Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami dotyczącymi roku 2022.

Wersja posiada numer 9.11.3.10 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja wprowadza kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, m.in. nowy kod tytułu ubezpieczenia (2250XX) dla wynagrodzeń prezesów i prokurentów; nowy PIT2 wersja 7; możliwość zarejestrowania wniosku o nie pobieranie zaliczki na podatek z tytułu umów cywilnych; definicje wzorcowych składników dot. potraceń komorniczych w roku 2022; uwzględnia przychody z wpłat do PPK przy liczeniu tzw. Ulgi dla Klasy Średniej, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienną finansową obowiązująca od 01.01.2022 r. (współczynnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego);
 • Dodano nowy wydruk PIT-2 wer.7 (obowiązujący od 2022 r.);
 • Dodano nowy kod tytułu ubezpieczenia 2250XX  (dot. osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie – np. członek zarządu lub prokurent) oraz zaktualizowano pozostałe kody;
 • Wprowadzono wzorcowe składniki płacowe (w ilości 5 składników) dot. potrąceń komorniczych w wartościach obowiązujących w roku 2022 z uwzględnieniem stosowania zwykłych lub podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, z uwzględnieniem stosowania ulgi podatkowej lub jej nie stosowania, z uwzględnieniem pobierania od wynagrodzeń wpłat do PPK, z uwzględnieniem zwolnień podatkowych takich jak ulga dla młodych (do 26 roku życia) oraz Zerowe PIT z innych tytułów;
 • Od roku 2022 mimo przekroczenia progu podatkowego 32% składnik ‘Ulga podatkowa’ będzie naliczany (nie następuje jej zerowanie tak jak to miało miejsce w 2021 r.) oraz w związku z tym od 2022 r. zaprzestano wyświetlania ostrzeżenia o zerowaniu ‘Ulgi podatkowej’;
 • Wniosek o stosowanie ‘Zerowy PIT dla seniorów’ jest skuteczny przy liczeniu wynagrodzeń tylko dla osoby po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzn;
 • Wprowadzono możliwość rejestrowania (w oknie ‘Zwolnienie podatkowe’) informacji od pracownika o okresach nie otrzymywania emerytury / renty dla osoby (po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzn), która nie złożyła wniosku o nie liczenie zaliczki na podatek mimo możliwości stosowania ‘Zerowy PIT dla seniorów’.  Informacja taka jest konieczna dla prawidłowego sporządzenia PIT z uwzględnieniem takich okresów oraz przychodów, składek, zaliczki na podatek z nimi związanych;
 • Umożliwiono zarejestrowanie wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych (dostępne w oknie: ‘Zwolnienie podatkowe’) – dot. osób posiadających wyłączną umowę cywilną z płatnikiem, z której dochody roczne nie przekraczają 30.000 zł;
 • Uwzględniono przy liczeniu ‘Ulgi dla Klasy Średniej’ przychodów z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń pracowniczych zarejestrowanych w specjalnym okresie płacowym o nazwie ‘Przychód z PPK’ (okres rejestruje przychody do opodatkowania z tytułu wpłat do PPK finansowych przez pracodawcę), które zostały zarejestrowane (wg wpłaty do PPK) przed datą wypłaty liczonej listy płac;
 • W oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ zablokowano możliwość rejestracji jednoczesnej wielu zwolnień podatkowych odwołujących się do wspólnej kwoty 85.528 zł wolnej od podatku w taki sposób, żeby okresy zwolnień nie mogły pokrywać się – co służy identyfikacji stosowanego okresu zwolnienia podatkowego;
 • Dodano raport umożliwiający ustalanie okresu 3 m-cy (90 dni) zatrudnienia zobowiązującego do zgłoszenia osoby do PPK, ze wskazaniem dat upływu tego okresu oraz dat od / do kiedy osoba powinna zostać zarejestrowana w PPK;
 • Umożliwiono wydruk Ewidencji czasu pracy ‘Podsumowanie’ za okres miesięcy OD / DO.

Wprowadzono zmiany:

 • Zmodyfikowano treści wzoru umowy zlecenia w zakresie wynikającym z Polskiego Ładu – przez wyeliminowanie zapisów o obliczaniu składki zdrowotnej od podatku;
 • Zmieniono podpowiadanie okresów (miesiąc, rok) za który rejestrujemy wpłatę PPK oraz daty rejestracji wpłaty do PPK w sytuacji gdy wpłata jest rejestrowana dla daty programowej w styczniu (program będzie podpowiadał okres za grudzień poprzedniego roku).    

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.