Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu.

Wersja posiada numer 9.11.2.2.
Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja wprowadza święta na rok 2022 oraz pierwsze zmienne finansowe w tym nową skalę podatkową, nowe kwoty wolne od podatku. Obsługuje większość zmian wynikających Polskiego Ładu i umożliwia wyliczenia wynagrodzeń począwszy od wypłat, które mają miejsce w 1/2022. W tym od wypłat mających miejsce w 2022 roku uwzględnia zaprzestanie odliczania składki zdrowotnej od podatku, nalicza tzw. ulgę dla klasy średniej i umożliwia obsługę wniosków związanych z tą ulgą, a także wprowadza obsługę nowych zwolnień podatkowych takich jak zerowy PIT dla rodzin 4+, seniorów, osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski, a także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2021 oraz od 01.01.2022 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględniono minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenie obowiązującą w 2022 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2022 r. (podstawa = 3612 zł);
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2022 r.;
 • Od dnia 01.01.2022 zaprzestano liczenia składnika “Składka zdrowotna odliczana” od podatku (zaliczki na podatek). Dotyczy zarówno liczenia płac pracowniczych, jak i umów cywilnych;
 • Od dnia 01.01.2022 składnik “Składka zdrowotna” (składka pobierana z wynagrodzenia netto) będzie liczony według zasad liczenia tej składki obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.;
 • Od 01.01.2022 r. uwzględniono podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu;
 • Od 01.01.2022 r. nastąpiło skrócenie do 1 miesiąca kalendarzowego przerwy między okresami zwolnień lekarskich (pobierania zasiłków) powodującej ustalenie nowej podstawy naliczenia chorobowego (do 31.12.2021 r. przerwa między okresami wynosi 3 miesiące kalendarzowe);
 • Przy zapisywaniu umowy cywilnej o rodzaju: “Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych” program od 01.01.2022 r. sprawdza czy zapisywana umowa podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 • Maksymalny poziom “Kosztów autorskich” od 01.01.2022 r. uwzględniono z wartości 120.000 zł;
 • Przedłużono domyślne stosowanie zwolnienia podatkowego z tytułu “Ulgi 26 minus” dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wpłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek. Zwolnienie podatkowe “Ulga 26 minus” jest uwzględniane do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł, uwzględniając do tej samej kwoty przychody z trzech nowych zwolnień podatkowych wprowadzonych w roku 2022;
 • Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w roku 2022 mimo objęcia osoby zwolnieniem podatkowym “Ulga 26 minus”. Ustawienie to jest robione na wniosek zatrudnionego z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2022 r. (parametry ustawiane w Menu: Płace → Definiowanie → Zwolnienia podatkowe);
 • Od wypłat w 1/2022 domyślnie uwzględniane jest naliczanie i obsługa “Ulgi dla klasy średniej” dla pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy (ulga ta nie dotyczy dochodów z zasiłków chorobowych i innych źródeł, które są opodatkowane mimo zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia – czyli które są opodatkowane mimo ulgi do 26 lat) w zakresie przychodu w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł w miesiącu. Umożliwiono wyłączenie stosowania “Ulgi dla klasy średniej” w miesiącach wskazanych przez pracownika – w nowym oknie “Zwolnienia podatkowe”. Program uwzględnia lub zeruje “Ulgę dla klasy średniej” także w sytuacji, gdy w danym miesiącu mają miejsce dwie lub więcej wypłat pracowniczych;
 • Dopisano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych obowiązujących od 1/2022 – takich jak:
  – “Zerowy PIT dla rodzin 4+”,
  – “Zerowy PIT dla seniorów”,
  – “Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski”
  przez możliwość uwzględnienia wniosku dotyczącego nie liczenia zaliczki na podatek z tytułu stosowania tych zwolnień za okresy (miesiące / lata) wskazane przez osobę zatrudnioną. Dotyczy nie naliczania zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z umów zlecenia. Graniczną, łączną oraz roczną kwotą wszystkich tych zwolnień podatkowych, a także zwolnienia z tytułu “Ulgi 26 minus” jest kwota 85.528 zł wynikająca z rocznego przychodu objętego tymi zwolnieniami;
 • Przygotowano nowe okno “Zwolnienia podatkowe”, do którego przeniesiono obsługę wniosków o naliczania zaliczki na podatek w stosunku do osób objętych zwolnieniem podatkowych “Ulga 26 minus”. Okno służy też do obsługi wniosków o nie naliczanie zaliczki na podatek w przypadku trzech nowych zwolnień podatkowych: “Zerowy PIT dla rodzin 4+”; “Zerowy PIT dla seniorów” oraz “Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski”. Nowe okno służy także do obsługi okresów niestosowanie na wniosek pracownika “Ulgi dla klasy średniej”. W oknie wybiera się z dostępnego słownika rodzaj zwolnienia lub ulgi, a następnie zaznacza się okresy (miesiące / lata) stosowania wyjątków od zasady ogólnej / podstawowej dotyczącej danego zwolnienia podatkowego (przy czym ogólną i podstawową zasadą jest nie liczenie zaliczki na podatek dla “Ulga 26 minus” oraz liczenie zaliczka na podatek trzech nowych zwolnień podatkowych) albo ulgi podatkowej. Okno pozwala na prezentowanie danych w trybie “Detale” (domyślny – w którym szczegółowe dane prezentowane w formularzu), a także w trybie “Lista” (prezentacja tabelaryczna). Ponadto dane w tym oknie mogę być prezentowane w widoku (filtrze) “Aktualne w roku” / albo: “Wszystkie”;
 • Eksport do RCA osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0800xx.

Wprowadzono zmiany:

 • Przy dodawaniu osoby (pracownika) zmieniono sposób uwzględniania kodu kraju w adresie pracownika w celu wyeliminowania możliwości błędu przy zaczytywaniu do Płatnika danych zgłoszeniowych dla ZUS;
 • Zmieniono ustawienie przykładowego składnika “Ekwiwalent za pranie” (ID: 116) z grupy “Składniki przekładowe” w zakresie pola RP7 (zakładka “Inne…” w oknie definiowania składników płacowych) – w celu nie uwzględniania przychodu z tego składnika w zaświadczeniu RP-7;
 • Doprecyzowano sposób nie uwzględniania przychodów zwolnionych z opodatkowania (np. z uwagi na “Ulgę 26 minus”) przy przekraczaniu progu podatkowego z uwagi na przychody, które przekroczyły próg zwolnienia podatkowego;
 • Zmieniono sposób liczenia składnika “Naliczony podatek” w drugiej i kolejnej liście płac w miesiącu w sytuacji, gdy w pierwszej liście naliczono przekraczanie progu podatkowego w celu liczenia zaliczki na podatek tylko z list po przekroczeniu progu (wcześniej zaliczka podatek była uzupełniana na podstawie list płac z całego miesiąca);
 • Ostrzeżenie o nieliczeniu “Ulgi podatkowej” po przekroczeniu progu podatkowego wyświetlane jest od wypłat w następnym miesiącu w stosunku do miesiąca przekroczenia progu;
 • Przy rejestrowaniu czasu przepracowanego w trakcie liczenia płac albo w oknie “Kartoteka” czasu pracy nieobecności o typie “Delegacja” oraz “Badania okresowe” traktowane są jako czas pracy.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.