Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.24.1.4.
Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wersja wprowadza święta oraz pierwsze zmienne finansowe na rok 2024, w tym dwa nowe minimalne wynagrodzenia w roku 2024 zarówno z zatrudnienia pracowniczego, jaki i z umowy zlecenia, zaktualizowano skalę podatkową oraz kwoty wolne od podatku.
Aktualizacji zawiera też nowe PIT-4R wer.13 oraz PIT-8AR wer.13 w formie wydruku oraz eksportów do e-Deklaracji zarówno przez format XML, jak i przez plik DEK przygotowany do przeniesienia danych do modułu Zbiorczych e-Deklaracji, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2023 r. oraz od 01.01.2024 r. a także od 01.07.2024 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.
 • Przygotowano daty świąt ustawowych obowiązujących w 2024 r.
 • Dodano nowy formularz deklaracji PIT-4R wer.13 (obowiązującej za 2023 r.) w formie wydruku oraz eksportów do plików DEK (do Modułu: Zbiorczych e-Deklaracji) oraz do pliku XML (wczytania na stronie internetowej e-deklaracji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów);
 • Dodano nowy formularz deklaracji PIT-8AR wer.13 (obowiązującej za 2023 r.) w formie wydruku oraz eksportów do plików DEK (do Modułu: Zbiorczych e-Deklaracji) oraz do pliku XML (wczytania na stronie internetowej e-deklaracji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów);
 • W wydrukach ‘Ewidencji czasu pracy’ dopisano oznaczenia urlopów macierzyńskich / rodzicielskich wprowadzonych w roku 2023;
 • W nagłówkach wydruków list obecności oznaczonych jako ‘… notatki’ dodano oznaczenie ewidencja, przyjmując nazwy tych wydruków jako ‘Lista obecności i ewidencja czasu pracy za…’;
 • Dodano nową zmienną finansową ‘Procent wynagrodzenia płatnika – terminowa płatność PIT’ dostępną w Grupie zmiennych ‘Podatki’, która odpowiada za współczynnik (obecnie w roku 2023 wynosi 0,6%) służący do naliczenia wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku (PIT-8AR) albo zaliczki na podatek (PIT-4R) wykazywanych na tych deklaracjach;
 • W eksporcie danych do PIT-11 przez plik DEK (do Modułu: Zbiorczych e-Deklaracji) dodano pole “adres e-mail pracownika” z adresu do korespondencji w celu umożliwienia zautomatyzowanej wysyłki PIT-11 przez e-mail z nadrukiem numeru referencyjnego do pracownika;
 • Wprowadzono blokadę rejestracji nieobecności urlopowej za rok (nowy rok) w sytuacji, gdy w programie nie naliczono urlopu należnego pracownikowi za dany rok;
 • Dodano możliwość zbiorczego (dla wielu osób / dla grupy / dla Wszystkich) usuwania składnika płacowego przypisanego do pracowników w siatce płac pracowników – oknie: Płace → Definiowanie → Płace pracownika;
 • Zróżnicowano skutek uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ przy naliczeniu wartości składnika ‘Podstawa średnia CHOROBA’ oraz przy wykazywaniu kwot i danych na ‘Raporcie do ZUS Z-03’. W przypadku występowania w tym samym miesiącu nieobecności (jak choroby, opieki, inne usprawiedliwione nieobecności) skutkujących uzupełnianiem wartości składników płacowych przyjmowanych do wyliczenia ‘Podstawa średnia CHOROBA’, także wynagrodzenie z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ jest przyjmowane za taki miesiąc w wartości po uzupełnieniu. Natomiast w przypadku braku nieobecności skutkujących uzupełnianiem wynagrodzenie z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ jest przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej przy naliczeniu wartości składnika ‘Podstawa średnia CHOROBA’ oraz przy wykazywaniu kwot i danych na ‘Raporcie do ZUS Z-03’.

Wprowadzono zmiany:

 • Doprecyzowano treść komunikatu wyświetlanego przy braku przypisanego kalendarza;
 • Optymalizowano dodawanie kolejnego wpisu o dochodzie dla ‘Właściciela’ / ‘Wspólnika’ w oknie: ‘Płace’ → ‘Przedsiębiorcy – przychody’ w taki sposób, że program podpowiada dodanie wpisu dotyczącego najstarszego miesiąca w określonym roku, dla którego to miesiąca nie zanotowano danych o dochodzie / przychodzie;
 • Zmieniono formularz zaświadczenia dla zleceniobiorców (osób zatrudnionych na umowie cywilnej), w taki sposób żeby zbliżyć go do formatu zaświadczenia o dochodach brutto / netto z umów o pracę, przy czym oznaczenie umowy cywilnej / umów cywilnych, dla których wykonywane jest zaświadczenia należy podać w oknie dialogowym dotyczącym uwag, wywoływanym w trakcie generowania zaświadczenia;
 • Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia za ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu występuje inna nieobecności o charakterze ‘Urlop okolicznościowy’ (opieka z 188 kp i inne) skutkująca naliczeniem wynagrodzenie także z tego tytułu;
 • Rozwiązano możliwość wystąpienia problemu przy naliczeniu składki zdrowotnej z tytułu umowy autorskiej (z uwagi na 50% koszty uzysku) związanego z uwzględnieniem zasad liczenia tej składki według przepisów z 2021 roku;
 • W przypadku liczenia rachunku do umowy cywilnej dla osoby z naliczonymi wcześniej płacami pracowniczymi wprowadzono dodatkowy mechanizm sprawdzający konieczność policzenia składki zdrowotnej wg zasad roku 2021, a także blokujący możliwość policzenia tej składki w wartości ujemnej;
 • W przypadku sytuacji liczenia dodatkowej wypłaty pracowniczej dotyczącej wyłącznie składnika niepodlegającego ZUSom (np. ekwiwalent za pranie) dla osoby z naliczonymi wcześniej w innym okresie płacami pracowniczymi wprowadzono dodatkowy mechanizm blokujący możliwość policzenia składki zdrowotnej na dodatkowej liście płac nieobjętej ZUSami,a także blokujący możliwość policzenia tej składki w wartości ujemnej;
 • Zoptymalizowano sposób blokowania rejestracji nieobecności urlopowej za rok (nowy rok), w sytuacji gdy w programie nie naliczono urlopu należnego pracownikowi za dany rok.

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.