Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.7.32.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja przede wszystkim rozszerza funkcjonalności związane z PPK z uwagi na tzw. Autozapis do PPK w roku 2023, a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.03.2023 r. dotyczącą “Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału”;
 • Z racji ustawowego (w ramach tzw. „Autozapisu” do PPK w roku 2023) wznowienia dokonywania wpłat do PPK w roku 2023, program AUTOMATYCZNIE wznawia naliczanie wpłat do PPK dla osób, które według danych wpisanych w programie dla danej firmy wcześniej były zarejestrowane w PPK, a następnie przed 01.03.2023 r. zrezygnowały z PPK. Naliczanie wpłat do PPK ma miejsce przy naliczaniu płac pracowniczych, czy też rachunków do umów cywilnych objętych PPK, które to wypłaty mają miejsce począwszy od dnia 01.03.2023 r. Naliczanie wpłat do PPK realizowane jest do czasu ewentualnego wyeksportowania z programu kadrowego do Instytucji Finansowej deklaracji rezygnacji z PPK zarejestrowanej w programie najwcześniej z datą od 01.03.2023 r.
 • Udostępniono możliwość zarejestrowania w programie począwszy od dnia 01.03.2023 r. ponownej rezygnacji z PPK w przypadku deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu ze skutkiem począwszy od dnia 01.03.2023 r. Przy czym dla osób, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane w PPK wpisywana rezygnacja jest skuteczna (obowiązuje dla naliczeń płacowych / z rachunków do umów cywilnych) od momentu jej wpisania do programu. Natomiast w przypadku osób, które wcześniej były zgłoszone (zarejestrowane) w Instytucji Finansowej do PPK, dla skuteczności rezygnacji konieczne jest wyeksportowanie do Instytucji Finansowej deklaracji o rezygnacji;
 • W oknie PPK dodano proces ‘Autozapis’, w ramach którego w roku obowiązywania tzw. „Autozapis” do PPK (np. w 2023) można w Instytucji Finansowej zarejestrować (zgłosić) osobę objętą tzw. „Autozapisem”, to jest osobę, która przed 01.03.2023 r. złożyła ‘Rezygnację’ z PPK i zrobiła to na tyle wcześnie (np. przy początku zatrudnienia), że nigdy nie była w danej firmie zgłoszona do PPK. Użycie procesu ‘Autozapis’ możliwe jest począwszy od dnia 01.03.2023 r. Uruchomienie procesu ‘Autozapis’ wywołuje okno dialogowe, w którym przede wszystkim określa się ‘Datę obowiązku’ – czyli tzw. „niezwłoczną” datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK, która wstępnie podpowiadana jest na dniu 10.03.2023 r., a w której to dacie powinno się wykonać eksport ‘Rejestracji uczestnika w PPK’. Wpłaty do PPK dla osób objętych procesem ‘Autozapisu’ naliczane od zapisanej w programie dacie ‘Do rejestracji’ albo dacie ‘Rejestracji’ (w ramach tzw. „Autozapisu”). Z tym, że warunkiem zakończenia procesu ‘Autozapisu’ jest wykonanie ‘Eksportu do IF’ w trybie ‘Rejestracji uczestnika’ (oraz zaewidencjonowanie go / zaimportowanie go po stronie systemu informatycznego Instytucji Finansowej). Po zakończeniu ‘Autozapisu’ dla skutecznej rezygnacji z PPK konieczne jest przeprowadzenie procesu ‘Rezygnacji’ w celu wpisania w programie daty rezygnacji oraz wykonania eksportu ‘Deklaracji o rezygnacji’;
 • Dodano alert ostrzegający o nieaktualności statusu PPK (z tytułu ‘Rezygnacji’ sprzed 01.03.2023 r. oraz z uwagi na zmianę wieku w przypadku osoby objętej wcześniej statusem ‘Nieobjęty’) osoby, dla której płace albo rachunek do umowy cywilnej objętej PPK są naliczane z datą wypłaty począwszy od dnia 01.03.2023 r., w sytuacji gdy osoba taka w dacie wypłaty (listy płac / rachunku do umowy cywilnej) ma nieaktualny status PPK (np. nie posiada wpisu o ponownej ‘Rezygnacji’ albo o ‘Rejestracji’ z uwagi na tzw. ‘Autozapis’);
 • W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja …’ wskazywane są informacje o nieaktualności ‘Rezygnacji’, które z uwagi na zasady tzw. ”Autozapisu do PPK” stały się nieaktualne począwszy od dnia 01.03.2023 r., a osoba po tej dacie nie ma wpisanego w programie nowszego statusu PPK;
 • Dodano wyróżnianie wpisów, dla których data dyspozycji w kontekście wartości w polu ‘Data programowa’, będzie miała skutek w przyszłości (która na razie w kontekście daty programowej jeszcze nie są aktualne), przy czym wyróżnienie następuje przez zmianę koloru wpisu;
 • Dopisano skutek w zakresie wyłączenia liczenia wpłat do PPK wynikających płac pracowniczych oraz rachunków do umów cywilnych w przypadku wpisania w programie ‘Rezygnacji’ z PPK, który to skutek ma miejsce także przy ponownym naliczaniu (przeliczaniu) płac / rachunków, gdy data wypłaty (listy / rachunku) została określona przed datą ‘Rezygnacji’, z tym zastrzeżeniem, że data wypłaty oraz data rezygnacji muszą mieć miejsce w tym samym miesiącu;
 • W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja …’ wyróżniono datę, według której prezentowany jest stan statusów PPK w tej zakładce;
 • W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja …’ w polu wyboru zakresu prezentowanych danych dodano wpisy (możliwość wyświetlania aktualnych danych / statusów) dotyczące: „…przeterminowanych rezygnacji (wznowione wpłaty)’ oraz „…przeterminowanych rezygnacji (do „autozapisu)’.

Wprowadzono zmiany:

 • W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja …’ dane oraz statusy PPK (w tym zakresie ich aktualności) prezentowane są w zakresie zawartości osób i wpisów w porównaniu do daty wskazanej w polu ‘Data programowa’;
 • W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja …’ zmieniono opisy zakresów prezentowanych danych (wyświetlanych aktualnych danych / statusów);

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.