Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z pierwszymi zmianami dotyczącymi roku 2020.

Wersja posiada numer 9.7.0.0. i jest płatna dla wszystkich użytkowników programu (cennik). Wprowadza pierwsze zmienne finansowe oraz święta na rok 2020. Ponadto modyfikuje zasady rozliczania ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia oraz umożliwia wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R v9 oraz PIT-8A v8, a także PIT-2 obowiązujących do 2020 roku. Zawiera również wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień ułatwiających codzienną pracę.

Wprowadzone nowości:

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji.

2.Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w 2020 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia.

3.Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2020r. (podstawa = 3120 zł)

4.Daty świąt obowiązujących w 2020 r.

5.W kreatorach okresów płacowych (rozliczeniowych), wykorzystywanych przy definiowaniu okresów na początku roku – data wypłaty proponowana jest w dniu roboczym poprzedzającym domyślnie wybierany dzień wypłaty (ostatni dzień miesiąca / 10-ty dzień następnego miesiąca).

6.Domyślne stosowanie ulgi 26 minus dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wpłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek. Ulga 26 minus jest uwzględniana do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł.

7.Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek mimo objęcia osoby ‘Ulgą 26 minus’ – ustawienie na wniosek z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2020 r.

8.Wydruk oświadczenia PIT-2 wer. 6 obowiązującego od 2020 (dostępny w oknie Deklaracje / PIT ).

9.Wydruk deklaracji PIT-4R wer.9 obowiązującej od 2020 r. (dostępnej w oknie Deklaracje / PIT ), wraz z przygotowaniem eksportu do plików wymiany danych.

10.Wydruk deklaracji PIT-8AR wer.8 obowiązującej od 2020 r. (dostępnej w oknie Deklaracje / PIT ), wraz z przygotowaniem eksportu do plików wymiany danych.

11.Przygotowano Deklarację IFT-1R wer.15 obowiązującej od 2020 r.

12.W oknie ‘Staż pracy’ umożliwiono naliczanie stażów historycznych dla osób przed datą zatrudniania (także przy braku tej daty), przy czym naliczenia o stażach dokonywane są na podstawie wpisów w oknie ‘Historia zatrudniania’.

13. W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja pracowników’ przy ustawieniu prezentacji danych za pomocą wyboru 'Pracownicy z nieustalonym statusem PPK’ będą pomijane osoby zwolnione – to jest osoby którym przypisano Typ pracownika ‘Osoba zwolniona’ (stosownie do ustawienia w oknie ‘Dane pracowników’ w polu ‘Typ pracownika’).

14.Automatyczne podwyższanie składki (wpłaty) podstawowej uczestnika PPK wynikającej z rachunków do umów cywilnych (zleceń / rady nadzorczej) do poziomu 2%, w przypadku gdy uczestnik wcześniej zadeklarował obniżenie tej składki (w przedziale miedzy 0,5% a 2%), przychód osoby (podstawa naliczenia wpłaty) przekroczył wartość 120% minimalnego wynagrodzenia w liczonym miesiącu.

15.W raporcie ZUS RCA w sekcji III B pole nr 27 wykazywana jest suma wartości ‘Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK’ oraz ‘Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK’, które zostały naliczone w miesiącu za który dokonuje się eksportu RCA (na tej same zasadzie co składki ZUS – wg metody kasowej w kwestii momentu wypłaty wynagrodzenia, a tym samym z pominięciem kwestii daty wpłaty składek do Instytucji Finansowej).

16.W raporcie / wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ wykazywane są składki (wpłaty) na PPK z podaniem wartości za miesiąc dla którego robiony jest raport z podziałem w poszczególnych wierszach na sposoby finansowania (uczestnik / podmiot zatrudniający), jak również na typ (podstawowe / obowiązkowe) oraz ze wskazaniem w wydruku numeru konta a także terminu wpłaty do Instytucji Finansowej.

17. Przychód osoby zatrudnionej z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, a wynikający z umów cywilnych (jako przychody nie będące przychodami z tytułu zatrudnianie pracowniczego) wykazywane są w kartach przychodów osoby oraz w deklaracji PIT11 w wierszu dotyczącym przychodów z umów zlecenia.

Wprowadzone modyfikacje:

1. W eksporcie SODiR w zakresie dokumentu INF-D-P – w pierwszej kolejności przenosi się głównie dane adresowe w zakresie adresu zamieszkania, dopiero gdy tych danych nie ma to do eksportu przenoszone są dane o adresie zameldowania.

2.W liście obecności Typ ‘Lista obecności ilość godzin, podpis’ dni wolne są wykreślane (albo nie są wykreślane) stosownie do komunikatu poprzedzającego wydruk tego typu listy obecności.

3. Aktualizacja dokumentu: ‘Akta osobowe pracownika’ dostępnego we wzorcach dokumentów (Menu: System / Wzory dokumentów – Widok: Wzory dokumentów)

4. Modyfikacja wydruku rachunku do umów cywilnych (w tym zleceń) w zakresie prezentowanego procentu podatku naliczonego na rachunku w wartości uwzględnionej przy naliczaniu rachunku.

5. W pliku rejestracyjnym PPK zawierającym dane o uczestnikach PPK zgłaszanych do Instytucji finansowej w ramach zawarcia umowy o prowadzenie dane adresowe ułożone zostały w kolejności wymaganej przez jednego z agentów transferowych obsługujących niektóre instytucje finansowe.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.