Nowa wersja DGCS System – 21.23 r210304 – zmiany w różnicach kursowych z kompensat

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.23 r210304.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W rejestrach VAT zakupu dodano pole „Data wpływu”. Zgodnie z przepisami prawa fakturę VAT zakupu możemy odliczyć do trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentu (daty wpływu). W generowanym JPK-V7M/K są pola daty dokumentu i daty wpływu, gdzie data wpływu może być inna niż data odliczenia (data VAT). W większości przypadków można w datę wpływu w JPK wpisać datę VAT, ale w sytuacjach skrajnych data wpływu może mieć tutaj znaczenie np. data wpływu w styczniu, ale odliczamy tą fakturę dopiero w marcu. Wtedy w datę VAT wpiszemy marzec, a w datę wpływu styczeń i do JPK pójdzie dopiero w marcu.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono obliczanie różnic kursowych z kompensat. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  – Na nagłówku kompensaty są dodane dane kursowe i przy wystawianiu kompensaty kurs jest podpowiadany z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  – Przy księgowaniu kompensat w walucie obcej na kontach księgowych kwoty w PLN są przeliczane po kursie z nagłówka kompensaty.
  – We wzorcach księgowania różnic kursowych z kompensat dodane są kwoty zysku i straty osobno od należności i od zobowiązań. Te nowe kwoty mają zastosowanie do kompensat należności i zobowiązań. Kompensaty nadpłat powinny być policzone po tym samym kursie, tym samym nie powinno być różnic kursowych z kompensat nadpłat. Jeżeli jednak takowe istnieją, to nieważne jakie mamy wybrane kwoty we wzorcu, wszystkie zachowują się tak samo, jak zysk i strata.
  – W KPiR i KPiR dla RR dostarczone są nowe wzorce domyślne dla księgowania różnic kursowych z kompensat należności i zobowiązań zawierające nowe kwoty. W istniejących już latach obrachunkowych wzorce nie ulegną zmianie po aktualizacji programu.
  – Zmiana automatycznego księgowania takich różnic kursowych z ujęciem różnicy kursowej jako dwie osobne kwoty ze względu na fakt, że różnice kursowe dodatnie i ujemne od należności i zobowiązań mogą być księgowane na osobnych kontach księgowych:
  – pierwsza kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożona przez kurs należności oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  – druga kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs zobowiązania oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  – Zmiana w eksporcie i imporcie danych poprzez dekrety XML z uwzględnieniem danych kursowych przy kompensacie.
 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji PIT-36 (28) v.2;
 • Poprawiono wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów. W nagłówku dopisano, że kwoty podane są w PLN z dokładnością do 1 grosza oraz poprawiono opis kolumny 7 przez dodanie “i”;
 • Uzupełniono brakujące warunki w deklaracji CIT-8 (29) dla pól 131 i 134;
 • Umożliwiono automatyczne księgowanie różnic kursowych powstałych od kwoty netto oraz VAT na różne konta księgowe. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  – przy generowaniu należności lub zobowiązań podczas ręcznego księgowania na kontach rozrachunkowych w Księdze Handlowej dodano wybór typu kwoty danego rozrachunku (netto, VAT, brutto).
  – domyślnie oznaczane jest jako brutto, natomiast użytkownik może zmienić typ kwoty.
  – we wzorcach księgowania różnic kursowych od sprzedaży i zakupu oraz kompensat zaległości można określić dodatkowy warunek typu kwoty (netto, VAT, brutto). Umożliwia to księgowanie różnic kursowych od kwot netto i VAT na różne konta księgowe.
  – kartoteki rozrachunków posiadają w tabelach prezentujących należności i zobowiązania dodatkową kolumnę typ kwoty.

Moduły magazynowe:

 • DGCS System Portal aukcyjny. Z uwagi na wprowadzone w zmiany w serwisie aukcyjnym zmieniliśmy miejsce, z którego pobierany jest numer EAN. Teraz jest on pozyskiwany z parametru GTIN gdzie w zależności od kategorii jest numerem EAN, ISBN lub ISSN;
 • DGCS System Portal aukcyjny. Zmieniony został sposób pobierania nazwy kontrahenta z danych do faktury i dostawy. Nazwa pobierana jest z odpowiednich pół formularza dostawy w zależności od tego czy pobieramy dane nabywcy lub adres dostawy;
 • DGCS System Portal aukcyjny. Dodany został parametr powodujący przeniesienie odczytu numeru EAN z parametrów aukcji po tym jak zostanie wyszukany kod kreskowy w treści/opisie aukcji;
 • Podatek cukrowy – usprawniono generowanie deklaracji cukrowej w przypadku, gdy usuwana jest ostatnia pozycja cukrowa z dokumentu. W poprzedniej wersji w takim przypadku zostawał nagłówek dokumentu i pobierany był do analizy w deklaracji opłaty cukrowej;
 • Podatek cukrowy – przy generowaniu JPK CUK wprowadzono pomijanie dokumentów magazynowych. WZ są dodawane do deklaracji tylko w przypadku, gdy nie ma faktury. Jeżeli wystawiona jest FV z dokumentu WZ wówczas do deklaracji pobierana jest faktura;
 • Usprawniono podpowiadanie cen zakupu dla faktur RR;
 • Dodano nowy moduł umożliwiający wystawienie dokumentów MM na wiele magazynów jednocześnie.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono skrócony wydruk Listy płac.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.