Nowa wersja DGCS System – 21.06 r201103

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.06 r201103.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę kolektora Cipherlab 8300.

Moduły księgowe:

 • W narzędziu do „Sprawdzania księgowań” dodano kolumny z kodami GTU oraz oznaczeniami procedur, a także filtrowanie po tych kolumnach;
 • Przy imporcie z Kamsoft wycofano automatyczne oznaczenie kodu „GTU_09”;
 • Usprawniono księgowanie z Subiekta w przypadku, gdy księgowane są dokumenty bez VAT np. kasa, wyciągi bankowe;
 • Dodano ujmowanie zakupu VAT marża w pliku JPK V7M/V7K.
  – Do części ewidencyjnej JPK V7M/V7K wejdą te dokumenty zakupu, które mają wpisaną kwotę VAT marża na zakładce oznaczeń. Kwota ta będzie ujęta w elemencie ZakupVAT_Marza. W innych elementach nie będzie ujęta ta kwota, bo jest to zakup ze stawką np. „np”, więc nie jest ujmowany w części ewidencyjnej w polach K_xx i w części deklaracyjnej.
  – Podczas dodawania czy edycji zapisu zakupu, jeżeli wybrany jest identyfikator VAT marża, to data VAT jest ustawiana za 100 lat, a więc nie wchodzi do ewidencji, bo nie została jeszcze sprzedana.
  – Ponieważ data VAT jest wspólna dla całego nagłówka dokumentu należy wprowadzać w jednym zapisie tylko zakup służący jednej sprzedaży VAT marża.
  – Podczas dodawania sprzedaży VAT marża i wybraniu identyfikatora VAT marża zakupy powiązane z tym identyfikatorem są zmieniane tak, że data VAT na nich ustawiana jest na datę sprzedaży VAT marża, a więc zarówno zakup i sprzedaż zostaną ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym.
  – Podczas edycji sprzedaży i usunięcia lub zmiany identyfikatora VAT marża zmieniana jest data VAT na zakupach powiązanych ze „starym” identyfikatorem na za 100 lat od daty dokumentu zakupu oraz jeżeli został wybrany inny identyfikator, to na zakupach z nim powiązanych data VAT jest ustawiana na datę VAT tej sprzedaży.
  – Podczas usuwania sprzedaży, na której był wybrany identyfikator VAT marża, data VAT na zakupach powiązanych z tym identyfikatorem jest ustawiana na za 100 lat od daty dokumentu zakupu.
  – W JPK V7M/V7K w części ewidencyjnej w elemencie SprzedazVAT_Marza zostanie ujęta kwota brutto jeżeli: dany zapis VAT sprzedaży jest powiązany z identyfikatorem VAT marża (nawet jeżeli nie ma oznaczeń procedur MR_T/MR_UZ) oraz wpis ma ustawione oznaczenie procedury MR_T lub MR_UZ.
 • Usprawniono generowanie pliku JPK V7M/V7K w przypadku, gdy w niektórych polach (np. 39) występuje wartość zerowa;
 • Dodano przedrostek „PL” dla transakcji krajowych. Dodatkowo podczas automatycznego księgowania z JPK V7M/V7K obsłużony jest parametr umożliwiający pomijanie tego przedrostka przy wyszukiwaniu kontrahenta przy księgowaniu danego dokumentu.
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (10).

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono obliczenie składników definiowalnych w zależności od ustawienia „Zmienności składnika”;
 • Usprawniono import danych adresowych z Płace DOS.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.