Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 24.08 r240320.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Ogrody działkowe:

 •  Dodano raport Działkowców dostępny w menu Raporty → Działkowcy → Lista działkowców;
 • Zabezpieczono program przed pojawiającym się problemem z dodawaniem nowego działkowca „Transaction not active”;
 • Usprawniono wygląd okna dostępnego w opcji Kartoteka działkowców → Więcej → zakładka „Uwagi” → Dodaj.

Moduł Finanse i księgowość:

 • Usprawniono zachowanie kursora w przypadku usuwania definicji pozycji sprawozdania finansowego;
 • Usprawniono zachowanie kursora w przypadku usuwania definicji obliczania pozycji sprawozdania finansowego;
 • Uaktualniono opis parametru „Pytaj o wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zmianie bazy danych lub zamykaniu programu”;
 • Zmieniono datę przy księgowaniu umów cywilno – prawnych z modułu Kadry i Płace na datę ujęcia w kosztach po stronie modułu Kadry i płace a nie w dacie wypłaty. Księgowanie według „Data wypłaty” jest w uproszczonych rodzajach księgowości;
 • W Słowniki → Plan kont rozszerzono możliwość wprowadzenia nazwy dla konta analitycznego do 100 znaków.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji PIT-11 wer.29 w wersji 3-0E;
 • Ulepszono układ pola na podpis zleceniobiorcy na wydruku umowy zlecenia;
 • W oknie umów cywilnoprawnych na zakładce „Rachunki” dodano pole daty uwzględnienia w kosztach wynagrodzeń („uwzgl. w kosztach wynagr.”). Domyślnie dla nowych rachunków jest podpowiadana taka sama data, jak data zakończenia rachunku;
 • Usprawniono obliczanie rocznych list płac w sytuacji, gdy zaznaczono opcję „DLA WSKAZANEGO PRACOWNIKA”;
 • W oknie edycji listy płac oraz w oknie list płac w zakładce karty wynagrodzeń, na zakładce „Oddelegowanie” dodano kolumny „Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku” i „Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)”;
 • Ulepszono i ujednolicono wyświetlanie komunikatów o braku danych przy drukowaniu listy płac oraz paska listy płac w sytuacji braku danych na liście płac;
 • Uspójniono wydruk karty wynagrodzeń z PIT-11 dla składek ZUS;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku danych do eksportu do ZCNA w oknie członków rodziny pracownika;
 • Usprawniono sprawdzanie przekroczenia limitu zasiłku chorobowego w roku;
 • Usprawniono sprawdzanie przekroczenia limitu długości okresu zasiłkowego w sytuacji, gdy dana osoba miała zasiłek chorobowy w poprzednim roku;
 • Usprawniono definiowanie indywidualnych rocznych limitów dni zasiłkowych dla poszczególnych pracowników. Limity dni zasiłkowych można ustawić w oknie „Czas pracy” – „Dni zasiłkowe” w zakładce „Limity”.
  Przy zmianie roku program sprawdza, czy pracownikowi przysługują 33 dni wynagrodzenia chorobowego rocznie, czy 14 dni (dla osób, które ukończyły 50. rok życia najpóźniej w poprzednim roku). Ponadto, po wprowadzeniu daty urodzenia, jeśli osobie przysługuje 14 dni wynagrodzenia chorobowego rocznie, program automatycznie wprowadza stosowną zmianę w limitach dni zasiłkowych;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po ręcznej zmianie kosztów lub ulgi;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po ręcznej zmianie kwoty netto;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób z niestandardowym procentem podatku w indywidualnych ustawieniach płacowych.

 

 1.