naliczane składki na fundusz pracy lub FGŚP.

Zwolnienie z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP przysługuje osobom od 55 (kobiety) / 60 (mężczyźni) roku życia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ma 55/60 urodziny. Jeśli osoba 55/60 ma urodziny pierwszego dnia danego miesiąca, to zwolnienie przysługuje już od tego miesiąca.

 1.